Doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2021/2022

Školiteľ: prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Téma: Stoická teória dedukcie
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Stoici: modality a esencializmus
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Školiteľ: prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD.

Téma: Jacques Rancière a otázka existencie politickej filozofie
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Odročená demokracia: neistota ako charakteristika spoločnosti v environmentálnej kríze
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Tisíc plošín: étos mnohotvárnosti a jeho environmentálne riziká
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Morálne aspekty voľného trhu z hľadiska environmentálnej filozofie
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: „Prirodzenosť“ a „prírodnosť“ v tzv. novom materializme
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Školiteľ: Mgr. Róbert Karul, PhD.

Téma: Absurdné v súčasnej filozofii: absencia významu, beznádej, tragickosť
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Školiteľ: Mgr. Miloš Kosterec, PhD.

Téma: Problém uchopenia hyperintenzionálnych jazykových fenoménov
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Formálna analýza nemožných objektov
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Formálna analýza fikčného diskurzu
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Transparentná Intenzionálna Logika, teoretický vývoj a aplikácia
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Transparentná Hyperintenzionálna Logika, teoretický vývoj a aplikácia
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Školiteľ: prof. Dr. Phil. Martin Muránsky, PhD.

Téma: Problém "pravdivostného vzťahu" v pragmatickej a antropologickej interpretácii – J. Habermas a E. Tugendhat
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Školiteľ: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

Téma: Problém zdôvodnenia univerzálnosti idey ľudských práv
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: K otázke ľudskej dôstojnosti ako základu ľudských práv
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Normatívne sústavy a ontológia sociálneho sveta
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Inštitucionálne záruky slobody ako politická hodnota
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc.

Téma: Svet a domov v procese globalizácie
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Fakt a hodnota
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Úloha imaginácie v tvorbe virtuálnej reality
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Akú etiku a akú etiketu v ére nových technológií?
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Od fenomenológie k hermeneutike
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Kreativita versus Racionalita
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: K pojmu filozofickej noematiky
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Virtuálna realita: za a proti
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Školiteľ: doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.

Téma: História environmentálneho myslenia v strednej Európe
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Sociálne práva v systéme ľudských práv – systém, prístupy, témy a problémy
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Kvalita života  – etické problémy a prístupy
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Školiteľ: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.

Téma: Implikácie konceptu antropocénu pre filozofickú antropológiu
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Vznik a vývoj konceptu klimatickej spravodlivosti
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Vývoj myslenia J. Lovelocka: Od Gaia teórie cez koncept udržateľného ústupu až ku konceptu novacénu
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Chápanie prírody a prirodzeného stavu v myslení J.-J. Rousseaua
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Filozofické východiská konceptu ekologickej civilizácie
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Školiteľ: Jon Stewart, PhD.

Téma: The Problem of Nihilism in the 19th Century
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: The Role of Genius in Philosophy
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Školiteľ: Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.

Téma: Kreatívna dimenzia fenoménov cudzieho
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Fenomenologická metóda v analýze umeleckého diela
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Možnosti fenomenológie v antropológii
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Situácia človeka vo filozofickej antropológii H. Plessnera
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Umelecké dielo v perspektíve fenomenologickej analýzy E. Husserla
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava