Základné dokumenty

Zakladacia listina Filozofického ústavu SAV, v. v. i.
Úplné znenie platné od 28. 10. 2021 s časovou verziou účinnou od 1. 1. 2022
Zákon č. 133/2002 o Slovenskej akadémii vied
Úplné znenie platné od 26. 3. 2002 s časovou verziou účinnou od 1. 1. 2022
Zákon č. 243/2017 o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Úplné znenie platné od 12. 10. 2017 s časovou verziou účinnou od 1. 11. 2021
Štatút SAV
Úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1, dodatkom č. 2, dodatkom č. 3, dodatkom č. 4 a dodatkom č. 5 (19.10.2022)
Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií
Úplné znenie v zmysle novelizácie zo dňa 16. 12. 2021
Plán rodovej rovnosti SAV
Verzia 1.0., 2021 - 2024

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava