Doktorandské štúdium

Filozofický ústav SAV, v. v. i. je v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách externou vzdelávacou inštitúciou s akreditáciou na uskutočňovanie doktorandského štúdia.

Na základe dohody s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave sa na ústave uskutočňuje doktorandské štúdium v študijnom programe systematická filozofia, a to tak v dennej forme štúdia (dĺžka štúdia: 4 roky) ako aj v externej forme štúdia (dĺžka štúdia: 5 rokov). V súlade s príslušnými právnymi normami prebieha štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vedecká časť štúdia prebieha na Filozofickom ústave v úzkej spolupráci so školiteľom doktoranda.

Na základe dohody s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa na ústave uskutočňuje doktorandské štúdium v študijnom programe dejiny filozofie. Aj tento študijný program je možné študovať v dennej (dĺžka štúdia: 3 roky) alebo v externej forme štúdia (dĺžka štúdia: 4 roky). V súlade s príslušnými právnymi normami prebieha štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedecká časť štúdia prebieha na Filozofickom ústave v úzkej spolupráci so školiteľom doktoranda.

Témy na ďalší akademický rok vypísané školiteľmi sa zverejňujú najneskôr do konca februára daného kalendárneho roka. Zverejnením tém sa zároveň vyhlasuje prijímacie konanie do doktorandského štúdia. Uchádzačom o doktorandské štúdium odporúčame konzultovať prípravu projektu doktorandského výskumu, ktorý je súčasťou prihlášky, s potencionálnym školiteľom. Prihlášky na doktorandské štúdium sa podávajú spravidla do konca mája daného kalendárneho roka.

Forma prijímacej skúšky: ústny pohovor pred prijímacou komisiou.

Rámcový obsah prijímacej skúšky: prehľad základných znalostí o príslušnej problematike a relevantnej vedeckej literatúre, o metód výskumu, zisťovanie jazykových kompetencií uchádzača.

Spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky: stanovenie poradia uchádzačov a minimálneho počtu bodov potrebného na prijatie, pričom uchádzači budú rozdelení do skupín: a) vyhovel – prijať, b) vyhovel – neprijať (napríklad pre nedostatok miest), c) nevyhovel (t. j. nedosiahol minimálny počet bodov).

Garantom doktorandského štúdia Filozofického ústavu SAV, v. v. i., je prof. h.c., Dr. habil phil. et theol. Jon Stewart, PhD.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava