Najnovšie monografie

Kollár, K.
Bratislava, 2013

Prvé slovenské filozofické inštitucionálne vedecké periodiká Filozofický zborník Matice slovenskej a Philosophica slovaca SAVU boli objektom i subjektom výskumu dejín myslenia na...

Martinkovič, M.
Bratislava, 2013

V publikácii Politické myslenie Novej školy sa analyzujú kľúčové myšlienky prispievateľov Slovenských novín a ich interpretácia (v dobovom kontexte zameraná najmä na reflektovanie...

Novosád, F., Smreková, D.
Bratislava, 2013
Kniha je výsledkom úsilia podať obraz vývoja sociálneho a politického myslenia od antiky po súčasnosť, berúc do úvahy aj sociálne a politické myslenie charakteristické pre čínsku a islamskú...
Palovičová, Z.
Bratislava, 2013

Kniha Morálne dilemy v sociálnych službách ukazuje, ako sa v takej zdanlivo výlučne praktickej oblasti ako sú sociálne služby prelína jednak politická, morálna teória a aj prax, a jednak...

Šajda, P.
Bratislava, 2013
Kniha sleduje dve paralelné línie: dejinnofilozofickú a systematickú. Cieľom prvej línie je predstaviť komplexný obraz Buberovej recepcie Kierkegaardových filozofických myšlienok. Kniha objasňuje...
Karul, R.
Pusté Úľany, 2012

V knihe skúma autor otázky, ktoré vyvoláva Levinasov pojem jest (il y a), a predkladá ich možné riešenie. To, že Levinas pripísal jest negatívnu tonalitu, predurčilo celé jeho dielo...

Pauer, J.
Bratislava, 2012
Práca Jozefa Pauera je pokusom o náčrt genealógie súčasnej civilizačnej situácie úpadku. Odhaľuje hybné princípy moderny ako novoveku, aj časovú podstatu tohto pohybu (cyklickosť, linearita, návrat...
Šajda, P.
Budapest, 2012
V tejto knihe autori skúmajú afektivitu, konanie a intersubjektivitu v ich vzájomných vzťahoch. Pokusy načrtnúť dynamiku a štruktúru ľudských emócií, túžob, vášní a motivácií idú ruka v ruke so...
Karul, R.
Bratislava, 2011
Vzájomná závislosť pojmov subjektivity a intersubjektivity sa osvedčuje v niektorej filozofickej koncepcii viac, v inej menej. Zatiaľ čo u Emmanuela Levinasa je subjektivita myslená od počiatku ako...
Pichler, T.
Bratislava, 2011

Predmetom bádateľského záujmu sú národno-politické idey slovenských vzdelancov, národovcov a intelektuálov: Štěpana Launera, Ľudovíta Štúra, Michala Mudroňa, Miloša Štefanoviča, Samuela...

Zouhar, M.
Bratislava, 2011

Monografia v komplexnej podobe mapuje diskusiu medzi sémantickým minimalizmom, indexikalizmom a kontextualizmom v otázke determinácie významu viet kontextom ich použitia. Predkladá koncepciu,...

Geistová Čakovská, B.
Bratislava, 2010
Monografia Barbory Geistovej Čakovskej sa zaoberá zaujímavou problematikou synonymie. Ide o tému, ktorá sa pohybuje na pomedzí filozofie jazyka, sémantiky, filozofickej logiky a lingvistiky. Vo svete...
Muránsky, M.
Bratislava, 2010
Zámerom tejto publikácie je reflexia fenoménov náboženstva a nihilizmu v súčasnej filozofii a skúmanie výziev a polemík, ktoré so sebou priniesli tieto témy v posledných desatročiach.
Novosád, F.
Bratislava, 2010

Nová esejistická práca významného slovenského filozofa Františka Novosáda sa venuje kritickej analýze aktuálneho stavu slovenskej spoločnosti, zaoberá sa jej integritou a schopnosťou reagovať na...

Pauer, J.
Bratislava, 2010
Kniha J. Pauera je nezvyčajným vkladom do rozmýšľania o médiách nielen v slovenskom kontexte. V trojici nosných esejí knihy predstavuje fenomén médií celkom inak, ako by to urobila učebnica o médiách...
Vydrová, J.
Pusté Úľany, 2010

Husserl sa pokúšal zrušiť zaužívaný spôsob videnia a rozvíriť stojaté vody myslenia, logiky či vedeckého bádania. Fenomenológia ako revolučný myšlienkový pohyb, ktorý sa spustil na prelome 19. a...

Zouhar, M.
Bratislava, 2010

V knihe Medzi sémantikou a epistemológiou jazyka sa Marián Zouhar vracia k svojej ťažiskovej téme - k referencii vlastných mien a deskripcii. Hľadá v nej ostrejšiu demarkačnú líniu, ktorá...

Zouhar, M.
Bratislava, 2010

Zouharova monografia je prvou knižnou publikáciou slovenského autora venovanou dejinám analytickej filozofie. Jeho cieľom nie je podať učebnicový výklad Fregeho a Russelovho učenia, ktorým títo...

Zouhar, M.
Bratislava, 2010
Tento zborník článkov vznikol na základe rovnomennej konferencie, ktorá sa konala v Bratislave v máji 2009. Obsahuje diskusné a polemické state k monografii Interpretace a subjektivita (...

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.:(+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Domovská stránka