Oddelenie dejín slovenského filozofického a politického myslenia

Charakteristika

Oddelenie dejín slovenského filozofického a politického myslenia sa venuje výskumu filozofického a politického myslenia na Slovensku s dôrazom na jeho vývoj pred rokom 1918, ale aj na inovatívne prvky v druhej polovici 20. storočia. Pozornosť výskumu sa koncentruje na analýzu filozofických vplyvov v rámci procesov recepcie a apropriácie ideí v dejinách filozofického a politického myslenia na Slovensku v stredoeurópskej perspektíve. Súčasťou výskumu je konceptualizácia kľúčových otázok v rámci slovenského filozofického diskurzu aj s ich presahom do ostatných spoločenských oblastí. Pracovníci oddelenia sa zároveň zameriavajú na vybrané problémy v rámci dejín filozofie v bývalom Hornom Uhorsku a Československu. V centre ich pozornosti sú témy s akcentom na komparáciu maďarskej, slovenskej a českej filozofie a zmapovanie vývoja tzv. národných filozofií. Partikulárne analýzy jednotlivých filozoficko-politických, literárnych a intelektuálnych polemík sú vo výskumnej profilácii oddelenia rámcované procesmi kultúrnej modernizácie, inštitucionalizácie a demokratizácie, ktoré determinujú vývoj a charakter slovenskej filozofie v 20. storočí.

Témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2024/2025

Školiteľ: Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.

Ideový vplyv ruského filozoficko-politického diskurzu 19. storočia na slovenské filozofické myslenie

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Doktorandská práca bude analyzovať myšlienkový vplyv ruského filozofického a kultúrneho prostredia na slovenské filozoficko-politické myslenie. Priblíži ideové zdroje, ktoré v zásadnej miere determinovali vnímanie slobody, dôstojnosti človeka, náboženstva a národa v myslení slovenských mysliteľov a ich prístup k filozofii dejín v druhej polovici 19. storočia. Projekt skúma filozofický vplyv slavianofilov na rozšírenie rôznych interpretácií slovanskej vzájomnosti v národotvornom procese.

Koncepcie rozvoja národnej kultúry vo filozofii dejín u Štefana Polakoviča a Svätopluka Štúra

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Doktorandská práca bude analyzovať odlišné koncepcie rozvoja národnej kultúry v myslení Štefana Polakoviča a Svätopluka Štúra v rámci filozofie dejín. Výskum sa zameria na charakterizáciu odlišného spôsobu reflektovania vzťahu jednotlivca a národa v rámci procesu národnej inštitucionalizácie. Projekt priblíži odlišné filozofické zdroje oboch mysliteľov a ich politický presah, ktorý sa podieľal na formovaní monotypického a pluralistického konceptu národnej kultúry.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava