Mladá filozofia 2024: Myslenie medzi teóriou a praxou. XIX. ročník medzinárodnej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Termín prihlášky: 

streda, 1. máj 2024

Miesto konania: 

Filozofický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, Bratislava

Dátum konania: 

štvrtok, 13. jún 2024 - piatok, 14. jún 2024

Organizátori: 

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Humanitným vedám sa často vyčíta, že neposkytujú exaktné vedomosti, ktoré by mali praktické využitie. Preto sú často kritizované, že im ide len o myslenie pre myslenie samotné. Súhlasíme s tým, že existencia myslenia len preň samotné by skutočne bola do značnej miery bezvýznamnou záležitosťou, nemajúcou nič spoločné so životom. Zastávame však názor, že dynamický charakter ľudskej kultúry a dejinné premeny svedčia o presnom opaku. Je sloboda pojmom vzdialeným od praxe, ktorý je uzatvorený sám do seba, v abstraktnej sfére alebo má konkrétny význam, ovplyvňujúci našu každodennú existenciu? V čom a ako sa prejavuje? Sú pozitívne právo a štát, s ktorými máme neustále do činenia niečím daným, javmi, ktorých existencia si vystačí bez potreby ustavičnej kritickej revalvácie a opätovného koncipovania? Akým spôsobom by sme ich mohli reflektovať? Je štruktúra a charakter straníckeho systému náhodnou konšteláciou nezávislou na type kultúry konkrétneho národa? Aké sú dôvody pre súhlasné alebo nesúhlasné stanoviská? Reflektuje umenie náladu spoločnosti v určitom historickom momente, alebo slúži len pre zábavu publika? Sú environmentálne krízy v nejakom vzťahu s paradigmou racionality? Ako to zistíme?

Myslenie nepochybne spája teóriu a prax – koriguje teóriu a legitimizuje prax. Uvedené príklady predstavujú iba nepatrnú časť z množstva otázok a problémov, ktoré sa nevyhnutne spájajú s našou bezprostrednou skúsenosťou a vyžadujú si reflektovaný prístup k ich obsahu. Niektoré pojmy a postoje potrebujú revíziu alebo rekontextualizáciu. Účelnosť jednotlivých konceptov musí byť posúdená z hľadiska možností a rizík ich implementácie. Zhodnotenie fenoménov modernej spoločnosti prostredníctvom aplikácie konkrétnej metódy alebo teórie, môže poukázať na dôsledky v určitej oblasti ľudského života.

Z týchto dôvodov sme sa rozhodli poňať XIX. ročník konferencie Mladá Filozofia v duchu aforizmu „Žiť znamená myslieť“. Chceme podnietiť mladých vedcov, aby prostredníctvom svojich prác prispeli k rozvoju živého myslenia; tzn. myslenia, ktoré nie je len myslením samoúčelným, ale takým, ktoré sa sústavne vyvíja, a je teda dynamické. Či sa venujete analytickej, kontinentálnej, sociálno-politickej filozofii alebo dejinám filozofie, obraciame na vás. Veríme, že spoločne prispejete k porozumeniu komplexnosti našej individuálnej a spoločenskej praxe.

Prihlášku na konferenciu spolu s abstraktom príspevku vhodného na 15-minútovú prezentáciu (100 - 200 slov) je potrebné zaslať na adresu mlada.filozofia@savba.sk, najneskôr do 1. mája 2024. Abstrakty môžu byť napísané v slovenskom, českom alebo v anglickom jazyku. Abstrakty budú posudzované v recenznom konaní, o výsledkoch ktorého Vás budeme informovať začiatkom mája.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava