Profil pracovníka

Mgr. Róbert Karul, PhD.

Vedecký pracovník
E-mail: Robert.Karul@savba.sk

Zameranie

Súčasná francúzska filozofia

Publikačná činnosť

Monografie

Karul R. O bytí bez subjektu. Pusté Úľany: Schola Philosophica; 2012. s 171.
Karul R. Michel Henry: život ako prelínanie subjektivity a intersubjektivity. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2009. s 270.
Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Bratislava: Iris; 2004. s 226.

Kapitoly v monografiách

Karul R. Le chaos du monde sensible et la qu?te du sens rudimentaire (? partir de Plotin). V: Tymieniecka AT. Analecta Husserliana. Vol. CXVII. Springer, Dordrecht; 2014. s 57-66.
Karul R. Henri Bergson: dva zdroje spolužitia. V: Novosád F, Smreková D. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. s 487-498.
Karul R. Láska ako hybnosť a nehybnosť. V: Karul R, Bierhanzl J, Fridmanová M, Husson S, Chalier C, Nitsche M, et al. Subjektivita / Intersubjektivita. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2011. s 114-130.
Karul R. Úvod. V: Karul R, Bierhanzl J, Fridmanová M, Husson S, Chalier C, Nitsche M, et al. Subjektivita / Intersubjektivita. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2011. s 7-8.
Karul R. Oslabenie henryovskej diferencie ontologického a existenciálneho ako podmienka možnosti etiky. V: Karul R, Bierhanzl J, Fridmanová M, Husson S, Chalier C, Nitsche M, et al. Michel Henry. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2009. s 236-250.
Karul R. Úvod. V: Karul R, Bierhanzl J, Fridmanová M, Husson S, Chalier C, Nitsche M, et al. Michel Henry. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2009. s 7-10.
Karul R. Masový rozmer komunikovania. V: Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Iris, Bratislava; 2004. s 193-210.

Príspevky v časopisoch

Karul R. Lissarrague a Schnapp, Bažant a Frontisi-Ducroux o posune medzi zobrazovaním a videním u starých Grékov. Filozofia [Internet]. 2019;74:154-162. https://www.sav.sk/journals/uploads/0220125710.31577filozofia.2019.74.2.6.pdf
Karul R. Súčasné umenie na ceste k post-post? Ako André Stanguennec spája umenie so skromným, triviálnym a negrandióznym. Filozofia [Internet]. 2016;71:595-607. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2016/7/595-607.pdf
Karul R. Paradigmou súčasného umenia je neautenticita. Filozofia. 2015;70:736-747.
Karul R, Tomašovičová J, Vydrová J. Na úvod. Interiorita, exteriorita, responzivita. FilozofiaFilozofia. 2013;68:1.
Karul R. Zvieracia a ľudská duša, čítanie Plotina. FilozofiaFilozofia. 2013;68:91-99.
Karul R. La montée vers l'Un et la redescente vers le Multiple : le mouvement de la vertu chez Plotin. Romanica Olomucensia. 2010;22:53-57.
Karul R. Správa o činnosti výboru SFZ pri SAV za volebné obdobie 2008 – 2010. Filozofia [Internet]. 2010;65:918-926. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/9/918-926.pdf
Karul R. Správa z Valného zhromaždenia SFZ pri SAV. Filozofia [Internet]. 2010;65:1025-1026. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/10/1025-1026.pdf
Karul R. Ako nazerať na to, čo je vnímateľné? Hádes ako metafora zmyslového sveta u Plotina. Filozofia [Internet]. 2009;64:894-902. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/9/894-902.pdf
Karul R. Jeden spôsob pasivity: Obraz u J.-L. Mariona. Filozofia. 2006;61:667-671.
Karul R. O únavách (J.-L. Chrétien). Filozofia. 2006;61:691-695.
Karul R. Zasnenosť ako forma vizuality (Bachelard a šťastná melanchólia). Filozofia. 2006;61:46-52.
Karul R. Henologická redukcia: Jedno, ktoré nežije. Filozofia. 2005;60:440-447.
Karul R. Rovina porovnania. Sartre a Levinas. Filozofia. 2005;60:334-341.
Karul R. Vnímanie a zachytávanie života (M. Henry o umení). Filozofia. 2003;58:209-212.

Príspevky v zborníkoch

Drengubiak J, Karul R. Avant-propos. V: Drengubiak J, Karul R. L'Individu et la familleL'Individu et la famille. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2013. s 5-6.
Drengubiak J, Karul R. Úvod. V: Drengubiak J, Karul R. L'Individu et la familleL'Individu et la famille. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2013. s 7-8.
Karul R. Láska ako hybnosť a nehybnosť. V: Karul R. Subjektivita/Intersubjektivita. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2011. s 114-130.
Karul R. Úvod. V: Karul R. Subjektivita/Intersubjektivita. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2011. s 7-8.
Karul R. Na úvod. V: Karul R, Sťahel R, Toman M. Identita - Diferencia, zborník príspevkov zo 4. slovenského filozofického kongresu. SFZ pri SAV a FiÚ SAV Bratislava; 2010. s 13-14.
Karul R, Sťahel R, Toman M. Slovo editorov. V: Karul R, Sťahel R, Toman M. Identita - Diferencia, zborník príspevkov zo 4. slovenského filozofického kongresu. SFZ pri SAV a FiÚ SAV Bratislava; 2010. s 9-10.
Karul R. Stemňujúca hĺbka inteligibilnej matérie. V: Slavkovský RA, Vydrová J, Vydra A. Boh a racionalita. Schola Philosophica Pusté Úľany; 2010. s 147-158.
Karul R, Porubjak M. Na úvod. V: Karul R, Porubjak M. Realita a fikcia, zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci 9. výročného stretnutia SFZ pri SAV. SFZ pri SAV a KF FF UMC Bratislava; 2009. s 9-10.
Karul R. Na úvod. V: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Vnímať, konať, myslieť. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2008. s 7-8.
Karul R. Une façon d'étre passif: l’image chez J. - L. Marion. V: Malinovská Z. Image. Imaginaire. Imagination, actes de la XVI-i?me Université d’été de l’Association Jan Hus, Vysoké Tatry - Stará Lesná, 1 - 7 juillet 2007. Filozofická fakulta PU Prešov; 2008. s 105-111.
Karul R. Vidieť. V: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Vnímať, konať, myslieť. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2008. s 45-50.
Karul R. Pohľad na vzdialené utrpenie (L. Boltanski a politika súcitu). V: Muránsky M, Karul R. Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. Fox&Col Bratislava; 2006. s 180-186.
Karul R. Súčasná podoba komunikácie (homo communicans podľa Ph. Bretona). V: Plesník Ľ. Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti - prolegomena, zborník vedeckých štúdi Univerzita Konštantína Filozofa Nitra; 2006. s 60-65.
Karul R. O plotinovskej cnosti. V Filozofia a/ako umenie, zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 28. 1. 2004. Fo Art Bratislava; 2004. s 207-211.
Karul R. Jednosť života a mnohosť živých. V: Farkašová E, Szapuová M. Filozofia: minulé podoby - súčasné perspektívy, zborník z konferencie konanej dňa 6. 2. a 7. 2. 2003 na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave. Maxima press Bratislava; 2003. s 87-92.
Novosád F, Karul R, Muránsky M, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, et al. Národná identita a hodnoty spoločnosti. V Zborník podkladových štúdií k Vízii vývoja Slovenska do roku 2020. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. s 38-50.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka