Profil pracovníka

prof. PhDr. Pavel Cmorej, CSc.

Vedúci vedecký pracovník
E-mail: pablock@gmail.com

Zameranie

Filozofické problémy logiky, analytická filozofia, logická sémantika, intenzionálna a epistemická logika

Publikačná činnosť

Monografie

Cmorej P. Analytické filozofické skúmania. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2009. s 226.
Cmorej P. Filozofické dialógy. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2007. s 448.
Cmorej P. Úvod do logické syntaxe a sémantiky. Praha: Triton; 2002. s 228.
Cmorej P. Na pomedzí logiky a filozofie. Bratislava: Veda; 2001. s 350.
Cmorej P. Úvod do logickej syntaxe a sémantiky. Bratislava: Iris; 2001. s 142.

Kapitoly v monografiách

Cmorej P. Identifikačný potenciál empirických deskripcií. V: Cmorej P. Analytické filozofické skúmania. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2009. s 194-224.
Cmorej P. Od Teórie vedy k Problémom noetiky. V: Bakoš V, Cmorej P, Černík V, Farkašová E, Šulavíková B, Viceník J, et al. Filozofické iniciatívy Igora Hrušovského. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2009. s 110-131.
Cmorej P. Semivýrazy a výrazy. V: Cmorej P. Analytické filozofické skúmania. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2009. s 48-76.
Cmorej P, Černík V. Druhý dialóg o bytí. V: Cmorej P. Filozofické dialógy. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2007. s 182-206.
Cmorej P, Gál E, Kamhal D, Martinka J, Sedová T, Šefránek Ján, et al. Úsilie o exaktnú filozofiu. V: Cmorej P. Filozofické dialógy. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2007. s 9-52.
Cmorej P, Kamhal D, Zouhar M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (I - IV). V: Cmorej P. Filozofické dialógy. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2007. s 359-419.
Cmorej P, Zouhar M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (V - VII). V: Cmorej P. Filozofické dialógy. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2007. s 420-447.
Cmorej P. Pavel Tichý a jeho ohlas na Slovensku. V: Cmorej P, Černík V, Viceník J. Sondy do dejín logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2005. s 167-178.
Cmorej P. State k neklasickým logikám a logickej sémantike (1970-1989). V: Cmorej P, Černík V, Viceník J. Sondy do dejín logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2005. s 149-165.
Cmorej P. Tri pozoruhodné príručky z logiky. V: Cmorej P, Černík V, Viceník J. Sondy do dejín logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2005. s 97-147.
Cmorej P. Elementárna logika Jozefa Tvrdého. V: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. s 99-130.
Cmorej P. Karol Kattoš o logických axiómach. V: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. s 141-148.
Cmorej P. Počiatky logiky na Slovensku - logika v "Logike" Jozefa Koreňa. V: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. s 73-98.
Cmorej P. Prvá práca o logickej stavbe jazyka. V: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. s 197-207.
Viceník J, Cmorej P. Úvod. V: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. s 7-15.
Cmorej P. Vojtech Illenčík o metóde rozlišovacej redukcie. V: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. s 161-163.
Cmorej P. Denotácia a referencia. V: Cmorej P. Na pomedzí logiky a filozofie. Veda, Bratislava; 2001. s 230-244.
Cmorej P. Empirické esenciálne vlastnosti. V: Cmorej P. Na pomedzí logiky a filozofie. Veda, Bratislava; 2001. s 125-148.
Cmorej P. Esencializmus verzus antiesencializmus. V: Cmorej P. Na pomedzí logiky a filozofie. Veda, Bratislava; 2001. s 91-113.
Cmorej P. K explikácii pojmu jazykový znak. V: Cmorej P. Na pomedzí logiky a filozofie. Veda, Bratislava; 2001. s 213-229.
Cmorej P. Neverifikovateľné a nefalzifikovateľné empirické propozície. V: Cmorej P. Na pomedzí logiky a filozofie. Veda, Bratislava; 2001. s 50-68.
Cmorej P. Referencia, identifikácia a intencionálne akty. V: Cmorej P. Na pomedzí logiky a filozofie. Veda, Bratislava; 2001. s 245-263.

Príspevky v časopisoch

Cmorej P. Existencia a mentálnosť intencionálnych indivíduí a predikácia ich vlastností. Organon F. 2012;19:506-522.
Cmorej P. K existencii intencionálnych objektov prof. Sousedíka. Organon F. 2012;19:96-109.
Cmorej P. Jazyková prax, alebo filozofické predsudky? (Zarážajúca ľahkosť odmietania). Filozofia [Internet]. 2011;66:794-817. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/8/794-817.pdf
Cmorej P. K pojmom existencie a ich rádu. Organon F [Internet]. 2011;18:84-95. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2011/1/84-95.pdf
Cmorej P. K Sousedíkovým tézam o intencionálnych entitách. Organon F [Internet]. 2011;18:245-253. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2011/2/245-253.pdf
Cmorej P. Mentálnosť a intersubjektívna dostupnosť intencionálnych entít. Organon F [Internet]. 2011;18:531-539. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2011/4/531-539.pdf
Cmorej P. O jednej vete a o tom, o čom hovorí. Organon F [Internet]. 2011;18:540-543. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2011/4/540-543.pdf
Duží M, Cmorej P, Zouhar M. Jubileum prof. Pavla Maternu. Organon F [Internet]. 2010;17:434-436. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2010/3/434-436.pdf
Cmorej P. Na margo zlej správy pre ontologických nudistov. Organon F [Internet]. 2010;17:218-226. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2010/2/218-226.pdf
Cmorej P. Sú indivíduá zložkami myšlienok?. Filozofia [Internet]. 2010;65:780-791. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/8/780-791.pdf
Cmorej P. Ideálne jazykové znaky a ich fyzické realizácie. Jazykovedný časopis. 2009;60:57-74.
Cmorej P. Indivíduá a ich individuátory. Organon F. 2009;16:250-263.
Cmorej P. Individuátor – indivíduum alebo vlastnosť?. Organon F. 2009;16:406-409.
Cmorej P. Úvaha nad knihou Mariána Zouhara Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory. Filozofia [Internet]. 2009;64:704-710. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/7/704-710.pdf
Cmorej P. K pojmom identifikácie. Organon F. 2008;15:439-457.
Cmorej P. Majú Tichého indivíduá časti?. Organon F. 2008;15:235-237.
Cmorej P. K Šebelovej kritike jednej kritiky antiesencializmu. Organon F. 2007;14:372-378.
Cmorej P, Viceník J. Ku koreňom analytickej filozofie na Slovensku. Organon F. 2007;14:270-280.
Cmorej P. O tom istom a o inom. Organon F. 2007;14:88-91.
Cmorej P. Platonizmus, výrazy a semivýrazy. Organon F. 2006;13:218-231.
Cmorej P. Prirodzený, bežný či obyčajný jazyk?. Organon F. 2006;13:361-365.
Cmorej P. Vlastné mená a aposteriórnosť výrokov o identite. Organon F. 2006;13:481-494.
Cmorej P, Zouhar M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (V). Organon F. 2006;13:55-66.
Cmorej P, Zouhar M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (VI). Organon F. 2006;13:366-378.
Cmorej P. K povahe intencionálnej referencie. Organon F. 2005;12:397-406.
Cmorej P, Kamhal D, Zouhar M. Vlasné mená, ich sémantika a filozofické problémy (II). Organon F. 2005;12:193-203.
Cmorej P, Kamhal D, Zouhar M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (I). Organon F. 2005;12:80-94.
Cmorej P, Kamhal D, Zouhar M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (III). Organon F. 2005;12:335-350.
Cmorej P, Kamhal D, Zouhar M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (IV). Organon F. 2005;12:429-437.
Sousedík S, Cmorej P. O aristotelovskom chápaní predikácie (IV). Organon F. 2003;10:55-80.
Cmorej P. O utváraní ideálnych vzorov jazykových výrazov. Organon F. 2003;10:316-327.
Sousedík S, Cmorej P. O aristotelovskom chápaní predikácie (III). Organon F. 2002;9:308-327.
Cmorej P. O jednom príklade vyvíjajúceho sa pojmu. Organon F. 2002;9:83-92.
Sousedík S, Cmorej P. O aristotelovskom chápaní predikácie (II). Organon F. 2001;8:40-55.
Cmorej P. Úvod do problematiky metodológie vied (IV). Organon F. 2001;8:79-90.
Cmorej P. Úvod do problematiky metodológie vied (VII). Organon F. 2001;8:323-340.
Materna P, Cmorej P. K transparentnej teórii pojmov (I). Organon F. 2000;7:176-191.
Materna P, Cmorej P. K transparentnej teórii pojmov (II). Organon F. 2000;7:302-319.
Sousedík S, Cmorej P. O aristotelovskom chápaní predikácie (I). Organon F. 2000;7:437-454.
Cmorej P. Úvod do problematiky metodológie vied (III). Organon F. 2000;7:326-337.
Viceník J, Cmorej P. Životné jubileum profesora Pavla Maternu. Organon F. 2000;7:239-241.
Strawson PF, Cmorej P. Dialogue about Reference. Organon F. 1999;6:395-406.
Cmorej P, Černík V. Druhý dialóg o bytí. Organon F. 1999;6:50-69.
Cmorej P, Tichý P. Komplexy (I). Organon F. 1998;5:139-161.
Cmorej P, Tichý P. Komplexy (II). Organon F. 1998;5:266-289.
Cmorej P. O jednom pokuse rozšíriť predmet logiky. Organon F. 1998;5:394-405.
Cmorej P. Vývin pojmov - posledné pokračovanie k jednej koncepcii. Organon F. 1998;5:66-83.
Cmorej P. K procesovému chápaniu pojmov. Organon F. 1997;4:67-77.
Cmorej P. Pavel Tichý: O čem mluvíme?. Organon F. 1997;4:208-213.
Cmorej P. Čo je a čo nie je súčasná analytická filozofia. Organon F. 1996;3:1-8.
Cmorej P. Empirické esenciálne vlastnosti. Organon F. 1996;3:239-261.
Cmorej P. Gödelov dôkaz existencie Boha a množinové chápanie vlastností. Organon F. 1996;3:349-358.
Cmorej P. K vývinu pojmov a genetickej väzbe medzi nimi. Organon F. 1996;3:78-86.
Cmorej P. O jednom pokuse priškrtiť logiku. Organon F. 1996;3:181-190.
Cmorej P. Alfréd Tarski (1901-1983). Organon F. 1995;2:55.
Cmorej P, Peregrin J. Je vyplývanie fakt a má empirický charakter? (I). Organon F. 1995;2:277-292.
Cmorej P, Peregrin J. Je vyplývanie fakt a má empirický charakter? (II). Organon F. 1995;2:381-394.
Cmorej P. Presnosť jazyka a obsah výrokov. Organon F. 1995;2:189-197.
Cmorej P. Presnosť výrazov a primeranosť odpovedí na otázku. Organon F. 1995;2:293-301.
Cmorej P. Z logickej syntaxe a sémantiky (V). Organon F. 1995;2:82-96.
Cmorej P. Z logickej syntaxe a sémantiky (VI). Organon F. 1995;2:198-218.
Cmorej P. Z logickej syntaxe a sémantiky (VII). Organon F. 1995;2:306-318.
Cmorej P. Z logickej syntaxe a sémantiky (VIII). Organon F. 1995;2:417-429.
Cmorej P. Znalosť predmetu a jeho pojem. Organon F. 1995;2:406-416.
Cmorej P. Kajúcne priznanie. Organon F. 1994;1:250.
Cmorej P, Rybár J. Piagetovo chápanie logicko-matematických entít. Organon F. 1994;1:334-353.
Cmorej P, Martinka J. Prvý dialóg o bytí. Organon F. 1994;1:225-237.
Cmorej P. Z logickej syntaxe a sémantiky (I). Organon F. 1994;1:76-84.
Cmorej P. Z logickej syntaxe a sémantiky (II). Organon F. 1994;1:149-159.
Cmorej P. Z logickej syntaxe a sémantiky (III). Organon F. 1994;1:251-259.
Cmorej P. Z logickej syntaxe a sémantiky (IV). Organon F. 1994;1:363-372.

Príspevky v zborníkoch

Cmorej P. Identifikačný potenciál empirických deskripcií. V: Zouhar M. Realizmus, internalizmus a individualizmus. Bratislava: Infopress; 2010. s 145-170.
Cmorej P. Holé indivíduá a predikácia. V: Zouhar M. Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava: Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR; 2006. s 137-161.
Cmorej P. Holé indivíduá a predikácia. V: Zouhar M. Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Filozofický ústav SAV - Filosofický ústav AV ČR Bratislava - Praha; 2006. s 137-161.
Cmorej P. Semivýrazy a výrazy. V: Sousedík P. Jazyk - logika - věda. Filosofia Praha; 2005. s 63-88.
Cmorej P. Používanie, spôsob používania a význam jazykových výrazov. V: Zouhar M. Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava: Veda; 2004. s 35-48.
Cmorej P. Používanie, spôsob používania a význam jazykových výrazov. V: Zouhar M. Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Veda Bratislava; 2004. s 35-48.
Cmorej P. Protirečenia, antinómie a paradoxy. V Věda, poznání, komunikace, sborník k osmdesátým narozeninám Ladislava Tondla Filosofia Praha; 2004. s 29-37.
Cmorej P. Popperov svet 3. V: Havlík V. Metoda - význam - intence, popperovské motivy v současném analytickém myšlení. Filosofia Praha; 2003. s 11-22.
Cmorej P. K Fregeho teórii pojmov. V Logica et methodologica VI. Univerzita Komenského Bratislava; 2000. s 69-76.
Cmorej P. Referencia, identifikácia a intencionálne akty. V: Cmorej P. Denotácia, referencia a význam, Organon F - Príloha. Filozofický ústav Bratislava; 2000. s 29-45.
Cmorej P. Referencia, identifikácia a intencionálne akty. V: Cmorej P. Denotácia, referencia a význam. Bratislava: Infopress; 2000. s 29-45.
Cmorej P. Denotácia a referencia. V: Cmorej P. K filozofii jazyka, vedy a iným problémom. Bratislava: Infopress; 1998. s 7-19.
Cmorej P. Denotácia a referencia. V: Cmorej P. K filozofii jazyka, vedy a iným problémom, Organon F - Príloha. Infopress Bratislava; 1998. s 7-19.
Cmorej P. Erste Wissenschaftstheorie in der Slowakei und der Wiener Scientismus. V: Haller R, Stadler R. Wien - Berlin - Prag, der Aufstieg der wissenschaftlichen Philosophie. Verlag Holder - Pichler - Tempsky Wien; 1993. s 642-647.
Cmorej P. Esencializmus verzus antiesencializmus. V Philosophica XXVI. Univerzita Komenského Bratislava; 1988. s 163-202.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka