Emeritní vedeckí pracovníci

 • prof. PhDr. Pavel Cmorej, CSc.

  Prof. PhDr. Pavel Cmorej, CSc., je zakladateľskou osobnosťou analytickej filozofie na Slovensku a jedným z kľúčových predstaviteľov logiky v našom prostredí. Prof. Cmorej sa narodil 1. januára 1937. Od roku 1990 pôsobil na Filozofickom ústave SAV a až do roku 2003 aj vyučoval na niektorých slovenských univerzitách (na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove, Filozofickej fakulte TU v Trnave a na Filozofickej fakulte UKF v Nitre). Prof. Cmorej je autorom niekoľkých monografií, viac ako stovky vedeckých štúdií, niekoľkých desiatok recenzií a kratších...

  Zobraziť viac
 • prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.
  Ondrej Mészáros narodený v roku 1949 po maturite (1967) vyštudoval v rokoch 1968 – 1973 odbor filozofia – maďarčina na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Na Filozofický ústav (vtedy Ústav filozofie a sociológie) nastúpil roku 1983. Spočiatku sa zaoberal problematikou sociálnej filozofie so zvláštnym akcentom na otázky sociálneho času. Po roku 1993 sa vrátil k svojej pôvodnej výskumnej orientácii: k dejinám filozofie v bývalom Hornom Uhorsku a kontaktom slovenskej a maďarskej filozofie. Celý čas pôsobenia na FiÚ SAV bol zaradený na oddelení dejín filozofického a politického myslenia a ako... Zobraziť viac
 • prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.

  Tibor Pichler sa narodil v Bratislave 3. marca 1949. Po maturite (1967) študoval históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (do roku 1972). Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil na Filozofický ústav SAV (1972), na ktorom prešiel vedeckou výchovou. Titul kandidáta filozofických vied získal v roku 1980. V rokoch 1990 – 1995 viedol vedecké projekty zamerané na výskum slovenského filozofického a politického myslenia. Habilitoval sa v roku 2000, inaugurovaný bol v roku 2003 v odbore dejiny filozofie.
  V rokoch 1994 – 2019 zastával post riaditeľa Filozofického ústavu...

  Zobraziť viac
 • prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.
  Profesor Jozef Viceník patrí k renomovaným a rešpektovaným metodológom a filozofom vedy. J. Viceník sa narodil 11. decembra 1941 v Trnave. Pôsobil na Katedre logiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; za univerzitného profesora v odbore bol vymenovaný v roku 2000. Na Filozofickej fakulte tiež pôsobil ako prodekan, viedol Katedru logiky a metodológie vied (1984–1988) a riadil Ústav filozofie a sociológie SAV v Bratislave (od r. 1990 Filozofický ústav SAV). Ako vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV pôsobil do roku 2013. J. Viceník viedol viacero úspešných projektov a... Zobraziť viac

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava