Personal Profile

PhDr. Dagmar Smreková, CSc.

Researcher
FILOZOFIA Reviews Editor
E-mail: dagmars1@seznam.cz

Specialization

Ethics, social philosophy, history of French philosophy with the focus on French existentialism

List of Publications

Monographs

Smreková D, Hála V, Hrdá M, Kolářský R, Palovičová Z, Tomašovičová J. Podoby zodpovednosti. Bratislava: Iris; 2018. p. 234 s.
Smreková D. Filozofický príbeh odpustenia. Bratislava: Iris; 2017. p. 189.
Smreková D, Hála V, Palovičová Z, Kohák E, Kolářský R. Morální odpovědnost a její aspekty. Praha: Filosofia; 2013. p. 166.
Smreková D, Palovičová Z. Dvojznačnosť etických pojmov. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2009. p. 166.
Smreková D, Palovičová Z, Hála V, Kolářský R. Podoby etiky. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2009. p. 120.
Hála V, Smreková D, Palovičová Z, Kolářský R. Etika a jej tradícia. Bratislava: Fox&Col; 2006. p. 174.
Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al.. Hodina filozofie. Bratislava: Iris; 2004. p. 226.
Smreková D, Palovičová Z. Dobro a cnosť. Bratislava: Iris; 2003. p. 164.
Smreková D, Palovičová Z. Podnikateľská a environmentálna etika. Iris, Bratislava; 1999.
Smreková D. Zbohom Sartrovi?. Iris, Bratislava; 1996.

Chapters

Smreková D. Eksistenca v iskanju smisla. Pojmovanje etike dvoumnosti Simone de Beauvoir. In: de Beauvoir S. Etika dvoumnosti. KUD Apokalipsa, Ljubljana; 2014. pp. 149-172.
Novosád F, Smreková D. Predhovor. In: Novosád DSmreková. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. pp. 9-10.
Smreková D. Téma sociálneho a historického v existencializme Jeana-Paula Sartra. In: Novosád F, Smreková D. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. pp. 611-631.
Smreková D. Sloboda a možnosť zmyslu. Beauvoirovej koncept dvojznačnej existencie a jeho etické implikácie. In: Smreková D, Palovičová Z, Hála V, Kolářský R. Podoby etiky. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2009. pp. 9-45.
Smreková D. Etika moral sense. In: Remišová A. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava; 2008. pp. 270-280.
Smreková D. Existencialistická etika. In: Remišová A. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava; 2008. pp. 442-443.
Smreková D. Existencialistická etika. In: Remišová A. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava; 2008. pp. 450-458.
Smreková D. Existencialistická etika. In: Remišová A. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava; 2008. pp. 458-464.
Smreková D. Imanencia a etika. Spinoza optikou Roberta Misrahiho. In: Hála V, Smreková D, Palovičová Z, Kolářský R. Etika a jej tradícia. Fox&Col, Bratislava; 2006. pp. 59-77.
Smreková D. Komplementarita etiky a morálky v etickom projekte P. Ricoeura. In: Hála V, Smreková D, Palovičová Z, Kolářský R. Etika a jej tradícia. Fox&Col, Bratislava; 2006. pp. 79-93.
Smreková D. Svet ekonómie optikou filozofie. In: Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Iris, Bratislava; 2004. pp. 117-139.
Smreková D. Stať sa cnostným. Morálna vízia V. Jankélévitcha. In: Smreková D, Palovičová Z. Dobro a cnosť. Iris, Bratislava; 2003. pp. 86-106.
Smreková D. Recepcia filozofie J. P. Sartra na Slovensku. In: Kollár K, Kopčok A, Pichler T. Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí. Infopress, Bratislava; 1998. pp. 242-249.

Journal Articles

Ricœur on Practical Reason
Smreková D. Ricœur o praktickom rozume. Filozofia. 2015;70:295-306.
Smreková D. P. Ricoeur o vine a odpustení. FilozofiaFilozofia. 2013;68:766-778.
Smreková D. Le vice et sa signification sociale. Archiwum historii filozofii i mysli spolecznej. 2012;57:83-96.
On Insincerity and Self-Deception
Smreková D. O neúprimnosti a sebaklamaní. Filozofia [Internet]. 2011;66:856-867. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/9/856-867.pdf
What Does Assuming Responsibility Mean? Towards the Concept of Imputation in Contemporary Ethics
Smreková D. Čo znamená prevziať zodpovednosť? K pojmu imputácie v súčasnej etike. Filozofia [Internet]. 2010;65:893-906. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/9/893-906.pdf
Lalíková, E. – Szapuová, M. (Eds.): Patterns of Philosophizing Past and Present
Smreková D. Lalíková, E. – Szapuová, M. (eds.): Podoby filozofovania včera a dnes. Filozofia [Internet]. 2009;64:1009-1011. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/10/1009-1011.pdf
Morals on the Background of Ambiguity
Smreková D. Morálka v znamení ambiguity. Filozofia [Internet]. 2008;63:509-519. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/6/509-519.pdf
Stumbling Blocks of Euthelia. On L. Bitó’s A Book on Good Death. Euthelia – Euthanasia
Smreková D. Úskalia eutélie. K práci L. Bitóa Kniha o dobrej smrti. Eutélia – eutanázia. Filozofia [Internet]. 2008;63:798-803. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/9/798-803.pdf
Humans as Subjects and Objects of Philosophical Reflection (J. Šuch – U. Wollner)
Smreková D. Človek ako subjekt i objekt filozofovania (J. Šuch – U. Wollner). Filozofia [Internet]. 2007;62:269-270. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/3/269-270.pdf
Where does the World of Forgiveness Begin and Where is Its End?
Smreková D. Kde začína a kde končí svet odpustenia?. Filozofia [Internet]. 2007;62:696-703. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/8/696-703.pdf
Narrative Interview as a Specific Approach to Gender (Z. Kiczková et al.)
Smreková D. Naratívne interview ako špecifická cesta k skúmaniu rodu (Z. Kiczková a kol.). Filozofia [Internet]. 2007;62:744-747. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/8/744-747.pdf
Sartre’s Concept of Intentionality in Current Researches
Smreková D. Sartrov pojem intencionality optikou aktuálnych skúmaní. Filozofia [Internet]. 2007;62:457-467. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/5/457-467.pdf
On Levinas’ Analysis of the Philosophical Essence of Hitlerism
Smreková D. K Levinasovej analýze filozofickej podstaty hitlerizmu. Filozofia. 2006;61:659-666.
Violence and Its Everyday Forms (J.-P. Sartre as a Theoretician of Violence)
Smreková D. Násilie a jeho každodenné podoby (J.-P. Sartre ako teoretik násilia). Filozofia. 2006;61:87-106.
Vice and Its Social Sense
Smreková D. Neresť a jej sociálny zmysel. Filozofia. 2006;61:427-440.
Creative Results of Philosophical Self-reflection (Z. Plašienková – E. Lalíková, eds.)
Smreková D. Produktívne výsledky filozofickej sebareflexie (Z. Plašienková – E. Lalíková, ed.). Filozofia. 2006;61:592-594.
Sartre’s Project of Morals (On the occasion of the 100th birthday of the philosopher)
Smreková D. Sartrov projekt morálky (K 100. výročiu narodenia Jeana-Paul Sartra). Filozofia. 2005;60:293-310.
Immanence and Ethics: Spinoza Seen by Robert Misrahi
Smreková D. Imanencia a etika. Spinoza optikou Roberta Misrahiho. Filozofia. 2004;59:318-333.
Does It Make Sense to Differentiate Between Ethics and Morality?
Smreková D. Má zmysel rozlišovať medzi etikou a morálkou?. Filozofia. 2004;59:549-562.
An Inspiring Product of the Collaboration of Departments (L. Bohunická, M. Marcelli (ed.))
Smreková D. Inšpiratívny produkt medzikatedrovej spolupráce (L. Bohunická, M. Marcelli (ed.)). Filozofia. 2003;58:571-574.
Practice, Narration, and Tradition: A. MacIntyre's Theory of Virtue
Palovičová Z, Smreková D. Prax, narácia a tradícia. Teória cnosti A. MacIntyra. Filozofia. 2003;58:324-337.
The Meaning of the Rehabilitation of the Notion of Happiness
Smreková D. Zmysel rehabilitácie pojmu šťastia. Filozofia. 2003;58:248-258.
The Good and the Virtue in Moral Philosophy of V. Jankélévitch
Smreková D. Dobro a cnosť v morálnej filozofii V. Jankélévitcha. Filozofia. 2002;57:1-14.
Smreková D. O "hriechu storočia". Reflexia o zámere Sartrovho diela Bytie a ničota. Kritika & Kontext. 2002;7:47-48.
Are We Prisoners of Our Own Character? (Replies of Kant, Sartre and Mounier)
Smreková D. Sme väzňami svojho charakteru? (odpoveď Kanta, Sartra a Mouniera). Filozofia. 2002;57:307-320.
Smreková D. Humanizmus Merleau-Pontyho (K 40. výročiu filozofovho úmrtia). Kultúrny život. 2001;2:5.
Towards Merleau-Ponty's Vision of Man and World
Smreková D. K Merleau-Pontyho fenomenologickej vízii človeka a sveta. Filozofia. 2001;56:441-451.
The Prospectives of the Consequentialist Ethics in Slovakia (V. Gluchman)
Smreková D. K perspektívam etiky konzekvencializmu u nás (V. Gluchman). Filozofia. 2001;56:203-206.
From Rigorism of Duty towards a Moral of Virtue
Smreková D. Od rigorizmu povinnosti k morálke cnosti. Filozofia. 2001;56:174-186.
The Historical - Philosophical Sources of the Renaissance of the Concept of Virtue
Smreková D. K dejinnofilozofickým zdrojom renesancie pojmu cnosti. Filozofia. 2000;55:460-471.
Two Meanings of the Concept of Responsibility
Smreková D. K dvom významom pojmu zopdovednosť. Filozofia. 2000;55:620-631.
Smreková D. Ekonómia ako filozofický problém. Filozofia. 1998;53:27-39.
Smreková D. Ekonomická racionalita a svet hodnôt. Filozofia. 1998;53:286-298.
Smreková D. Merleau-Ponty komentuje Sartra. Filozofia. 1998;53:414-424.
Smreková D. Morálka a trh: Vízia Adama Smitha. Filozofia. 1997;52:349-361.

Conference Papers

Smreková D. Sme odsúdení na násilie?. In: Muránsky M, Karul R. Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. Fox&Col Bratislava; 2006. pp. 156-160.
Smreková D. Význam cností pre udržanie sociálneho poriadku. In: Plesník Ľ. Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti - prolegomena, zborník vedeckých štúdi Univerzita Konštantína Filozofa Nitra; 2006. pp. 45-50.
Smreková D. Zmysel aktu odpustenia. In: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Intersubjektivita v globálnej situácii. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2006. pp. 209-212.
Smreková D. Reštituovanie problematiky šťastia v súčasnom filozofickom diskurze. In: Farkašová E, Szapuová M. Filozofia: minulé podoby - súčasné perspektívy, zborník z konferencie konanej dňa 6. 2. a 7. 2. 2003 na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave. Maxima press Bratislava; 2003. pp. 229-234.
Novosád F, Karul R, Muránsky M, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, et al.. Národná identita a hodnoty spoločnosti. In Zborník podkladových štúdií k Vízii vývoja Slovenska do roku 2020. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. pp. 38-50.
Novosád F, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, Smreková D. Scenáre možného vývoja hodnôt. In: Zajac Š. Zborník analyticko-prognostických štúdií k prognóze rozvoja Slovenska do roku 2010. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. pp. 32-51.

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page