Nové monografie

Horyna, B., Sťahel, R.
Praha, 2023
Kniha je pokusom o identifikáciu hlavných princípov novej politickej filozofie zodpovedajúcej parametrom antropocénu, t. j. geologicko-klimatickej epochy planetárneho systému, v ktorej negatívny vplyv človeka na planetárne cykly a evolučné procesy prevyšuje vplyv geologických síl. Ľudstvo sa stalo dominantnou silou, ktorá ovplyvňuje všetky zložky planetárneho ekosystému (biosféru, hydrosféru, atmosféru, kryosféru, litosféru) a jeho aktivity so sebou prinášajú problémy, ktoré ovplyvňujú sociálnu a politickú sféru. Úvod do environmentálnej politickej filozofie ilustruje tieto problémy, skúma ich príčiny a javy a snaží sa ich podrobne pochopiť. Kniha neformuluje lacné populistické riešenia ani neslúži ako politický program. Naopak, predkladá filozofické analýzy ekologicky, sociologicky, politicky a ekonomicky podmienených javov s cieľom dosiahnuť komplexné pochopenie spoločensko-politickej situácie antropocénu.
Sťahel, R., Dědečková, E.
Leiden, 2023

Je nesmierne ťažké hľadať nové cesty v súmraku našich niekdajších idolov, ideálov a predstáv o šťastnom a úspešnom živote. Autori knihy vyzývajú čitateľa, aby sa na túto cestu vydal ako slobodný duch a pozrel sa na výzvy, ktoré prináša nový klimatický režim, z rôznych uhlov pohľadu. Či už prijmeme koncept antropocénu ako východisko, alebo skôr ako príležitosť ku konštruktívnej kritike, čitatelia budú plne pohltení premýšľaním nad historicko-filozofickými, vedeckými, politickými, sociálnymi, ale aj výchovnými problémami.

Sedová, T.
Bratislava, 2023
Monografia tematizuje problematiku ľudských práv so zreteľom na možnosti a limity filozofickej analýzy. Na pozadí explikácie rozdielov medzi filozoficko-morálnym, politologickým a právnym prístupom sa akcentuje otázka zdôvodnenia idey ľudských práv, jej univerzálnosti, a rozličné prístupy (od antropologického, internalistického, externalistického zdôvodňovania), pričom sa tematizuje aj otázka relatívnosti ľudských práv. Skúma sa aj kritika idey ľudských práv a jej súčasné podoby (Alain de Benoist, Roger Scruton). Osobitne sa kriticky rozoberá idea ľudskej dôstojnosti ako základu ľudských práv historickej a systematickej perspektívy a poukazuje na jej obmedzenosť, pričom sa kriticky reflektuje Kantova idea praktickej slobody autonómie . Na pozadí relevantnej domácej aj zahraničnej literatúry sa posudzuje aj vzťah medzi individuálnymi a kolektívnymi právami a analyzuje sa neadekvátnosť liberálnej aj neoliberálnej preferencie politicko-občianskych práv jedinca pred sociálnymi právami. V tomto kontexte sa opisuje aj skúsenosť s obmedzovaním legálnym aj nelegitímnym ľudských práv počas pandémie CoviD -19. Vzhľadom na túto globálnu skúsenosť sa skúma vzťah medzi...
Horyna, B.
Leiden - Boston, 2023

Táto kniha je filozoficko-historickým skúmaním vplyvu poznatkov o Číne, ktoré sprostredkovali jezuiti, na myslenie nemeckých osvietencov v 18. storočí. Nejde v nej primárne o komplexnú rekonštrukciu filozofie diskutovaných mysliteľov, ale skôr o politickú a intelektuálnu kontextualizáciu myšlienkového smeru, ktorý uznával praktickú filozofiu a štátne zriadenie Číny ako odlišné od Európy, pričom sa jej vyrovnal a v niektorých ohľadoch ju prevyšoval. To spochybňovalo tvrdenie teológie, že prístup k pravde poskytuje len kresťanské zjavenie. V tomto zväzku sa analyzuje opozícia voči tomuto myšlienkovému smeru, najmä zo strany protestantskej ortodoxie. Autor tvrdí, že v nemeckom osvietenstve 18. storočia sa objavila možnosť chápať filozofiu na základe rozumu ako fenoménu, ktorý sa neobmedzuje len na Európu, ale ako na cestu, ktorou sa v rôznych podmienkach uberala Čína.

Smolková, E.
Bratislava, 2023

Problematika kvality života je zložitou interdisciplinárnou problematikou, ktorej filozofická rovina je ale pre jej riešenie kľúčová. Cieľom publikácie je identifikovať rôznorodosť filozofických prístupov, východísk a postojov, od ktorých sa odvíjajú navrhované metódy ovplyvňovania kvalitatívnych faktorov života a ozrejmiť, ako sa k problematike v súčasnosti pristupuje, aké témy v jej rámci rezonujú a akým spôsobom sa riešia. Publikácia ponúka historický náčrt problematiky, predstavuje tradičné prístupy, upozorňuje na význam klasickej predstavy ľudského blaha „eudaimonie“, analyzuje dejinno-filozofickú predstavu dobrého života a porovnáva ju s aktuálnym konceptom plnohodnotného života. Reflektuje súčasné filozofické názory tých autorov, ktorí sa zaoberajú problematikou kvality života, analyzuje čo, a v akej miere, najvýznamnejšie prispelo k skvalitňovaniu života ľudí na pozadí konceptov spravodlivosti, rovnosti a ľudskej dôstojnosti. Autorka sa v kontexte problematiky venuje primárne otázke ľudských práv, špecificky sociálnych práv, ako základných predpokladov postupného zvyšovania kvality života. V závere predkladá čitateľovi filozofický pohľad na vízie transhumanizmu,...

Šajda, P.
Bratislava, 2023

Kolektívna monografia sa zaoberá aktuálnymi problémami z oblasti filozofickej antropológie, sociálnej filozofie a filozofie kultúry. Autori nepristupujú k týmto oblastiam ako k disjunktným množinám, naopak, uznávajú, že v mnohých ohľadoch sa prelínajú a ich vzájomný dialóg prispieva k produktívnemu riešeniu filozofických problémov. Predpokladom komplexnej odpovede na základnú antropologickú otázku Čo je človek? je zohľadnenie sociálneho a kultúrneho zakorenenia človeka. Spoločenské a kultúrne štruktúry, v ktorých človek nachádza sám seba a tvorí svoju identitu, sú tu preto ústredným predmetom skúmania. Problém človeka a ľudskosti sa vynára v rôznych podobách, pričom autori k nemu pristupujú deskriptívnym i normatívnym spôsobom. Opis dynamík sebaformácie človeka umožňuje nastoliť otázku, ktoré z nich vedú k posilneniu koordinácie jedincov a skupín, k realizácii ich potenciálu a uplatneniu princípu ľudskosti ako rovnocennosti a uznania. Reflexia miesta človeka vo svete a aktuálnych podôb ľudskosti si však vyžaduje aj analýzu negatívneho pólu ľudského spolužitia a identifikáciu faktorov, ktoré spôsobujú narušenie vzťahov. Len tak je možné navrhnúť spôsoby prekonania...

Stewart, J.
Cambridge, 2023

Nihilizmus – presvedčenie, že život nemá zmysel – sa často spája s hnutiami 20. storočia, napríklad existencializmom, postmodernizmom alebo dadaizmom, a prevažuje názor, že vznikol ako reakcia na traumatické udalosti dvoch svetových vojen a holokaust. V tejto bohatej novej knihe Jon Stewart ukazuje, že počiatky nihilizmu vskutku siahajú oveľa ďalej, do prvej polovice 19. storočia. Tvrdí, že skutočné počiatky moderného nihilizmu spôsobil rapídny pokrok vo vede v časoch osvietenstva, výsledkom ktorého sa začal formovať sekulárnejší pohľad na svet. To radikálne oslabilo dôležitosť ľudských bytostí v širokom časopriestore, takže jednotlivci zoči-voči vesmíru stratili význam. Autorovo širokospektrálne preskúmanie vývoja nihilizmu – nie len vo filozofii, ale aj v náboženstve, poézii a literatúre – ukazuje urgentnosť tejto témy pre mysliteľov každého druhu, aj jej silný vplyv na intelektuálne rozpravy do dnešného dňa. Publikácia vznikla v rámci projektu APVV-20-0137 Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava