Profil pracovníka

doc. PhDr. Zuzana Palovičová, CSc.

Samostatný vedecký pracovník

Zameranie

Etika, podnikateľská etika, environmentálna etika

Publikačná činnosť

Monografie

Smreková D, Hála V, Hrdá M, Kolářský R, Palovičová Z, Tomašovičová J. Podoby zodpovednosti. Bratislava: Iris; 2018. s 234 s.
Palovičová Z. Morálne dilemy v sociálnych službách. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2013. s 180.
Smreková D, Hála V, Palovičová Z, Kohák E, Kolářský R. Morální odpovědnost a její aspekty. Praha: Filosofia; 2013. s 166.
Smreková D, Palovičová Z. Dvojznačnosť etických pojmov. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2009. s 166.
Smreková D, Palovičová Z, Hála V, Kolářský R. Podoby etiky. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2009. s 120.
Hála V, Smreková D, Palovičová Z, Kolářský R. Etika a jej tradícia. Bratislava: Fox&Col; 2006. s 174.
Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Bratislava: Iris; 2004. s 226.
Smreková D, Palovičová Z. Dobro a cnosť. Bratislava: Iris; 2003. s 164.
Smreková D, Palovičová Z. Podnikateľská a environmentálna etika. Iris, Bratislava; 1999.

Kapitoly v monografiách

Palovičová Z. Nový komunitarizmus. V: Novosád F, Smreková D. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. s 715-726.
Sedová T, Palovičová Z. Škótske osvietenstvo. V: Novosád F, Smreková D. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. s 314-327.
Palovičová Z. Sebainterpretatívnosť a etika. K Taylorovej koncepcii človeka ako sebainterpretujúcej sa bytosti. V: Smreková D, Palovičová Z, Hála V, Kolářský R. Podoby etiky. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2009. s 46-72.
Palovičová Z. Etika cnosti a dobrého života. V: Remišová A. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava; 2008. s 728-755.
Palovičová Z. Alasdair MacIntyre: Inšpiratívnosť a limity Aristotelovej etiky. V: Hála V, Smreková D, Palovičová Z, Kolářský R. Etika a jej tradícia. Fox&Col, Bratislava; 2006. s 95-117.
Palovičová Z. Zmysel, hodnoty a dobrý život. Podnety aristotelizmu v etickej teórii Charlesa Taylora. V: Hála V, Smreková D, Palovičová Z, Kolářský R. Etika a jej tradícia. Fox&Col, Bratislava; 2006. s 118-139.
Palovičová Z. Príroda ako náš osud. V: Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Iris, Bratislava; 2004. s 47-69.
Smreková D. Stať sa cnostným. Morálna vízia V. Jankélévitcha. V: Smreková D, Palovičová Z. Dobro a cnosť. Iris, Bratislava; 2003. s 86-106.
Palovičová Z. Prirodzené právo ako etický princíp. V: Smreková D, Palovičová Z. Podnikateľská a environmentálna etika. Iris, Bratislava; 1999. s 102-109.
Palovičová Z. Prirodzené právo ako etický princíp. V: Smreková D, Palovičová Z. Podnikateľská a environmentálna etika. Iris, Bratislava; 1999. s 102-109.
Palovičová Z. Ivan Houdek. V Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení (od roku 1848 do roku 1948). Svoboda, Praha; 1989. s 623-630.
Palovičová Z. Viktor Mikuška. V Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení (od roku 1848 do roku 1948). Svoboda, Praha; 1989. s 631-639.

Príspevky v časopisoch

Palovičová Z. Ambivalentnosť ľudských práv a neurčitosť ich pojmu z pohľadu filozofie. Filozofia. 2015;70:759-769.
Palovičová Z. Solík, M. (ed.): Rozpory a alternatívy globálneho kapitalizmu. Polemiky. Filozofia. 2015;70:778-780.
Palovičová Z. Idea silného hodnotenia a jej význam pre etiku. Filosofický časopisFilosofický časopis. 2014;62:165-176.
Palovičová Z. Senova teória spravodlivosti. Filozofia. 2013;68:265-275.
Palovičová Z. Sociálne vylúčenie z pohľadu normatívnej teórie. Filozofia. 2013;68:595-605.
Palovičová Z. K Senovej interpretácii ľudského blaha. Filozofia. 2012;67:570-581.
Palovičová Z. K pojmu sociálneho poznania. Filozofia [Internet]. 2011;66:833-844. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/9/833-844.pdf
Palovičová Z. Sociálna práca a etika. Filozofia [Internet]. 2011;66:122-132. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/2/122-132.pdf
Palovičová Z. K povahe silného hodnotenia. Filozofia [Internet]. 2010;65:564-573. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/6/564-573.pdf
Palovičová Z. David Miller a jeho gramatika sociálnej spravodlivosti. Filozofia [Internet]. 2008;63:763-775. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/9/763-775.pdf
Palovičová Z. Autonómia vôle ako základ morálneho konania. Filozofia [Internet]. 2007;62:164-175. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/2/164-175.pdf
Palovičová Z. Normatívnosť pojmu uznania. Filozofia [Internet]. 2007;62:658-667. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/8/658-667.pdf
Palovičová Z. Sebainterpretatívnosť a etika. Filozofia. 2006;61:699-713.
Palovičová Z. Inšpiratívnosť a limity neoaristotelovskej etiky. Filozofia. 2005;60:637-655.
Palovičová Z. Sokratovská otázka Ako mám žiť a súčasná morálna voľba. Filozofia. 2005;60:383-398.
Palovičová Z. Etika a princíp autenticity. Filozofia. 2004;59:627-640.
Palovičová Z. Identita a dobro. Morálna teória Ch. Taylora. Filozofia. 2004;59:401-415.
Palovičová Z. Etika cnosti a etika pravidiel. Komplementarita, či alternatívy?. Filozofia. 2003;58:396-408.
Palovičová Z. Etika cnosti a problém morálneho charakteru. Filozofia. 2003;58:75-86.
Palovičová Z, Smreková D. Prax, narácia a tradícia. Teória cnosti A. MacIntyra. Filozofia. 2003;58:324-337.
Palovičová Z. Cnosti a dobro človeka. Filozofia. 2002;57:465-474.
Palovičová Z. Prínos G. E. Moora k etickej diskusii o pojme dobra. Filozofia. 2001;56:82-89.
Palovičová Z. Súčasná morálna filozofia a problém cnosti. Filozofia. 2001;56:669-678.
Palovičová Z. K niektorým významom pojmu dobrý v morálnej filozofii. Filozofia. 2000;55:692-701.
Palovičová Z. Základy environmentálnej filozofie (D. Špirko). Filozofia. 2000;55:594-596.

Príspevky v zborníkoch

Palovičová Z. Hodnoty a etika v sociálnej práci. V: Fobelová D. Aplikovaná etika a profesionálna prax. FHV UMB Banská Bystrica; 2011. s 32-39.
Palovičová Z. Perspektíva: slovenskí odborníci. V: Fobel P. Aplikovaná etika vo vzdelávaní a praxi. FHV UMB Banská Bystrica; 2010. s 129-130.
Palovičová Z. Autenticita, intersubjektivita, dobrý život. V: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Intersubjektivita v globálnej situácii. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2006. s 213-219.
Palovičová Z. Význam cností pre eticky vedený život. V: Muránsky M, Karul R. Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. Fox&Col Bratislava; 2006. s 122-128.
Novosád F, Karul R, Muránsky M, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, et al. Národná identita a hodnoty spoločnosti. V Zborník podkladových štúdií k Vízii vývoja Slovenska do roku 2020. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. s 38-50.
Novosád F, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, Smreková D. Scenáre možného vývoja hodnôt. V: Zajac Š. Zborník analyticko-prognostických štúdií k prognóze rozvoja Slovenska do roku 2010. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. s 32-51.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka