Profil pracovníka

prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD.

Samostatný vedecký pracovník
E-mail: filohory@savba.sk

Zameranie

Nemecká filozofia 18. - 20. storočia, filozofia a teória vedy, sociálna a politická filozofia, moderná skepticko-ironická filozofia

Témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2022/2023

Morálne aspekty voľného trhu z hľadiska environmentálnej filozofie

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Student se bude zabývat ústřední otázkou, zda ekonomický koncept volného neregulovaného trhu obsahuje morální aspekty či principy, které by se mohly uplatnit v praxi environmentální filosofie. Vyjde od Hegelova pojetí tržního hospodářství a zmapuje hlavní teorie trhu s koncentrací na normativní (morální) pravidla. Ta bude následně komparovat s principy environmentální filosofie. Ve výsledku se pokusí odpovědět na otázku, zda je idea volné soutěže a neregulované tržní tvorby hodnot slučitelná s paradigmaty environmentalismu. Nezbytná je znalost anglického a německého jazyka.

Novopyrrhénska skeptická tradícia a jej predstavitelia v 2. polovici 20. storočia

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Tradice skeptického myšlení pokračuje ve specifické podobě tzv. novopyrrhónismu do současnosti. Zájemce zpracuje příspěvek nejvýraznější osobnosti této tradice, německého filosofa Odo Marquarda. V práci se zaměří na 1. Marquardovo navázání na tradici pyrrhónské skepse a její další rozvíjení při aplikaci na moderní podmínky; 2. pojetí filosofie dějin; 3. pojetí etiky (mravnosti) a antropologie (usualismus, antropologie, homo compensator). Na tomto základě se pokusí o konfrontaci vlastních stanovisek k otázkám, které předkládá moderní novopyrrhónská skepse: co nás formuje; co můžeme ovlivnit; jak chápeme politická pravidla, kterými se řídí společnost; zda nemáme možnost vyložit si je ještě jinak; jak se pohybujeme ve stálém střetu s mnohostí a jednotou; znamená polymýtie také jinou a novou dělbu moci mezi individui i mezi individuem a státem? Nezbytná je znalost německého jazyka.

Dejiny mladohegelovstva 1835-1845

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Zájemce se zaměří na dějiny hegelovského myšlení bezprostředně po Hegelově smrti a bude analyzovat ten směr hegelianismu, který se označuje jako mladohegelovská škola (Junghegelianer). Bude se soustředit na vykreslení vlastního Hegelova vlivu na utváření mladohegelovské filosofie a současně na individuální přínos jednotlivých představitelů tohoto směru myšlení (Strauß, Feuerbach, Stirner, Ruge). Speciálně vyhodnotí koncept levicového mladohegelovství v tzv. berlínském klubu doktorů, k němuž patřili Marx a Engels. Cílem práce je příspěvek k hlubšímu, ideologicky nepředpojatému poznání filosofie mladohegelovců. Nezbytná je znalost německého jazyka.

Odročená demokracia: neistota ako charakteristika spoločnosti v environmentálnej krízy

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Téma je stanoveno jako součást politické filosofie antropocénu. Zaměřuje se na problém demokracie a proměn chápání demokracie v politice a ve veřejném (společenském) vědomí. Zájemce se seznámí s hlavními teoriemi demokracie v současnosti (politická liberální demokracie, agonická demokracie, postdemokracie, deliberativní demokracie, ekonomická demokracie, transkulturní demokracie, atd.) a na tomto základě se bude zabývat fenoménem společenské a individuální nejistoty jako určující charakteristikou současné společnosti. Při hledání kořenů nejistoty se zaměří na ekonomickou a politickou teorii a praxi neoliberalismu. Přínos práce spočívá ve formulaci vlastního odborného stanoviska k možnostem překonání environmentální nejistoty. Nezbytná je znalost anglického a německého jazyka.

Koncept fenomenologickej antropólogie v diele Hanse Blumenberga

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Zájemce vyloží dílo německého filosofa H. Blumenberga z hlediska jeho metodologie. Koncept fenomenologické antropologie (založený na díle A. Gehlena) je v díle H. Blumenberga základní a vychází z něho pojetí světa, skutečnosti, subjektu, lebensweltu, metaforologie, filosofie dějin, času a všech dalších ústředních kategorií Blumenbergovy filosofie. Hlavním cílem práce je tyto kategorie soustavně uspořádat a systematicky vyložit podle principu fenomenologické antropologie. Nezbytná je znalost německého jazyka.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava