Profil pracovníka

doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.

Samostatný vedecký pracovník
E-mail: smolkovaeva@gmail.com

Zameranie

Environmentálna filozofia, etika, axiológia

Publikačná činnosť

Monografie

Smolková E. Etika v zdravotníctve. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2014. s 170.
Smolková E. Bioetika. Bratislava: Infopress; 2006. s 117.
Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Bratislava: Iris; 2004. s 226.
Smolková E. Ekologický problém ako šanca. IRIS, Bratislava; 2000.

Kapitoly v monografiách

Smolková E. Dilemy bioetiky. V: Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Iris, Bratislava; 2004. s 91-115.

Príspevky v časopisoch

Smolková E. K filozofickým východiskám súčasných modelov zdravotnej starostlivosti. Filozofia [Internet]. 2019;74:637-651. https://www.sav.sk/journals/uploads/10261334filozofia.2019.74.8.4.pdf
Smolková E. SŤAHEL, R.: Pojem krízy v environmentálnom myslení. Filozofia [Internet]. 2019;74:414-418. https://www.sav.sk/journals/uploads/05221306filozofia.2019.74.5.6.pdf
Smolková E. K otázke vplyvu Hansa Jonasa na súčasnú etiku. Filozofia [Internet]. 2018;73:731-741. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2018/9/731-741.pdf
Smolková E. K otázke vzniku a významu bioetiky. Filozofia. 2005;60:668-681.
Smolková E. K otázke možných dôsledkov environmentálneho skepticizmu. Filozofia. 2004;59:641-653.
Smolková E. Environmentálne hodnoty v hodnotových systémoch. Filozofia. 2003;58:471-483.
Smolková E. Listy filozofom (T. Münz). Filozofia. 2003;58:143-146.
Smolková E. O jednej polemickej recenzii. Filozofia. 2001;56:579-581.
Smolková E. Problematické východiskové tézy niektorých environmentálnych koncepcií. Životné prostredie. 2001;35:292-296.
Smolková E. K problému vzťahu hodnotenia a poznania v environmentálnom myslení. Filozofia. 2000;55:545-556.
Smolková E. Biocentrizmus verzus antropocentrizmus. Životné prostredie. 1994;28:128-130.

Príspevky v zborníkoch

Smolková E. Morálne a hodnotové aspekty profesií v systémoch zdravotnej starostlivosti. V: Gluchman V. Perspektívy profesijnej etikyPerspektívy profesijnej etiky. Filozofická fakulta PU Prešov; 2014. s 53-67.
Smolková E. Etický kódex vedeckej inštitúcie. V: Gluchman V. Etika v profesiáchEtika v profesiách. Filozofická fakulta PU Prešov; 2013. s 334-346.
Smolková E. Etika v zdravotníctve a pre zdravotníctvo. V: Gluchman V. Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia)Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Filozofická fakulta PU Prešov; 2013. s 189-204.
Smolková E. Vybrané etické problémy identity a inakosti v súčasnej bioetike. V: Karul R, Sťahel R, Toman M. Identita - Diferencia, zborník príspevkov zo 4. slovenského filozofického kongresu. SFZ pri SAV a FiÚ SAV Bratislava; 2010. s 449-454.
Smolková E. Contemporary Bioethics and its Problem. V: Gluchman V. Bioethics in Central Europe: Methodology and Education. Filozofická fakulta PU Prešov; 2009. s 25-37.
Smolková E. Súčasná bioetika a jej problémy. V: Gluchman V. Metodologické a metodické otázky bioetiky súčasnosti. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity Prešov; 2009. s 23-34.
Smolková E. Globálna bioetika ako aplikovaná etika. V: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Vnímať, konať, myslieť. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2008. s 165-173.
Smolková E. Bioetika v súvislostiach. V: Plesník Ľ. Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti - prolegomena, zborník vedeckých štúdi Univerzita Konštantína Filozofa Nitra; 2006. s 51-59.
Smolková E. Identita a inštrumentalizácia ako bioetický problém. V: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Intersubjektivita v globálnej situácii. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2006. s 249-256.
Smolková E. Problém klonovania vo filozofických a etických súvislostiach. V: Muránsky M, Karul R. Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. Fox&Col Bratislava; 2006. s 129-137.
Smolková E. K aktuálnym problémom axiologického skúmania. V: Farkašová E, Szapuová M. Filozofia: minulé podoby - súčasné perspektívy, zborník z konferencie konanej dňa 6. 2. a 7. 2. 2003 na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave. Maxima press Bratislava; 2003. s 223-228.
Smolková E. Filozofia v managemente - podniková filozofia. V Súčasné trendy v managemente III, 2. časť, odd. V. Fakulta managementu UK Bratislava; 2002. s 79-83.
Novosád F, Karul R, Muránsky M, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, et al. Národná identita a hodnoty spoločnosti. V Zborník podkladových štúdií k Vízii vývoja Slovenska do roku 2020. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. s 38-50.
Novosád F, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, Smreková D. Scenáre možného vývoja hodnôt. V: Zajac Š. Zborník analyticko-prognostických štúdií k prognóze rozvoja Slovenska do roku 2010. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. s 32-51.
Smolková E. Environmentálny hodnotový pluralizmus. V: Balážová J, Remišová A. Filozofia a doba, zborník príspevkov z 2. slovenského filozofického kongresu konaného v dňoch 26. - 28. októbra 2000 v Bratislave. Iris Bratislava; 2001. s 495-505.
Smolková E. K problému filozofickej reflexie environmentu. V: Marcelli M, Farkašová E. Filozofia v kultúrnom kontexte, zborník z konferencie. Mirox Bratislava; 2001. s 130-139.
Smolková E. Náčrt vymedzenia ekofilozofických pojmov a problémov. V: Smolková E, Palovičová Z. Diskusie o ekofilozofii. Filozofický ústav SAV Bratislava; 1992. s 46-53.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka