Najnovšie monografie

Černík, V.
Bratislava, 2014

Táto kniha nadväzuje na monografie Úvod do metodológie spoločenských vied (Černík – Viceník 2011) a Empiricko-teoretické postupy spoločenských vied (Černík – Viceník 2012/2014). Je...

Novosád, F.
Bratislava, 2014
Úvahy Františka Novosáda vychádzajú z presvedčenia, že aparát vypracovaný klasickou filozofiou v línii T. Hobbes – G. W. F. Hegel – K. Marx – M. Weber je uplatniteľný aj pri analýze problémov...
Smolková, E.
Bratislava, 2014
Publikácia sa zaoberá problematikou platnosti a fungovania morálnych noriem a princípov v zdravotníctve. Analyzuje ako morálne normy vo vzťahu k zdraviu vznikali, ako sa presadzovali a ako fungujú na...
Vydrová, J., Šajda, P., Muránsky, M., Sedová,
Červený Kostelec, 2014

Publikácia Starosť o dušu je výsledkom medzinárodnej spolupráce autorov zo Slovenska, Francúzska, Poľska, Českej republiky a Maďarska. V troch tematických častiach, ktoré sa zaoberajú...

Kollár, K.
Bratislava, 2013

Prvé slovenské filozofické inštitucionálne vedecké periodiká Filozofický zborník Matice slovenskej a Philosophica slovaca SAVU boli objektom i subjektom výskumu dejín myslenia na...

Martinkovič, M.
Bratislava, 2013

V publikácii Politické myslenie Novej školy sa analyzujú kľúčové myšlienky prispievateľov Slovenských novín a ich interpretácia (v dobovom kontexte zameraná najmä na reflektovanie...

Novosád, F., Smreková, D.
Bratislava, 2013
Kniha je výsledkom úsilia podať obraz vývoja sociálneho a politického myslenia od antiky po súčasnosť, berúc do úvahy aj sociálne a politické myslenie charakteristické pre čínsku a islamskú...
Palovičová, Z.
Bratislava, 2013

Kniha Morálne dilemy v sociálnych službách ukazuje, ako sa v takej zdanlivo výlučne praktickej oblasti ako sú sociálne služby prelína jednak politická, morálna teória a aj prax, a jednak...

Šajda, P.
Bratislava, 2013
Kniha sleduje dve paralelné línie: dejinnofilozofickú a systematickú. Cieľom prvej línie je predstaviť komplexný obraz Buberovej recepcie Kierkegaardových filozofických myšlienok. Kniha objasňuje...
Smreková, D., Hála, V., Palovičová, Z., Kohák
Praha, 2013
Komplexnosť súčasných spoločností a biosféry, bezprecedentná účinnosť technológií a mnohé ďalšie faktory súčasnej globalizácie vedú k znejasneniu vzťahu medzi ľudským konaním a jeho následkami. S tým...
Karul, R.
Pusté Úľany, 2012

V knihe skúma autor otázky, ktoré vyvoláva Levinasov pojem jest (il y a), a predkladá ich možné riešenie. To, že Levinas pripísal jest negatívnu tonalitu, predurčilo celé jeho dielo...

Pauer, J.
Bratislava, 2012
Práca Jozefa Pauera je pokusom o náčrt genealógie súčasnej civilizačnej situácie úpadku. Odhaľuje hybné princípy moderny ako novoveku, aj časovú podstatu tohto pohybu (cyklickosť, linearita, návrat...
Šajda, P.
Budapest, 2012
Predkladané filozofické skúmania afektivity, konania a intersubjektivity sa usilujú odhaliť dynamiku a štruktúru ľudských emócií, vášní a motivácií, pričom skúmajú ich vplyv na ľudské konanie a...
Karul, R.
Bratislava, 2011
Vzájomná závislosť pojmov subjektivity a intersubjektivity sa osvedčuje v niektorej filozofickej koncepcii viac, v inej menej. Zatiaľ čo u Emmanuela Levinasa je subjektivita myslená od počiatku ako...
Pichler, T.
Bratislava, 2011

Predmetom bádateľského záujmu sú národno-politické idey slovenských vzdelancov, národovcov a intelektuálov: Štěpana Launera, Ľudovíta Štúra, Michala Mudroňa, Miloša Štefanoviča, Samuela...

Zouhar, M.
Bratislava, 2011

Monografia v komplexnej podobe mapuje diskusiu medzi sémantickým minimalizmom, indexikalizmom a kontextualizmom v otázke determinácie významu viet kontextom ich použitia. Predkladá koncepciu,...

Geistová Čakovská, B.
Bratislava, 2010
Monografia Barbory Geistovej Čakovskej sa zaoberá zaujímavou problematikou synonymie. Ide o tému, ktorá sa pohybuje na pomedzí filozofie jazyka, sémantiky, filozofickej logiky a lingvistiky. Vo svete...
Muránsky, M.
Bratislava, 2010
Zámerom tejto publikácie je reflexia fenoménov náboženstva a nihilizmu v súčasnej filozofii a skúmanie výziev a polemík, ktoré so sebou priniesli tieto témy v posledných desatročiach.
Novosád, F.
Bratislava, 2010

Nová esejistická práca významného slovenského filozofa Františka Novosáda sa venuje kritickej analýze aktuálneho stavu slovenskej spoločnosti, zaoberá sa jej integritou a schopnosťou reagovať na...

Pauer, J.
Bratislava, 2010
Kniha J. Pauera je nezvyčajným vkladom do rozmýšľania o médiách nielen v slovenskom kontexte. V trojici nosných esejí knihy predstavuje fenomén médií celkom inak, ako by to urobila učebnica o médiách...
Vydrová, J.
Pusté Úľany, 2010

Husserl sa pokúšal zrušiť zaužívaný spôsob videnia a rozvíriť stojaté vody myslenia, logiky či vedeckého bádania. Fenomenológia ako revolučný myšlienkový pohyb, ktorý sa spustil na prelome 19. a...

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.:(+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Domovská stránka