Profil pracovníka

doc. PhDr. Zuzana Palovičová, CSc.

E-mail: palovicz@chello.sk

Zameranie

Etika, podnikateľská etika, environmentálna etika

Publikačná činnosť

Monografie

Smreková D, Hála V, Hrdá M, Kolářský R, Palovičová Z, Tomašovičová J. Podoby zodpovednosti. Bratislava: Iris; 2018. s 234 s.
Palovičová Z. Morálne dilemy v sociálnych službách. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2013. s 180.
Smreková D, Hála V, Palovičová Z, Kohák E, Kolářský R. Morální odpovědnost a její aspekty. Praha: Filosofia; 2013. s 166.
Smreková D, Palovičová Z. Dvojznačnosť etických pojmov. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2009. s 166.
Smreková D, Palovičová Z, Hála V, Kolářský R. Podoby etiky. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2009. s 120.
Hála V, Smreková D, Palovičová Z, Kolářský R. Etika a jej tradícia. Bratislava: Fox&Col; 2006. s 174.
Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Bratislava: Iris; 2004. s 226.
Smreková D, Palovičová Z. Dobro a cnosť. Bratislava: Iris; 2003. s 164.
Smreková D, Palovičová Z. Podnikateľská a environmentálna etika. Iris, Bratislava; 1999.

Kapitoly v monografiách

Palovičová Z. Nový komunitarizmus. V: Novosád F, Smreková D. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. s 715-726.
Sedová T, Palovičová Z. Škótske osvietenstvo. V: Novosád F, Smreková D. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. s 314-327.
Palovičová Z. Sebainterpretatívnosť a etika. K Taylorovej koncepcii človeka ako sebainterpretujúcej sa bytosti. V: Smreková D, Palovičová Z, Hála V, Kolářský R. Podoby etiky. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2009. s 46-72.
Palovičová Z. Etika cnosti a dobrého života. V: Remišová A. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava; 2008. s 728-755.
Palovičová Z. Alasdair MacIntyre: Inšpiratívnosť a limity Aristotelovej etiky. V: Hála V, Smreková D, Palovičová Z, Kolářský R. Etika a jej tradícia. Fox&Col, Bratislava; 2006. s 95-117.
Palovičová Z. Zmysel, hodnoty a dobrý život. Podnety aristotelizmu v etickej teórii Charlesa Taylora. V: Hála V, Smreková D, Palovičová Z, Kolářský R. Etika a jej tradícia. Fox&Col, Bratislava; 2006. s 118-139.
Palovičová Z. Príroda ako náš osud. V: Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Iris, Bratislava; 2004. s 47-69.
Smreková D. Stať sa cnostným. Morálna vízia V. Jankélévitcha. V: Smreková D, Palovičová Z. Dobro a cnosť. Iris, Bratislava; 2003. s 86-106.
Palovičová Z. Prirodzené právo ako etický princíp. V: Smreková D, Palovičová Z. Podnikateľská a environmentálna etika. Iris, Bratislava; 1999. s 102-109.
Palovičová Z. Prirodzené právo ako etický princíp. V: Smreková D, Palovičová Z. Podnikateľská a environmentálna etika. Iris, Bratislava; 1999. s 102-109.
Palovičová Z. Ivan Houdek. V Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení (od roku 1848 do roku 1948). Svoboda, Praha; 1989. s 623-630.
Palovičová Z. Viktor Mikuška. V Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení (od roku 1848 do roku 1948). Svoboda, Praha; 1989. s 631-639.

Príspevky v časopisoch

Palovičová Z. Ambivalentnosť ľudských práv a neurčitosť ich pojmu z pohľadu filozofie. Filozofia. 2015;70:759-769.
Palovičová Z. Solík, M. (ed.): Rozpory a alternatívy globálneho kapitalizmu. Polemiky. Filozofia. 2015;70:778-780.
Palovičová Z. Idea silného hodnotenia a jej význam pre etiku. Filosofický časopisFilosofický časopis. 2014;62:165-176.
Palovičová Z. Senova teória spravodlivosti. Filozofia. 2013;68:265-275.
Palovičová Z. Sociálne vylúčenie z pohľadu normatívnej teórie. Filozofia. 2013;68:595-605.
Palovičová Z. K Senovej interpretácii ľudského blaha. Filozofia. 2012;67:570-581.
Palovičová Z. K pojmu sociálneho poznania. Filozofia [Internet]. 2011;66:833-844. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/9/833-844.pdf
Palovičová Z. Sociálna práca a etika. Filozofia [Internet]. 2011;66:122-132. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/2/122-132.pdf
Palovičová Z. K povahe silného hodnotenia. Filozofia [Internet]. 2010;65:564-573. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/6/564-573.pdf
Palovičová Z. David Miller a jeho gramatika sociálnej spravodlivosti. Filozofia [Internet]. 2008;63:763-775. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/9/763-775.pdf
Palovičová Z. Autonómia vôle ako základ morálneho konania. Filozofia [Internet]. 2007;62:164-175. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/2/164-175.pdf
Palovičová Z. Normatívnosť pojmu uznania. Filozofia [Internet]. 2007;62:658-667. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/8/658-667.pdf
Palovičová Z. Sebainterpretatívnosť a etika. Filozofia. 2006;61:699-713.
Palovičová Z. Inšpiratívnosť a limity neoaristotelovskej etiky. Filozofia. 2005;60:637-655.
Palovičová Z. Sokratovská otázka Ako mám žiť a súčasná morálna voľba. Filozofia. 2005;60:383-398.
Palovičová Z. Etika a princíp autenticity. Filozofia. 2004;59:627-640.
Palovičová Z. Identita a dobro. Morálna teória Ch. Taylora. Filozofia. 2004;59:401-415.
Palovičová Z. Etika cnosti a etika pravidiel. Komplementarita, či alternatívy?. Filozofia. 2003;58:396-408.
Palovičová Z. Etika cnosti a problém morálneho charakteru. Filozofia. 2003;58:75-86.
Palovičová Z, Smreková D. Prax, narácia a tradícia. Teória cnosti A. MacIntyra. Filozofia. 2003;58:324-337.
Palovičová Z. Cnosti a dobro človeka. Filozofia. 2002;57:465-474.
Palovičová Z. Prínos G. E. Moora k etickej diskusii o pojme dobra. Filozofia. 2001;56:82-89.
Palovičová Z. Súčasná morálna filozofia a problém cnosti. Filozofia. 2001;56:669-678.
Palovičová Z. K niektorým významom pojmu dobrý v morálnej filozofii. Filozofia. 2000;55:692-701.
Palovičová Z. Základy environmentálnej filozofie (D. Špirko). Filozofia. 2000;55:594-596.

Príspevky v zborníkoch

Palovičová Z. Hodnoty a etika v sociálnej práci. V: Fobelová D. Aplikovaná etika a profesionálna prax. FHV UMB Banská Bystrica; 2011. s 32-39.
Palovičová Z. Perspektíva: slovenskí odborníci. V: Fobel P. Aplikovaná etika vo vzdelávaní a praxi. FHV UMB Banská Bystrica; 2010. s 129-130.
Palovičová Z. Autenticita, intersubjektivita, dobrý život. V: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Intersubjektivita v globálnej situácii. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2006. s 213-219.
Palovičová Z. Význam cností pre eticky vedený život. V: Muránsky M, Karul R. Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. Fox&Col Bratislava; 2006. s 122-128.
Novosád F, Karul R, Muránsky M, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, et al. Národná identita a hodnoty spoločnosti. V Zborník podkladových štúdií k Vízii vývoja Slovenska do roku 2020. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. s 38-50.
Novosád F, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, Smreková D. Scenáre možného vývoja hodnôt. V: Zajac Š. Zborník analyticko-prognostických štúdií k prognóze rozvoja Slovenska do roku 2010. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. s 32-51.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka