Doktorandské štúdium

Filozofický ústav SAV je v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách externou vzdelávacou inštitúciou s akreditáciou na uskutočňovanie doktorandského študijného programu v odbore 2.1.2 Systematická filozofia v dennej forme štúdia (dĺžka štúdia: 4 roky) a v externej fome štúdia (dĺžka štúdia: 5 rokov). V súlade s príslušnými právnymi normami prebieha štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Témy na ďalší akademický rok vypísané školiteľmi sa zverejňujú najneskôr do konca februára daného kalendárneho roka. Zverejnením tém sa zároveň vyhlasuje prijímacie konanie do doktorandského štúdia. Uchádzačom o doktorandské štúdium odporúčame konzultovať prípravu projektu doktorandského výskumu, ktorý je súčasťou prihlášky, s potencionálnym školiteľom. Prihlášky na doktorandské štúdium sa podávajú spravidla do konca mája daného kalendárneho roka.

Forma prijímacej skúšky: ústny pohovor pred prijímacou komisiou.

Rámcový obsah prijímacej skúšky: prehľad základných znalostí o príslušnej problematike a relevantnej vedeckej literatúre, o metód výskumu, zisťovanie jazykových kompetencií uchádzača.

Spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky: stanovenie poradia uchádzačov a minimálneho počtu bodov potrebného na prijatie, pričom uchádzači budú rozdelení do skupín: a) vyhovel – prijať, b) vyhovel – neprijať (napríklad pre nedostatok miest), c) nevyhovel (t. j. nedosiahol minimálny počet bodov).


Témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2022/2023 -->

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava