Oddelenie environmentálnej filozofie

Charakteristika

Oddelenie sa zameriava na filozofické skúmanie problémov spojených so vzťahom človeka a prírody, a na reflexiu príčin a sociálno-politických dôsledkov degradácie životného prostredia, znečistenia a klimatickej krízy. Sústreďuje sa na výskum otázok environmentálnej a klimatickej spravodlivosti, filozofických predpokladov a implikácií konceptov práva na priaznivé životné prostredie, práva na prírodné zdroje, práva na presídlenie, ako aj konceptov antropocénu, kapitalocénu, udržateľného ústupu, nulového alebo záporného rastu a ekologickej civilizácie. Skúma možnosti formulovania odpovedí na výzvy, ktorým čelí spoločnosť po prekročení environmentálnych limitov udržateľnosti z pozícií, ktoré naznačila politická ekológia, sociálna ekológia, kritický environmentalizmus a ďalšie súčasné smery environmentálneho myslenia.

Témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2023/2024

Školiteľ: prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD.

Morální aspekty volného trhu z hlediska environmentální filosofie

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Studující zpracuje problematiku morálních charakteristik volného trhu z hlediska moderní kritické teorie společnosti se zvláštním přihlédnutím ke koncepci Axela Honnetha.

„Přirozenost“ a „přírodnost“ v tzv. novém materialismu

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Studující bude analyzovat základy jednoho z mála kontrárních dílčích směrů v myšlení soudobé evropské filosofie, který se pojí se jménem francouzského filosofa Quentina Meillassouxe a jeho pojetím tzv. korelacionismu, zvaného rovněž „spekulativní realismus“. Při prvním letmém pohledu se nezdá, že by filosofie konstatující korelacionistický kruh poznání (rozumění) a vyžadující proto další stabilizaci poznávajícího subjektu vyšla zásadně dál než například k Adornově konstatování „záchrany filosofie“ pro modernu obratem k transcendentálnímu subjektu. Přesto se spekulativní realismus zvolna mění v široké hnutí soudobé kontinentální filosofie a přibývá nejen jeho stoupenců, ale také komentářů k doposud hlavnímu Meillassouxovu spisu Po konečnosti. Rozprava o nezbytnosti kontingence a dalších textů, které jím tematizované otázky rozvíjejí. Úkolem práce bude proto i zmapování této diskuse.

Dějiny mladohegelovství 1835-1845

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Studující zpracuje problémové dějiny mladohegelovství s důrazem na podněty, které v dějinách evropské filosofie přetrvaly do současnosti.

Odročená demokracie: nejistota jako charakteristika společnosti v environmentální krize

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Studující zpracuje problémovou analýzu konceptu politické demokracie v epoše antropocénu s návazností na tradici kritické teorie společnosti a teorie postdemokracie, averzivní demokracie, simulativní demokracie a dalších způsobů zpracování problému demokracie.

Koncept fenomenologické antropologie v díle Hanse Blumenberga

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Studující zpracuje hlavní díla Hanse Blumenberga se zaměřením na jeho metodologii historické a fenomenologické antropologie. Vyloží, jakým způsobem tato metoda podmínila Blumenbergovo pojetí novověku, mýtu a metafory.

Školiteľ: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.

Filozofické východiská konceptu ekologickej civilizácie

Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Anotácia:
Koncept ekologickej civilizácie vznikol v 80. rokoch 20. storočia. Následne ho rozpracoval Roy Morrison, pričom ekologickú civilizáciu chápe ako výsledok transformácie reálnych industriálnych demokracií na ekologickú demokraciu, ktorá má viac zohľadňovať záujmy občanov na udržaní životného prostredia umožňujúceho pretrvanie organizovanej ľudskej spoločnosti, než záujmy priemyslu na dostupnosti lacných prírodných zdrojov. V pozadí konceptu ekologickej civilizácie je viacero filozofických koncept – od politických po ontologické. Cieľom práce má byť ich identifikácia a analýza miery ich vplyvu na aktuálnu podoby konceptu ekologickej civilizácie.

Koncept demokracie v kontexte environmentálnej politickej filozofie

Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Anotácia:
Koncept environmentálnej politickej filozofie poukazuje na slabiny a rozpory súčasných reálnych demokracií. Tie sa totiž opierajú o také koncepty človeka, spoločnosti a ekonomicky, ktoré neberú do úvahy konečnosť prírodných zdrojov rovnako ako limitovanú schopnosť planetárneho systému absorbovať znečistenie spôsobované všetkými ľudskými činnosťami. Reálne ústavné demokracie determinované industrializmom a imperiálnym spôsobom života preto nie sú schopné zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť sociálno-ekonomických, nieto ešte environmentálnych predpokladov svojej existencie. Environmentálna politická filozofia poukazuje na to, že zhoršujúce sa sociálne a environmentálne podmienky života na planéte v klimatickom, demografickom a hospodárskom režime antropocénu vedú k obchádzaniu alebo porušovaniu základných ústavných princípy, o ktoré sa opiera legitimita súčasných ústavných demokracií. Cieľom práce je identifikácia a formulácia princípov konceptu environmentálnej demokracie, teda konceptu, ktorý by na jednej strane zachoval základné demokratické ústavné princípy a zároveň by ich zosúladil so súčasnými poznatkami vied o Zemi o zraniteľnosti planetárneho systému

Vznik a vývoj idey environmentálnej demokracie v rámci politickej ekológie

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Politická ekológia ako disciplína zameraná na skúmanie politických, ekonomických a sociálnych vzťahov ovplyvňujúcich životné prostredie vznikla v 70. rokoch minulého storočia. V rámci výskumu determinácie mocenských vzťahov stavom životného prostredia a ich vplyvu na devastáciu environmentálnych podmienok existencie organizovanej ľudskej spoločnosti sa začala formovať aj idea ekologickej, resp. environmentálnej demokracie. Demokracia ako filozofický koncept tak získala nový významový aspekt, ktorý však prešiel dynamickým vývojom. Cieľom práce je zmapovať tento vývoj a analyzovať jeho relevanciu pre environmentálnu politickú filozofiu.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava