Oddelenie analytickej filozofie

Charakteristika

Výskum a projektové zameranie Oddelenia analytickej filozofie sa koncentruje na logickú, epistemologickú, sémantickú a metafyzickú analýzu fikčného diskurzu na jednej strane, na hyperintenzionalitu a logiku zodpovednosti na strane druhej. Oblasti záujmu oddelenia preto zahŕňajú základný výskum v oblasti analytickej filozofie, ako aj praktické aplikácie. Oddelenie tak ponúka nasledujúce témy: Problém uchopenia hyperintenzionálnych jazykových fenoménov; Formálna analýza nemožných objektov; Formálna analýza fikčného diskurzu; a Transparentná Intenzionálna Logika, teoretický vývoj a aplikácia.

Témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2022/2023

Školiteľ: Mgr. Miloš Kosterec, PhD.

Problém uchopenia hyperintenzionálnych jazykových fenoménov

Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Anotácia:
Existencia hyperintenzionálnych kontextov je všeobecne prijímaným faktom. Na poli analytickej filozofie a filozofickej logiky sú rozvíjané rôzne filozofické (logické, sémantické) teórie hyperintezionálnych fenoménov a kontextov. Úlohou je argumentačne zdôvodniť uprednostenenie niektorej z existujúcich teórií alebo argumentačne obhájiť vytvorenie novej spolu s jej vytvorením.

Formálna analýza nemožných objektov

Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Anotácia:
Potreba rozlišovať medzi rôznymi ekvivalentnými propozíciami viedla k vývoju rôznych teórií. Silnú pozíciu medzi nimi momentálne zastávajú teórie vyvinuté aj za pomoci takzvaných nemožných objektov. Cieľom je analýza pojmov nemožných objektov a určiť, či ich použitie je odvôvodnené.

Formálna analýza fikčného diskurzu

Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Anotácia:
Analýza fikčných kontextov patrí medzi jednu z najproblematickejších na poli analytickej filozofie. Problematický je napríklad status mien použitých vo fikcii či pravdivostná hodnota propozícií z fikcie. Úlohou je skúmanie vybraných filozofických, sémantických a logických aspekty fikčných kontextov.

Transparentná Intenzionálna Logika, teoretický vývoj a aplikácia

Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Anotácia:
Transparentná Intenzionálne Logika je aktuálne predmetom búrlivého rozvoja. Množia sa jej uplatnenia v rôznych filozofických diskusiách na poli analytickej filozofie. Cieľom je skúmanie teoretických vlastností daného systému ako aj jeho aplikácie pri riešení závažnej filozofickej problematiky.

Platba dátami - Dátová spravodlivosť

Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Anotácia:
Dátová spravodlivosť sa týka faktu, že hoci dáta používateľov sú často využívané na platbu, títo si to často neuvedomujú. Dáta pritom predstavujú zrejme najcennejšiu komoditu. Cieľom je výskum spôsobov uplatnenia tejto komodity ako aj spôsobov uplatňovania regulácie na narábanie s touto komoditou s prihliadnutím na informatický rozmer danej problematiky.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava