Najnovšie monografie

Smreková, D., Hála, V., Hrdá, M., Kolářský, R
Bratislava, 2018
Toto kolektívne dielo napĺňa základný zámer poskytnúť filozoficky aktuálnu a kriticky podnetnú reflexiu centrálneho civilizačného fenoménu zodpovednosti v jeho etických hraniciach. V práci je citeľná...
Smreková, D.
Bratislava, 2017
Práca vychádza z presvedčenia, že odpustenie má nielen náboženský, ale aj svoj vlastný filozofický príbeh, Je pokusom aspoň sčasti zachytiť filozofický príbeh odpustenia a na základe analýzy a...
Novosád, F.
Bratislava, 2016
Základným zámerom tejto práce je posilniť záujem o dielo Maxa Webera ako jedného z klasikov myslenia o spoločnosti a dejinách. Prečo práve o neho? Prečo čítame texty Maxa Webera, Georga Simmela a...
Novosád, F.
Bratislava, 2016
Monografia „V zrkadle kultúry“ vychádza zo zistenia, že pojem kultúra je v súčasnosti jedným z najčastejších a zrejme aj najdôležitejších pojmov, ktoré používame pri interpretácii nášho „...
Pauer, J.
Bratislava, 2016
Názov knihy (odvodený od pomenovania pravekého štvrtohorného obdobia) čitateľovi prezrádza, že témy, ktorým sa autor venuje, patria dlhodobo do okruhu jeho záujmu a sú spojené s jeho filozofickou...
Šajda, P.
Bratislava, 2016
Kierkegaardovská renesancia je dobový názov veľkej vlny záujmu o Kierkegaardovo myslenie v nemecky hovoriacom svete v prvej polovici 20. storočia. V tomto období sa nemecké kultúrne...
Muránsky, M.
Frankfurt am Main, 2015
Monografia sa venuje Kantovej neskorej teórii radikálneho zla v rámci jeho filozofie náboženstva. Teória radikálneho zla je Kantovým príspevkom k uchopeniu slobody človeka ako autonómie vôle....
Sivák, J.
Bratislava, 2015
Práca sa zaoberá fenomenológiou Husserla, najmä problematikou metafyziky, ktorá je vo fenomenológii prítomná od začiatku, avšak bez toho, aby dospela do systematickej podoby. Autor sa venuje...
Černík, V.
Bratislava, 2014

Táto kniha nadväzuje na monografie Úvod do metodológie spoločenských vied (Černík – Viceník 2011) a Empiricko-teoretické postupy spoločenských vied (Černík – Viceník 2012/2014). Je...

Novosád, F.
Bratislava, 2014
Úvahy Františka Novosáda vychádzajú z presvedčenia, že aparát vypracovaný klasickou filozofiou v línii T. Hobbes – G. W. F. Hegel – K. Marx – M. Weber je uplatniteľný aj pri analýze problémov...
Smolková, E.
Bratislava, 2014
Publikácia sa zaoberá problematikou platnosti a fungovania morálnych noriem a princípov v zdravotníctve. Analyzuje ako morálne normy vo vzťahu k zdraviu vznikali, ako sa presadzovali a ako fungujú na...
Vydrová, J., Šajda, P., Muránsky, M., Sedová,
Červený Kostelec, 2014

Publikácia Starosť o dušu je výsledkom medzinárodnej spolupráce autorov zo Slovenska, Francúzska, Poľska, Českej republiky a Maďarska. V troch tematických častiach, ktoré sa zaoberajú...

Kollár, K.
Bratislava, 2013

Prvé slovenské filozofické inštitucionálne vedecké periodiká Filozofický zborník Matice slovenskej a Philosophica slovaca SAVU boli objektom i subjektom výskumu dejín myslenia na...

Martinkovič, M.
Bratislava, 2013

V publikácii Politické myslenie Novej školy sa analyzujú kľúčové myšlienky prispievateľov Slovenských novín a ich interpretácia (v dobovom kontexte zameraná najmä na reflektovanie...

Novosád, F., Smreková, D.
Bratislava, 2013
Kniha je výsledkom úsilia podať obraz vývoja sociálneho a politického myslenia od antiky po súčasnosť, berúc do úvahy aj sociálne a politické myslenie charakteristické pre čínsku a islamskú...
Palovičová, Z.
Bratislava, 2013

Kniha Morálne dilemy v sociálnych službách ukazuje, ako sa v takej zdanlivo výlučne praktickej oblasti ako sú sociálne služby prelína jednak politická, morálna teória a aj prax, a jednak...

Šajda, P.
Bratislava, 2013
Kniha sleduje dve paralelné línie: dejinnofilozofickú a systematickú. Cieľom prvej línie je predstaviť komplexný obraz Buberovej recepcie Kierkegaardových filozofických myšlienok. Kniha objasňuje...
Smreková, D., Hála, V., Palovičová, Z., Kohák
Praha, 2013
Komplexnosť súčasných spoločností a biosféry, bezprecedentná účinnosť technológií a mnohé ďalšie faktory súčasnej globalizácie vedú k znejasneniu vzťahu medzi ľudským konaním a jeho následkami. S tým...
Karul, R.
Pusté Úľany, 2012

V knihe skúma autor otázky, ktoré vyvoláva Levinasov pojem jest (il y a), a predkladá ich možné riešenie. To, že Levinas pripísal jest negatívnu tonalitu, predurčilo celé jeho dielo...

Pauer, J.
Bratislava, 2012
Práca Jozefa Pauera je pokusom o náčrt genealógie súčasnej civilizačnej situácie úpadku. Odhaľuje hybné princípy moderny ako novoveku, aj časovú podstatu tohto pohybu (cyklickosť, linearita, návrat...
Šajda, P.
Budapest, 2012
Predkladané filozofické skúmania afektivity, konania a intersubjektivity sa usilujú odhaliť dynamiku a štruktúru ľudských emócií, vášní a motivácií, pričom skúmajú ich vplyv na ľudské konanie a...

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka