Personal Profile

Specialization

Environmental philosophy, ethics, axiology

List of Publications

Monographs

Smolková E. Etika v zdravotníctve. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2014. p. 170.
Smolková E. Bioetika. Bratislava: Infopress; 2006. p. 117.
Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al.. Hodina filozofie. Bratislava: Iris; 2004. p. 226.
Smolková E. Ekologický problém ako šanca. IRIS, Bratislava; 2000.

Chapters

Smolková E. Dilemy bioetiky. In: Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Iris, Bratislava; 2004. pp. 91-115.

Journal Articles

On the Philosophical Bases of Current Models of Health Care
Smolková E. K filozofickým východiskám súčasných modelov zdravotnej starostlivosti. Filozofia [Internet]. 2019;74:637-651. https://www.sav.sk/journals/uploads/10261334filozofia.2019.74.8.4.pdf
SŤAHEL, R.: The Concept of Crisis in Environmental Thinking
Smolková E. SŤAHEL, R.: Pojem krízy v environmentálnom myslení. Filozofia [Internet]. 2019;74:414-418. https://www.sav.sk/journals/uploads/05221306filozofia.2019.74.5.6.pdf
On the Question of Hans Jonas’s Influence on Current Ethics
Smolková E. K otázke vplyvu Hansa Jonasa na súčasnú etiku. Filozofia [Internet]. 2018;73:731-741. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2018/9/731-741.pdf
On the Rise and Importance of Bioethics
Smolková E. K otázke vzniku a významu bioetiky. Filozofia. 2005;60:668-681.
Possible Consequences of Environmental Skepticism
Smolková E. K otázke možných dôsledkov environmentálneho skepticizmu. Filozofia. 2004;59:641-653.
Environmental Values in Value Systems
Smolková E. Environmentálne hodnoty v hodnotových systémoch. Filozofia. 2003;58:471-483.
Letters to Philosophers (T. Münz)
Smolková E. Listy filozofom (T. Münz). Filozofia. 2003;58:143-146.
On One Polemic Review
Smolková E. O jednej polemickej recenzii. Filozofia. 2001;56:579-581.
Smolková E. Problematické východiskové tézy niektorých environmentálnych koncepcií. Životné prostredie. 2001;35:292-296.
Towards the Relationship Between Evaluation and Knowledge in the Environmental Thinking
Smolková E. K problému vzťahu hodnotenia a poznania v environmentálnom myslení. Filozofia. 2000;55:545-556.
Smolková E. Biocentrizmus verzus antropocentrizmus. Životné prostredie. 1994;28:128-130.

Conference Papers

Smolková E. Morálne a hodnotové aspekty profesií v systémoch zdravotnej starostlivosti. In: Gluchman V. Perspektívy profesijnej etikyPerspektívy profesijnej etiky. Filozofická fakulta PU Prešov; 2014. pp. 53-67.
Smolková E. Etický kódex vedeckej inštitúcie. In: Gluchman V. Etika v profesiáchEtika v profesiách. Filozofická fakulta PU Prešov; 2013. pp. 334-346.
Smolková E. Etika v zdravotníctve a pre zdravotníctvo. In: Gluchman V. Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia)Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Filozofická fakulta PU Prešov; 2013. pp. 189-204.
Smolková E. Vybrané etické problémy identity a inakosti v súčasnej bioetike. In: Karul R, Sťahel R, Toman M. Identita - Diferencia, zborník príspevkov zo 4. slovenského filozofického kongresu. SFZ pri SAV a FiÚ SAV Bratislava; 2010. pp. 449-454.
Smolková E. Contemporary Bioethics and its Problem. In: Gluchman V. Bioethics in Central Europe: Methodology and Education. Filozofická fakulta PU Prešov; 2009. pp. 25-37.
Smolková E. Súčasná bioetika a jej problémy. In: Gluchman V. Metodologické a metodické otázky bioetiky súčasnosti. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity Prešov; 2009. pp. 23-34.
Smolková E. Globálna bioetika ako aplikovaná etika. In: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Vnímať, konať, myslieť. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2008. pp. 165-173.
Smolková E. Bioetika v súvislostiach. In: Plesník Ľ. Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti - prolegomena, zborník vedeckých štúdi Univerzita Konštantína Filozofa Nitra; 2006. pp. 51-59.
Smolková E. Identita a inštrumentalizácia ako bioetický problém. In: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Intersubjektivita v globálnej situácii. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2006. pp. 249-256.
Smolková E. Problém klonovania vo filozofických a etických súvislostiach. In: Muránsky M, Karul R. Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. Fox&Col Bratislava; 2006. pp. 129-137.
Smolková E. K aktuálnym problémom axiologického skúmania. In: Farkašová E, Szapuová M. Filozofia: minulé podoby - súčasné perspektívy, zborník z konferencie konanej dňa 6. 2. a 7. 2. 2003 na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave. Maxima press Bratislava; 2003. pp. 223-228.
Smolková E. Filozofia v managemente - podniková filozofia. In Súčasné trendy v managemente III, 2. časť, odd. V. Fakulta managementu UK Bratislava; 2002. pp. 79-83.
Novosád F, Karul R, Muránsky M, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, et al.. Národná identita a hodnoty spoločnosti. In Zborník podkladových štúdií k Vízii vývoja Slovenska do roku 2020. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. pp. 38-50.
Novosád F, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, Smreková D. Scenáre možného vývoja hodnôt. In: Zajac Š. Zborník analyticko-prognostických štúdií k prognóze rozvoja Slovenska do roku 2010. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. pp. 32-51.
Smolková E. Environmentálny hodnotový pluralizmus. In: Balážová J, Remišová A. Filozofia a doba, zborník príspevkov z 2. slovenského filozofického kongresu konaného v dňoch 26. - 28. októbra 2000 v Bratislave. Iris Bratislava; 2001. pp. 495-505.
Smolková E. K problému filozofickej reflexie environmentu. In: Marcelli M, Farkašová E. Filozofia v kultúrnom kontexte, zborník z konferencie. Mirox Bratislava; 2001. pp. 130-139.
Smolková E. Náčrt vymedzenia ekofilozofických pojmov a problémov. In: Smolková E, Palovičová Z. Diskusie o ekofilozofii. Filozofický ústav SAV Bratislava; 1992. pp. 46-53.Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page