Oddelenie environmentálnej filozofie

Charakteristika

Oddelenie sa zameriava na filozofické skúmanie problémov spojených so vzťahom človeka a prírody, a na reflexiu príčin a sociálno-politických dôsledkov degradácie životného prostredia, znečistenia a klimatickej krízy. Sústreďuje sa na výskum otázok environmentálnej a klimatickej spravodlivosti, filozofických predpokladov a implikácií konceptov práva na priaznivé životné prostredie, práva na prírodné zdroje, práva na presídlenie, ako aj konceptov antropocénu, kapitalocénu, udržateľného ústupu, nulového alebo záporného rastu a ekologickej civilizácie. Skúma možnosti formulovania odpovedí na výzvy, ktorým čelí spoločnosť po prekročení environmentálnych limitov udržateľnosti z pozícií, ktoré naznačila politická ekológia, sociálna ekológia, kritický environmentalizmus a ďalšie súčasné smery environmentálneho myslenia.

Témy dizertačných prác pre šk. rok 2021/2022

Školiteľ: prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD.

Téma: Morálne aspekty voľného trhu z hľadiska environmentálnej filozofie
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: „Prirodzenosť“ a „prírodnosť“ v tzv. novom materializme
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Jacques Rancière a otázka existencie politickej filozofie
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Odročená demokracia: neistota ako charakteristika spoločnosti v environmentálnej kríze
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Tisíc plošín: étos mnohotvárnosti a jeho environmentálne riziká
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Školiteľ: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.

Téma: Vývoj myslenia J. Lovelocka: Od Gaia teórie cez koncept udržateľného ústupu až ku konceptu novacénu
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Chápanie prírody a prirodzeného stavu v myslení J.-J. Rousseaua
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Filozofické východiská konceptu ekologickej civilizácie
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Implikácie konceptu antropocénu pre filozofickú antropológiu
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Vznik a vývoj konceptu klimatickej spravodlivosti
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava