Oddelenie výskumu normativity a ľudských práv

Charakteristika

Oddelenie sa zameriava na analýzu a výskum normativity, jej zdrojov, trvania, zmeny a druhov v oblastiach etiky, aplikovanej etiky; osobitne sa skúma problematika ľudských práv, povaha sociálnych a špeciálne konatívnych faktov. Analyzujú sa aj normatívne aspekty filozofie sociálneho poznania, a aplikovanie nástrojov logiky v práve. Na oddelení sa rieši aj problematika sociálnych kognícii so zreteľom na experimenty a ich epistemologicko-metodologický význam. Normativita a jej pojem je jednotiacim svorníkom, ktorý spája jednotlivé tematické zamerania, ktoré sú predmetom skúmania členov/členiek oddelenia.

Témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2023/2024

Školiteľ: prof. Dr. Phil. Martin Muránsky, PhD.

Koncept etiky rovnakej úcty a ľudské práva

Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Anotácia:
Koncept etiky rovnakej úcty ako normatívneho východiska vo vzťahu k nedeliteľnosti ľudských práv je kľúčovým, ale stále nedostatočne analyzovaným problémom. Reflexia tohto vzťahu bude spočívať v dvoch perspektívach: po prvé , jeho ukotvenosti v princípe vzťahov individuálnej a kolektívnej autonómie , po druhé, rozpracovaní tohto normatívneho východiska na pozadí ambivalentného vzťahu práva vlastniť s pravom na dôstojný život.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava