Profil pracovníka

doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.

Samostatný vedecký pracovník
Riaditeľ ústavu
Vedúci oddelenia
E-mail: riaditel.fiu@savba.sk

Zameranie

Environmentálna filozofia, politická filozofia a filozofia ľudských práv

Témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2022/2023

Filozofické východiská konceptu ekologickej civilizácie

Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Anotácia:
Koncept ekologickej civilizácie vznikol v 80. rokoch 20. storočia. Následne ho rozpracoval Roy Morrison, pričom ekologickú civilizáciu chápe ako výsledok transformácie reálnych industriálnych demokracií na ekologickú demokraciu, ktorá má viac zohľadňovať záujmy občanov na udržaní životného prostredia umožňujúceho pretrvanie organizovanej ľudskej spoločnosti, než záujmy priemyslu na dostupnosti lacných prírodných zdrojov. V pozadí konceptu ekologickej civilizácie je viacero filozofických koncept – od politických po ontologické. Cieľom práce má byť ich identifikácia a analýza miery ich vplyvu na aktuálnu podoby konceptu ekologickej civilizácie.

Vplyv konceptu antropocénu na politickú filozofiu

Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Anotácia:
Koncept antropocénu vychádza z poznania rozsahu vplyvu ľudstva na geologické, evolučné a klimatické procesy planetárneho systému. Tieto zväčša negatívne vplyvy sú do veľkej miery dôsledkom ekonomických, energetických a sociálnych politík, ktoré sa opierajú o konkrétne politické filozofie. Tie však otázku environmentálnej podmienenosti existencie akéhokoľvek politického systému primárne netamatizovali, rovnako ako nebrali do úvahy devastačné dôsledky modernizácie a industrializácie na planetárny systém a jeho schopnosť udržiavať environmentálne podmienky existencie organizovanej ľudskej spoločnosti. Koncept antropocénu tak otvára otázku adekvátnosti dominantných konceptov politickej filozofie novému režimu planetárneho systému.

Vývoj myslenia J. Lovelocka: Od Gaia teórie cez koncept udržateľného ústupu až ku konceptu novacénu

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
James Lovelock patrí ku kľúčovým postavám environmentálneho myslenia. Jeho Gaia teória významne ovplyvnila uvažovanie o vzťahu ľudstva a životného prostredia resp. planéty Zem, a to natoľko, že sa k nej ako k jednému z východísk hlásia aj autori konceptu antropocénu. Myslenie J. Lovelocka však prešlo viacerými fázami. Cieľom práce je zmapovať tento vývoj a analyzovať jeho relevanciu pre environmentálnu filozofiu.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava