Profil pracovníka

PhDr. Dagmar Smreková, CSc.

Samostatný vedecký pracovník
Redaktorka recenzií časopisu FILOZOFIA
E-mail: dagmars1@seznam.cz

Zameranie

Etika, sociálna filozofia, dejiny francúzskej filozofie s dôrazom na francúzsky existencializmus

Publikačná činnosť

Monografie

Smreková D, Hála V, Hrdá M, Kolářský R, Palovičová Z, Tomašovičová J. Podoby zodpovednosti. Bratislava: Iris; 2018. s 234 s.
Smreková D. Filozofický príbeh odpustenia. Bratislava: Iris; 2017. s 189.
Smreková D, Hála V, Palovičová Z, Kohák E, Kolářský R. Morální odpovědnost a její aspekty. Praha: Filosofia; 2013. s 166.
Smreková D, Palovičová Z. Dvojznačnosť etických pojmov. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2009. s 166.
Smreková D, Palovičová Z, Hála V, Kolářský R. Podoby etiky. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2009. s 120.
Hála V, Smreková D, Palovičová Z, Kolářský R. Etika a jej tradícia. Bratislava: Fox&Col; 2006. s 174.
Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Bratislava: Iris; 2004. s 226.
Smreková D, Palovičová Z. Dobro a cnosť. Bratislava: Iris; 2003. s 164.
Smreková D, Palovičová Z. Podnikateľská a environmentálna etika. Iris, Bratislava; 1999.
Smreková D. Zbohom Sartrovi?. Iris, Bratislava; 1996.

Kapitoly v monografiách

Smreková D. Eksistenca v iskanju smisla. Pojmovanje etike dvoumnosti Simone de Beauvoir. V: de Beauvoir S. Etika dvoumnosti. KUD Apokalipsa, Ljubljana; 2014. s 149-172.
Novosád F, Smreková D. Predhovor. V: Novosád DSmreková. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. s 9-10.
Smreková D. Téma sociálneho a historického v existencializme Jeana-Paula Sartra. V: Novosád F, Smreková D. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. s 611-631.
Smreková D. Sloboda a možnosť zmyslu. Beauvoirovej koncept dvojznačnej existencie a jeho etické implikácie. V: Smreková D, Palovičová Z, Hála V, Kolářský R. Podoby etiky. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2009. s 9-45.
Smreková D. Etika moral sense. V: Remišová A. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava; 2008. s 270-280.
Smreková D. Existencialistická etika. V: Remišová A. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava; 2008. s 442-443.
Smreková D. Existencialistická etika. V: Remišová A. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava; 2008. s 450-458.
Smreková D. Existencialistická etika. V: Remišová A. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava; 2008. s 458-464.
Smreková D. Imanencia a etika. Spinoza optikou Roberta Misrahiho. V: Hála V, Smreková D, Palovičová Z, Kolářský R. Etika a jej tradícia. Fox&Col, Bratislava; 2006. s 59-77.
Smreková D. Komplementarita etiky a morálky v etickom projekte P. Ricoeura. V: Hála V, Smreková D, Palovičová Z, Kolářský R. Etika a jej tradícia. Fox&Col, Bratislava; 2006. s 79-93.
Smreková D. Svet ekonómie optikou filozofie. V: Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Iris, Bratislava; 2004. s 117-139.
Smreková D. Stať sa cnostným. Morálna vízia V. Jankélévitcha. V: Smreková D, Palovičová Z. Dobro a cnosť. Iris, Bratislava; 2003. s 86-106.
Smreková D. Recepcia filozofie J. P. Sartra na Slovensku. V: Kollár K, Kopčok A, Pichler T. Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí. Infopress, Bratislava; 1998. s 242-249.

Príspevky v časopisoch

Smreková D. Ricœur o praktickom rozume. Filozofia. 2015;70:295-306.
Smreková D. P. Ricoeur o vine a odpustení. FilozofiaFilozofia. 2013;68:766-778.
Smreková D. Le vice et sa signification sociale. Archiwum historii filozofii i mysli spolecznej. 2012;57:83-96.
Smreková D. O neúprimnosti a sebaklamaní. Filozofia [Internet]. 2011;66:856-867. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/9/856-867.pdf
Smreková D. Čo znamená prevziať zodpovednosť? K pojmu imputácie v súčasnej etike. Filozofia [Internet]. 2010;65:893-906. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/9/893-906.pdf
Smreková D. Lalíková, E. – Szapuová, M. (eds.): Podoby filozofovania včera a dnes. Filozofia [Internet]. 2009;64:1009-1011. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/10/1009-1011.pdf
Smreková D. Morálka v znamení ambiguity. Filozofia [Internet]. 2008;63:509-519. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/6/509-519.pdf
Smreková D. Úskalia eutélie. K práci L. Bitóa Kniha o dobrej smrti. Eutélia – eutanázia. Filozofia [Internet]. 2008;63:798-803. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/9/798-803.pdf
Smreková D. Človek ako subjekt i objekt filozofovania (J. Šuch – U. Wollner). Filozofia [Internet]. 2007;62:269-270. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/3/269-270.pdf
Smreková D. Kde začína a kde končí svet odpustenia?. Filozofia [Internet]. 2007;62:696-703. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/8/696-703.pdf
Smreková D. Naratívne interview ako špecifická cesta k skúmaniu rodu (Z. Kiczková a kol.). Filozofia [Internet]. 2007;62:744-747. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/8/744-747.pdf
Smreková D. Sartrov pojem intencionality optikou aktuálnych skúmaní. Filozofia [Internet]. 2007;62:457-467. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/5/457-467.pdf
Smreková D. K Levinasovej analýze filozofickej podstaty hitlerizmu. Filozofia. 2006;61:659-666.
Smreková D. Násilie a jeho každodenné podoby (J.-P. Sartre ako teoretik násilia). Filozofia. 2006;61:87-106.
Smreková D. Neresť a jej sociálny zmysel. Filozofia. 2006;61:427-440.
Smreková D. Produktívne výsledky filozofickej sebareflexie (Z. Plašienková – E. Lalíková, ed.). Filozofia. 2006;61:592-594.
Smreková D. Sartrov projekt morálky (K 100. výročiu narodenia Jeana-Paul Sartra). Filozofia. 2005;60:293-310.
Smreková D. Imanencia a etika. Spinoza optikou Roberta Misrahiho. Filozofia. 2004;59:318-333.
Smreková D. Má zmysel rozlišovať medzi etikou a morálkou?. Filozofia. 2004;59:549-562.
Smreková D. Inšpiratívny produkt medzikatedrovej spolupráce (L. Bohunická, M. Marcelli (ed.)). Filozofia. 2003;58:571-574.
Palovičová Z, Smreková D. Prax, narácia a tradícia. Teória cnosti A. MacIntyra. Filozofia. 2003;58:324-337.
Smreková D. Zmysel rehabilitácie pojmu šťastia. Filozofia. 2003;58:248-258.
Smreková D. Dobro a cnosť v morálnej filozofii V. Jankélévitcha. Filozofia. 2002;57:1-14.
Smreková D. O "hriechu storočia". Reflexia o zámere Sartrovho diela Bytie a ničota. Kritika & Kontext. 2002;7:47-48.
Smreková D. Sme väzňami svojho charakteru? (odpoveď Kanta, Sartra a Mouniera). Filozofia. 2002;57:307-320.
Smreková D. Humanizmus Merleau-Pontyho (K 40. výročiu filozofovho úmrtia). Kultúrny život. 2001;2:5.
Smreková D. K Merleau-Pontyho fenomenologickej vízii človeka a sveta. Filozofia. 2001;56:441-451.
Smreková D. K perspektívam etiky konzekvencializmu u nás (V. Gluchman). Filozofia. 2001;56:203-206.
Smreková D. Od rigorizmu povinnosti k morálke cnosti. Filozofia. 2001;56:174-186.
Smreková D. K dejinnofilozofickým zdrojom renesancie pojmu cnosti. Filozofia. 2000;55:460-471.
Smreková D. K dvom významom pojmu zopdovednosť. Filozofia. 2000;55:620-631.
Smreková D. Ekonómia ako filozofický problém. Filozofia. 1998;53:27-39.
Smreková D. Ekonomická racionalita a svet hodnôt. Filozofia. 1998;53:286-298.
Smreková D. Merleau-Ponty komentuje Sartra. Filozofia. 1998;53:414-424.
Smreková D. Morálka a trh: Vízia Adama Smitha. Filozofia. 1997;52:349-361.

Príspevky v zborníkoch

Smreková D. Sme odsúdení na násilie?. V: Muránsky M, Karul R. Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. Fox&Col Bratislava; 2006. s 156-160.
Smreková D. Význam cností pre udržanie sociálneho poriadku. V: Plesník Ľ. Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti - prolegomena, zborník vedeckých štúdi Univerzita Konštantína Filozofa Nitra; 2006. s 45-50.
Smreková D. Zmysel aktu odpustenia. V: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Intersubjektivita v globálnej situácii. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2006. s 209-212.
Smreková D. Reštituovanie problematiky šťastia v súčasnom filozofickom diskurze. V: Farkašová E, Szapuová M. Filozofia: minulé podoby - súčasné perspektívy, zborník z konferencie konanej dňa 6. 2. a 7. 2. 2003 na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave. Maxima press Bratislava; 2003. s 229-234.
Novosád F, Karul R, Muránsky M, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, et al. Národná identita a hodnoty spoločnosti. V Zborník podkladových štúdií k Vízii vývoja Slovenska do roku 2020. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. s 38-50.
Novosád F, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, Smreková D. Scenáre možného vývoja hodnôt. V: Zajac Š. Zborník analyticko-prognostických štúdií k prognóze rozvoja Slovenska do roku 2010. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. s 32-51.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka