Oddelenie výskumu normativity a ľudských práv

Charakteristika

Oddelenie sa zameriava na analýzu a výskum normativity, jej zdrojov, trvania, zmeny a druhov v oblastiach etiky, aplikovanej etiky; osobitne sa skúma problematika ľudských práv, povaha sociálnych a špeciálne konatívnych faktov. Analyzujú sa aj normatívne aspekty filozofie sociálneho poznania, a aplikovanie nástrojov logiky v práve. Na oddelení sa rieši aj problematika sociálnych kognícii so zreteľom na experimenty a ich epistemologicko-metodologický význam. Normativita a jej pojem je jednotiacim svorníkom, ktorý spája jednotlivé tematické zamerania, ktoré sú predmetom skúmania členov/členiek oddelenia.

Témy dizertačných prác pre šk. rok 2021/2022

Školiteľ: prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Téma: Stoická teória dedukcie
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Stoici: modality a esencializmus
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Školiteľ: prof. Dr. Phil. Martin Muránsky, PhD.

Téma: Problém "pravdivostného vzťahu" v pragmatickej a antropologickej interpretácii – J. Habermas a E. Tugendhat
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Školiteľ: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

Téma: Problém zdôvodnenia univerzálnosti idey ľudských práv
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: K otázke ľudskej dôstojnosti ako základu ľudských práv
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Normatívne sústavy a ontológia sociálneho sveta
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Inštitucionálne záruky slobody ako politická hodnota
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Školiteľ: doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.

Téma: Sociálne práva v systéme ľudských práv – systém, prístupy, témy a problémy
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Kvalita života  – etické problémy a prístupy
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: História environmentálneho myslenia v strednej Európe
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava