Témy doktorandského štúdia 2024/2025

Školiteľ: Mgr. Róbert Karul, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Školiteľ: prof. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Školiteľ: Prof. h.c. Jon Stewart, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Školiteľ: Mgr. Marcel Martinkovič, PhD. * Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Školiteľ: PhDr. Daniela Vacek, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Školiteľ: Prof. h.c. Jon Stewart, PhD. * Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Školiteľ: prof. Dr. Phil. Martin Muránsky, PhD. * Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Školiteľ: prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD. * Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Školiteľ: prof. Dr. Phil. Martin Muránsky, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Školiteľ: Mgr. Marcel Martinkovič, PhD. * Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Školiteľ: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Školiteľ: prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD. * Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Školiteľ: Matteo Pascucci, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Školiteľ: Mgr. Miloš Kosterec, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Školiteľ: Mgr. Martin Vacek, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Školiteľ: Matteo Pascucci, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Školiteľ: prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD. * Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Školiteľ: prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Školiteľ: PhDr. Daniela Vacek, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Školiteľ: Mgr. Martin Vacek, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Školiteľ: Mgr. Miloš Kosterec, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Školiteľ: doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Školiteľ: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. * Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Témy záverečných prác pre Bc a Mgr študentov pre akademický rok 2024/2025

Mgr. Martin Foltin, PhD.

  1. Bc. stupeň: Rola normatívnych konfliktov v deontologickej a utilitaristickej tradícii
  2. Mgr. stupeň: Vplyv marxistickej filozofie a ideí reformy marxizmu na slovenské filozofické a politické myslenie

Prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD.

  1. Bc. stupeň: Pluralita ako etická a politická hodnota
  2. Mgr. stupeň: Politická filozofia J. G. Fichteho

Nová príloha časopisu Filozofia

Bratislava : Filozofický ústav SAV, v. v. i., 2023

Z obsahu:

HORYNA, Břetislav
Principles of Environmental Political Philosophy

MENDES, João Ribeiro
Thinking Planetary Thinking

PARKES, Graham
Can Humanity Survive the Anthropocene? It Depends on Who We Think We Are

COECKELBERGH, Mark
Freedom in the Anthropocene: Bringing Political Philosophy to Global Environmental Problems

SANKOWSKI, Edward and HARRIS, Betty J.
Capitalism, Communism, Environmentalism, and the Ideology of Freedom

viac-->

Nové monografie

Kuchtová, A., Jabre, E., Hidalgo, A.Orozco,
Paris, 2024

Kniha sa zameriava na interpretáciu seminára Jacqua Derridu Život smrť (La vie la mort, Seuil, Paris, 2019). Seminár Život smrť (La vie la mort) Jacques Derrida predniesol v rokoch 1975-1976 na École normale supérieure v rámci prípravy na získanie titulu agréation v odbore filozofia. Derrida počas svojho života publikoval niekoľko úryvkov z tohto seminára. Napriek tomu veľká časť seminára zostala až do roku 2019 nepublikovaná, zachovaná v jeho archíve: takmer celá pozostávala z kritickej reflexie nad Heideggerovou interpretáciou Nietzscheho a frontálneho prístupu k jednému zo zakladateľských textov molekulárnej biológie, k dielu Françoisa Jacoba Logika živého (La logique du vivant).

V knihe O gramatológii (De la grammatologie) Derrida už jasne stanovil vzťah medzi svojím uvažovaním o stope alebo o všeobecnom pojme písme a otázkou živého a jeho historicity. Hoci je tento aspekt Derridovho myslenia kľúčový, záujem o tieto otázky sa objavil až po vydaní seminára Život smrť (La vie la mort) v roku 2019. Naďalej podnecuje diskusie, ktoré uvádzajú dekonštrukciu do vzťahu k súčasným filozofickým smerom, ako je nový realizmus, nový materializmus, biopolitické myslenie a...

Martinkovič, M.
Bratislava, 2024

Publikácia sa z rôznych výskumných perspektív zaoberá skúmaním vybraných ideových a filozofických presahov, ktoré ovplyvnili rozvoj slovenského filozofického a politického myslenia. Autori približujú problematiku skúmania národných filozofií v stredoeurópskom kontexte prostredníctvom dôrazu na prelínanie filozofických naratívov. Publikácia približuje spôsob, akým sa v rámci slovenského filozofického myslenia prejavovali európske filozofické iniciatívy. Témy, na ktoré sa autori monografie zamerali, spája hľadanie odpovedí na otázky vzťahu kultúry a politiky, význam humanizácie spoločenských inštitúcií a prekonávanie princípu etnického nacionalizmu. Ideovým svorníkom štúdií je charakterizácia filozoficko-politického prínosu vybraných mysliteľov, ktorí prostredníctvom zdôrazňovania princípu pluralizmu vniesli do národnej filozofie a kolektívnej identity Slovákov dôraz na obhajobu občianskych práv a hodnôt.
Stewart, J., Bravo, N.
Leiden - Boston, 2023

State v knihe The Modern Experience of the Religious, ktorú editovali Nassim Bravo a Jon Stewart, skúmajú mnohé spôsoby, akými bolo náboženstvo ovplyvnené vznikom moderny, najmä po osvietenstve, ktoré zdôraznilo ústredné postavenie ľudského rozumu, a tým spochybnilo tradičné formy religiozity. Modernita priniesla niekoľko filozoficky zásadných otázok, ktoré skúmajú aj autori tohto zväzku: Aká by mala byť úloha náboženstva v sekulárnej alebo pluralitnej spoločnosti? Ako sa má ľudská bytosť vzťahovať k Bohu? Môže byť inštitucionalizované náboženstvo zlučiteľné s modernými hodnotami, ako sú občianske slobody, pluralizmus alebo environmentalizmus? Publikácia je výsledkom projektu APVV-20-0137 Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr.
Horyna, B., Sťahel, R.
Praha, 2023

Kniha je pokusom o identifikáciu hlavných princípov novej politickej filozofie zodpovedajúcej parametrom antropocénu, t. j. geologicko-klimatickej epochy planetárneho systému, v ktorej negatívny vplyv človeka na planetárne cykly a evolučné procesy prevyšuje vplyv geologických síl. Ľudstvo sa stalo dominantnou silou, ktorá ovplyvňuje všetky zložky planetárneho ekosystému (biosféru, hydrosféru, atmosféru, kryosféru, litosféru) a jeho aktivity so sebou prinášajú problémy, ktoré ovplyvňujú sociálnu a politickú sféru. Úvod do environmentálnej politickej filozofie ilustruje tieto problémy, skúma ich príčiny a javy a snaží sa ich podrobne pochopiť. Kniha neformuluje lacné populistické riešenia ani neslúži ako politický program. Naopak, predkladá filozofické analýzy ekologicky, sociologicky, politicky a ekonomicky podmienených javov s cieľom dosiahnuť komplexné pochopenie spoločensko-politickej situácie antropocénu.
Sťahel, R., Dědečková, E.
Leiden, 2023

Je nesmierne ťažké hľadať nové cesty v súmraku našich niekdajších idolov, ideálov a predstáv o šťastnom a úspešnom živote. Autori knihy vyzývajú čitateľa, aby sa na túto cestu vydal ako slobodný duch a pozrel sa na výzvy, ktoré prináša nový klimatický režim, z rôznych uhlov pohľadu. Či už prijmeme koncept antropocénu ako východisko, alebo skôr ako príležitosť ku konštruktívnej kritike, čitatelia budú plne pohltení premýšľaním nad historicko-filozofickými, vedeckými, politickými, sociálnymi, ale aj výchovnými problémami.

Sedová, T.
Bratislava, 2023

Monografia tematizuje problematiku ľudských práv so zreteľom na možnosti a limity filozofickej analýzy. Na pozadí explikácie rozdielov medzi filozoficko-morálnym, politologickým a právnym prístupom sa akcentuje otázka zdôvodnenia idey ľudských práv, jej univerzálnosti, a rozličné prístupy (od antropologického, internalistického, externalistického zdôvodňovania), pričom sa tematizuje aj otázka relatívnosti ľudských práv. Skúma sa aj kritika idey ľudských práv a jej súčasné podoby (Alain de Benoist, Roger Scruton). Osobitne sa kriticky rozoberá idea ľudskej dôstojnosti ako základu ľudských práv historickej a systematickej perspektívy a poukazuje na jej obmedzenosť, pričom sa kriticky reflektuje Kantova idea praktickej slobody autonómie . Na pozadí relevantnej domácej aj zahraničnej literatúry sa posudzuje aj vzťah medzi individuálnymi a kolektívnymi právami a analyzuje sa neadekvátnosť liberálnej aj neoliberálnej preferencie politicko-občianskych práv jedinca pred sociálnymi právami. V tomto kontexte sa opisuje aj skúsenosť s obmedzovaním legálnym aj nelegitímnym ľudských práv počas pandémie CoviD -19. Vzhľadom na túto globálnu skúsenosť sa skúma vzťah medzi...

Horyna, B.
Leiden - Boston, 2023

Táto kniha je filozoficko-historickým skúmaním vplyvu poznatkov o Číne, ktoré sprostredkovali jezuiti, na myslenie nemeckých osvietencov v 18. storočí. Nejde v nej primárne o komplexnú rekonštrukciu filozofie diskutovaných mysliteľov, ale skôr o politickú a intelektuálnu kontextualizáciu myšlienkového smeru, ktorý uznával praktickú filozofiu a štátne zriadenie Číny ako odlišné od Európy, pričom sa jej vyrovnal a v niektorých ohľadoch ju prevyšoval. To spochybňovalo tvrdenie teológie, že prístup k pravde poskytuje len kresťanské zjavenie. V tomto zväzku sa analyzuje opozícia voči tomuto myšlienkovému smeru, najmä zo strany protestantskej ortodoxie. Autor tvrdí, že v nemeckom osvietenstve 18. storočia sa objavila možnosť chápať filozofiu na základe rozumu ako fenoménu, ktorý sa neobmedzuje len na Európu, ale ako na cestu, ktorou sa v rôznych podmienkach uberala Čína.

Zborník z konferencie Young Philosophy 2023

Kulcsár, D. - Sábo, J. (eds.)
Bratislava : Institute of Philosophy, Slovak Academy of Sciences, v.v.i., 2023

Tento zväzok zborníka z konferencie Mladá filozofia prináša niektoré z textov, ktoré odzneli na XVIII. ročníku medzinárodnej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Editori urobili starostlivý výber príspevkov, ktoré podľa nich najlepšie vystihujú ducha tejto konferencie. Ich cieľ pri zostavovaní tohto zborníka je dvojaký. Po prvé, poskytnúť vhľad do rozmanitosti pútavých tém, ktoré boli skúmané. Po druhé, dúfajú, že tento zborník inšpiruje ďalších bádateľov k účasti na Mladej filozofii v budúcnosti. Nezáleží na tom, či ste veterán alebo nováčik, chceme počuť vaše hlasy. Zatiaľ si vychutnajte tento výber, ktorý, ako dúfame, poskytne dostatok "podnetov na zamyslenie".

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava