Oddelenie environmentálnej filozofie

Charakteristika

Oddelenie sa zameriava na filozofické skúmanie problémov spojených so vzťahom človeka a prírody, a na reflexiu príčin a sociálno-politických dôsledkov degradácie životného prostredia, znečistenia a klimatickej krízy. Sústreďuje sa na výskum otázok environmentálnej a klimatickej spravodlivosti, filozofických predpokladov a implikácií konceptov práva na priaznivé životné prostredie, práva na prírodné zdroje, práva na presídlenie, ako aj konceptov antropocénu, kapitalocénu, udržateľného ústupu, nulového alebo záporného rastu a ekologickej civilizácie. Skúma možnosti formulovania odpovedí na výzvy, ktorým čelí spoločnosť po prekročení environmentálnych limitov udržateľnosti z pozícií, ktoré naznačila politická ekológia, sociálna ekológia, kritický environmentalizmus a ďalšie súčasné smery environmentálneho myslenia.

Hosťujúci vedeckí pracovníci

Témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2024/2025

Školiteľ: prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD.

Novopyrrhónska skeptická tradícia a jej predstavitelia v 2. polovici 20. storoči

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Doktorand spracuje príspevok najvýznamnejšej osobnosti tejto tradície, nemeckého filozofa Oda Marquarda. V práci sa zameria na Marquardovo pokračovanie v tradícii pyrrhovského skepticizmu a jeho ďalší rozvoj pri aplikácii na moderné podmienky, na pojem filozofia dejín a na koncepciu etiky (morálky) a antropológie (habitualizmus, antropológia, homo compensator). Na tomto základe sa pokúša konfrontovať svoje vlastné postoje k otázkam, ktoré kladie moderná novopyrhonovská skepsa: čo nás formuje; čo môžeme ovplyvniť; ako chápeme politické pravidlá, ktoré riadia spoločnosť; či máme možnosť interpretovať ich ešte iným spôsobom, ako sa pohybujeme v neustálom konflikte s mnohorakosťou a jednotou, atď.

Kantov traktát O večnom mieri a súčasná politická filozofia

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Východiskom tejto práce je kritická analýza filozofického a politického kontextu Kantovho traktátu „O večnom mieri“. Doktorand vysvetlí vzťah Kantovho politického myslenia a transcendentálnej filozofie, bez pochopenia ktorého nie je možná analýza koncepcií Kantovej politickej filozofie. Autor sa teda zameria na niektoré hlavné problémy Kantovej filozofie, ktoré sa skrývajú za pojmami sloboda, právo, idea práva, štát, štátny systém, konštitucionalizmus, liberalizmus, republikanizmus, kozmopolitizmus atď. Práca ukáže, ako tieto hlavné pojmy filozofie politiky formálne a obsahovo vymedzil sám Kant, a porovná ich Kantovo chápanie s ich chápaním v súčasných politických kontextoch, najmä v Európskej únii.

Koncept fenomenologickej antropológie v diele Hansa Blumenberga

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Študent sa oboznámi s hlavnými dielami Hansa Blumenberga so zameraním na jeho metodológiu historickej a fenomenologickej antropológie. Študent vysvetlí, ako táto metóda podmienila Blumenbergovu koncepciu modernity, mýtu a metafory.

Odročená demokracia: neistota ako charakteristika spoločnosti v environmentálnej kríze

Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Anotácia:
Kandidát vypracuje problémovú analýzu koncepcie politickej demokracie v epoche antropocénu s odkazom na tradíciu kritickej teórie spoločnosti a teórie postdemokracie, averzívnej demokracie, simulačnej demokracie a iných spôsobov spracovania problému demokracie.

Školiteľ: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.

Vývoj idey environmentálnej demokracie v rámci politickej ekológie

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Politická ekológia poukazuje na determináciu mocenských vzťahov stavom životného prostredia. V rámci politickej a sociálnej ekológie vznikla idea ekologickej, resp. environmentálnej demokracie, ktorá sa v klimatických a demografických podmienkach antropocénu ukazuje ako nanajvýš aktuálna. Cieľom práce je zmapovať vývoj idey ekologickej, resp. environmentálnej demokracie v rámci politickej a sociálnej ekológie.

Koncept environmentálnej demokracie: možnosti a limity

Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Anotácia:
Koncept environmentálnej demokracie ako teoretický rámec možného politického systému environmentálne a sociálne udržateľnej spoločnosti v očakávateľných klimatických a demografických podmienkach antropocénu vzniká v rámci environmentálnej politickej filozofie. Doktorandská práca bude zameraná na možnosti formulovania konceptu demokracie rešpektujúceho nielen environmentálnu bezpečnosť (planetárne hranice), ale aj environmentálnu a sociálnu spravodlivosť.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava