Profil pracovníka

Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.

Samostatný vedecký pracovník
E-mail: jaroslavavydrova@gmail.com

Zameranie

Fenomenológia, filozofia Edmunda Husserla

Publikačná činnosť

Monografie

Vydrová J. Výraz - dielo - telesnosť. Červený Kostelec: Pavel Mervart; 2019. s 165.
Vydrová J, Šajda P, Muránsky M, Sedová T. Starosť o dušu. Životy subjektivity a podoby myslenia. Červený Kostelec: Pavel Mervart; 2014. s 325.
Vydrová J. Cesty fenomenológie. Pusté Úľany: Schola Philosophica; 2010. s 200.

Kapitoly v monografiách

Vydrová J. Phenomenology and Archeology: Methodological Insights and Thematic Inspirations. V: Tymieniecka A. Analecta Husserliana 116: Phenomenology of Space and Time. Springer International Publishing Switzerland; 2014. s 195-208.
Vydrová J. Smejúca sa duša. Fenomenológia a výskum emócií. V: Vydrová J. Starosť o dušu. Pavel Mervart, Červený Kostelec; 2014. s 55-73.
Vydrová J. Úvod. V: Vydrová J. Starosť o dušu. Pavel Mervart, Červený Kostelec; 2014. s 9-13.
Vydrová J. Hraničné fenomény. Radikalizovaná fenomenológia a proti-metóda. V: Muránsky M. Náboženstvo a nihilizmus. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2010. s 165-177.
Vydrová J. Redukcia verzus proti-redukcia. V: Karul R, Bierhanzl J, Fridmanová M, Husson S, Chalier C, Nitsche M, et al. Michel Henry. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2009. s 12-25.
Vydrová J. Subjectivity, Openness and Plurality: on the Background of Edmund Husserl's Phenomenological Reduction. V: Tymieniecka AT. Analecta Husserliana. Springer, Dordrecht; 2009. s 111-125.

Príspevky v časopisoch

Vydrová J. Konvergencie fenomenológie, pražského štrukturalizmu a umeleckej tvorby. Príspevok ku genealógii fenomenológie v stredoeurópskom priestore. Filozofia [Internet]. 2020;75:109-120. https://www.sav.sk/journals/uploads/03111232filozofia.2020.75.2.3.pdf
Vydrová J. Pokračovať v hľadaní. O fenomenológii v Rusku. Rozhovor s Nataliou Artemenko. Filozofia [Internet]. 2016;71:525-532. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2016/6/525-532.pdf
Vydrová J. Prítomnosť človeka. Antropologický prístup Helmutha Plessnera. Filozofia [Internet]. 2016;71:562-571. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2016/7/562-571.pdf
Vydrová J. Fenomenológia a kubizmus – možnosti zblíženia. Filozofia [Internet]. 2015;70:831-841. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2015/10/831-841.pdf
Slavkovský R, Vydrová J, Vydra A. Úvodník. OstiumOstium. 2014;10:1.
Vydrová J. Ja a Ne-Ja: archeologický prístup k štruktúre jadra v Husserlových textoch o časovej konštitúcii. FilozofiaFilozofia. 2013;68:36-44.
Vydrová J. Merz, P. – Staiti, A. – Steffen, F. (eds.): Geist – Person – Gemeinschaft. Freiburger Beiträge zur Aktualität Husserls. Filozofia. 2013;68:351-353.
Karul R, Tomašovičová J, Vydrová J. Na úvod. Interiorita, exteriorita, responzivita. FilozofiaFilozofia. 2013;68:1.
Vydrová J. Budúcnosť fenomenológie je v orientácii na problémy (Rozhovor s Anthonym J. Steinbockom). Filozofia. 2012;67:498-506.
Vydrová J. Fenomenologický a estetický postoj. Poznámky k ich svojbytnosti a prekrývaniu. Filozofia [Internet]. 2008;63:619-624. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/7/619-624.pdf
Vydrová J. Medzi subjektivitou a intersubjektivitou. Filozofia [Internet]. 2007;62:668-674. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/8/668-674.pdf
Vydrová J. Inak (N. Depraz – D. Zahavi (ed.)). Filozofia. 2006;61:689-691.
Vydrová J. Nový pohľad Edmunda Husserla na Ideen I. Filozofia. 2006;61:16-29.
Vydrová J. Uvažovanie o priestore (M. Ajvaz – I. Havel – M. Mitášová (eds.)). Filozofia. 2006;61:84-86.
Vydrová J. Filozofia z Lotyšska (Kule, M.). Filozofia. 2005;60:213-215.
Vydrová J. Je prirodzený postoj postojom? (Problematika prirodzeného postoja v Husserlových textoch o redukcii). Filozofia. 2005;60:155-161.
Vydrová J. Postmodernistické stretnutie s Husserlom? (A. Mokrejš). Filozofia. 2004;59:539-542.

Príspevky v zborníkoch

Slavkovský RA, Vydrová J, Vydra A. Aký Boh, aká racionalita?. V: Slavkovský RA, Vydrová J, Vydra A. Boh a racionalita. Schola Philosophica Pusté Úľany; 2010. s 9-15.
Vydrová J. Hraničné fenomény. Radikalizovaná fenomenológia a proti-metóda. V: Muránsky M. Náboženstvo a nihilizmus [Internet]. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2010. s 165-177. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/fil-01-2010/165-177.pdf
Vydrová J. Dva svety redukcie: neuro/fenomenológia. Pohľad na vzťah fenomenologickej redukcie a praxe. V: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Vnímať, konať, myslieť. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2008. s 250-257.
Vydrová J. Podoby iného. Niekoľko poznámok k otvorenosti a rozštiepeniu Ja. V: Karel Novotný MF. Výzkumy subjektivity, od Husserla k Foucaultovi. Pavel Mervart Červený Kostelec; 2008. s 121-131.
Vydrová J. Fenomenologická redukcia a "praktické". V: Maco R. Znak a fenomén, zborník z konferencie konanej dňa 8. februára 2007 na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave (pri príležitosti životných jubileí Miroslava Marcelliho a Jozefa Piačeka). All Acta Bratislava; 2007. s 172-179.
Vydrová J. Hranice fenomenológie. V: Slavkovský RA, Vydrová J, Vydra A. Paradoxy a hranice racionality. Schola Philosophica Pusté Úľany; 2007. s 120-129.
Slavkovský RA, Vydrová J, Vydra A. Písané na konci. V: Slavkovský RA, Vydrová J, Vydra A. Paradoxy a hranice racionality. Schola Philosophica Pusté Úľany; 2007. s 9-11.
Vydrová J. Samota nezúčastneného pozorovateľa. V: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Intersubjektivita v globálnej situácii. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2006. s 56-62.

Edičná a zostavovateľská činnosť

Slavkovský RA, Vydrová J, Vydra A. Boh a racionalita. 2010.
Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Vnímať, konať, myslieť [Internet]. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2008. s 265. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/vnimat-konat-mysliet-2008.pdf
Slavkovský RA, Vydrová J, Vydra A. Paradoxy a hranice racionality. 2007.
Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Intersubjektivita v globálnej situácii. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2006. s 272.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka