Výskumný projekt

Názov projektu

Spoločnosť: sily súdržnosti a rozpadu

Program

VEGA

Číslo projektu

2/0035/09

Doba trvania projektu

01.01.2009 - 31.12.2011

Riešitelia mimo ústav

Mgr. Anton Vydra, PhD. (Filozofická fakulta UCM, Trnava)
Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. (Filozofická fakulta UCM, Trnava)
Mgr. Pavol Sucharek, PhD.(Filozofická fakulta PU, Prešov)
Mgr. Tomáš Piskáček (doktorand, Filozofická fakulta UCM, Trnava)
Mgr. Peter Bujňák (doktorand, Filozofická fakulta UCM, Trnava)

Opis projektu

Projekt vychádza z výsledkov, nadobudnutých organizačných a metodických skúseností z prechádzajúceho projektu VEGA 2/0168/08. Základná myšlienková os projektu spočíva v spracovaní v našom prostredí ešte stále málo reflektovanej problematiky vzťahu intencionality myslenia a konania v intersubjektívne zdieľanej skúsenosti sveta. Projekt si kladie za cieľ ďalšie rozpracovanie problému vzťahu k sebe samému, po prvé ako fenomenologickej otázky afektívne sa dejúcej telesnosti; po druhé ako problému sebazdôvodňujúcich aktivít praktického rozumu; a po tretie ako otázky artikulácie vzťahu sveta a existencie - v normatívnych očakávaniach.

Realizácia projektu sa opiera aj o medzinárodnú spoluprácu - osobitnou pridanou hodnotou projektu je kooperácia s významnými európskymi univerzitnými pracoviskami a centrami pri príprave 7., 8. a 9. ročníka „Bratislavských filozofických dní”. Hlavným publikačným výstupom bude jedna medzinárodná a tri individuálne monografie.

Medzinárodná spolupráca:

  • K. Novotný, PhD., doc. PhDr. J. Pechar, Mgr. P. Kouba, PhD., Mgr. P. Urban, Mgr. J. Fulka, PhD. grant (GAČR) „Filosofické výzkumy tělesnosti: transdisciplinární perspektivy”, Filozofický ústav AV ČR, Oddělení současné kontinentální filosofie, Praha, Česká republika
  • prof. Eliane Escoubas(ová), Université Paris XII – Val-de-Marne, Paríž, Francúzsko
  • prof. Etienne Tassin, Université Paris VII – Denis Diderot, Paríž, Francúzsko
  • prof. Christian Lazzeri, Université Paris X – Nanterre, Paríž, Francúzsko
  • prof. Claudia Bickmann(ová), Katedra filozofie na Filozofickej fakulte Kolínskej Univerzity, Kolín nad Rýnom, Nemecko
  • dr. Michael STAUDIGL, Institut der Wissenschaften vom Menschen, Viedeň, Rakúsko

Riešiteľský kolektív:

doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD. – doktorandské štúdium absolvoval v roku 2000 na FiÚ SAV. Na FF Univerzität zu Köln obhájil doktorskú prácu o Heideggerovom postoji ku Kantovej otázke bytia. Ako DAAD štipendista sa začal zaoberať Kantovou praktickou filozofiou, ktorú dnes recipuje na pozadí vývoja predovšetkým Tugendhatovej etiky. Ako štipendista a neskôr vedecký spolupracovník Friedrich- Ebert-Stiftung svoj odborný záujem venuje paralelne globálnym otázkam vývoja spoločnosti, etiky a politických systémov v krajinách Strednej a Východnej Európy. Pôsobí tiež ako aktívny publicita. Je členom Vedeckej rady FiÚ SAV.

Mgr. Róbert Karul, PhD. – absolvoval v rokoch 1994 - 1999 doktorandské štúdium na FiÚ SAV a na Université Paris XII, obhájil dizertačnú prácu na FiÚ SAV o bytí bez subjektu u Emmanuela Levinasa. Venuje sa súčasnej francúzskej fenomenológii (J.-L. Marion, J.-L. Chrétien, F. Dastur), neoplatonizmu (Plotinos) a filozofii obrazu. Je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Ostium.

Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD. – v roku 2006 obhájila dizertáciu na FiÚ SAV o fenomenologickej metóde v textoch neskorého Huusserla. Metodologický rámec jej umožňuje formulovať otázky, ktoré súvisia s rôznymi formami intersubjektivity. S odvolaním sa na primárne texty a interpretácie súčasných fenomenológov (Dan Zahavi, Natalie Deprazová, Sebastian Luft a i.) môže uvažovať o etickom, respektíve politickom aspekte fenomenologickej redukcie. Spolupodieľa sa na organizovaní medzinárodných konferencií BFD, je členkou redakčnej rady časopisu Ostium.

Mgr. Peter Šajda, PhD. – študoval na FiF UK v Bratislave a na Ženevskej univerzite vo Švajčiarsku. Od roku 2003 spolupracuje s Výskumným centrom S. Kierkegaarda v Kodani, na ktorom pôsobí ako člen redakčnej rady projektu Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources. Takisto je redaktorom série Acta Kierkegaardiana, ktorú vydáva Kierkegaard Circle in Canada v spolupráci s Kierkegaard Society in Slovakia. Venuje sa výskumu filozofického odkazu S. Kierkegaarda, filozofii 19. storočia, recepcii ideového dedičstva stredovekých autorov v modernej filozofii a témam subjektivity a intersubjektivity.

Mgr. Anton Vydra, PhD. - absolvent FF TU v Trnave, kde roku 2006 obhájil dizertáciu, ktorej upravená knižná podoba vyšla roku 2008 pod názvom O tvorbe a nesmrteľnosti. Je zakladajúcim členom internetového časopisu pre humanitné vedy Ostium, ako aj občianskeho združenia Schola Philosophica, ktoré je jeho vydavateľom. Vo svojej práci sa venuje predovšetkým témam súčasnej francúzskej fenomenológie, akademickému písaniu, poetike a kritickému čítaniu. V poslednom období sa zaoberá osobitne filozofickou tvorbou Gastona Bachelarda. Je spolueditorom niekoľkých knižných publikácií a takisto autorom vysokoškolskej učebnice Akademické písanie: Ako vzniká filozofický text, ktorá vyšla roku 2010 už v dvoch vydaniach.

Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. – študovala na FiF UK v Bratislave a na Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu, dizertačnú prácu obhájila v roku 2000 na FiF UK v Bratislave na tému Ontologický problém sveta u Husserla a Heideggera. V súčasnosti pôsobí na FF UCM v Trnave, kde sa venuje novovekej filozofii a filozofii 20. storočia, zvlášť fenomenológii a hermeneutike, ako aj vplyvu moderných médií na vnímanie človeka.

Mgr. Pavol Sucharek, PhD. – študoval na TF TU v Bratislave a na Wyższej Skołe Filozoficzno–Pedagogicznej v Krakowe. Dizertačnú prácu s témou Levinas a problém času. Prevrátenie pohľadu na čas optikou etiky vo filozofii E. Levinasa obhájil v roku 2008. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre filozofie PU, kde vedie kurzy metafyziky, súčasnej francúzskej filozofie a sociálnej filozofie. Zvlášť sa venuje problémom ontologického štatútu etiky, dekonštrukcie a času.

Doktorandi:

Mgr. Eva Dvoranová - študuje na internom doktorandskom štúdiu na FiÚ SAV. Témou jej dizertačnej práce je Pojem „Bildung” v nemeckom osvietenstve (Človek, filozofia, výchova. Reformulácia nemeckej klasickej humanistickej filozofickej kategórie „Bildung” v súčasnej filozofii výchovy). Venuje sa filozofii výchovy, otázkam filozofickej a pedagogickej antropológie.

Mgr. Peter Chrenka - doktorand na FiÚ SAV, venuje sa problematike jazyka u Nietzscheho a Wittgensteina a vzťahu jazyka k obrazu v postmodernej filozofii.

Mgr. Tomáš Piskáček - interný doktorand na FF UCM s témou Problém prirodzeného (každodenného) sveta (fenomén sveta ako sa nám dáva v bežnej skúsenosti; Husserl, Fink, Heidegger, Patočka). Venuje sa fenomenológii a to najmä otázkam sveta, subjektivity, vzťahu prirodzeného a vedeckého poznania.

Mgr. Peter Bujňák - interný doktorand na FF UCM s témou Internet a existencia. Venuje sa témam a problémom vyplývajúcim z aktuálnych fenoménov využívania informačných technológií. Zameriava sa na systematické skúmanie internetu, pričom poukazuje na originálne možnosti artikulácie a hodnotenia klasických filozofických otázok sebapochopenia, identity, zodpovednosti a reality na základe súčasného spôsobu jeho využívania.

Dosiahnuté výsledky

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka