Personal Profile

prof. PhDr. Pavel Cmorej, CSc.

Senior researcher
E-mail: pablock@gmail.com

Specialization

Philosophy of logic, analytic philosophy, logical semantics, intensional and epistemic logic

List of Publications

Monographs

Cmorej P. Analytické filozofické skúmania. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2009. p. 226.
Cmorej P. Filozofické dialógy. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2007. p. 448.
Cmorej P. Úvod do logické syntaxe a sémantiky. Praha: Triton; 2002. p. 228.
Cmorej P. Na pomedzí logiky a filozofie. Bratislava: Veda; 2001. p. 350.
Cmorej P. Úvod do logickej syntaxe a sémantiky. Bratislava: Iris; 2001. p. 142.

Chapters

Cmorej P. Identifikačný potenciál empirických deskripcií. In: Cmorej P. Analytické filozofické skúmania. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2009. pp. 194-224.
Cmorej P. Od Teórie vedy k Problémom noetiky. In: Bakoš V, Cmorej P, Černík V, Farkašová E, Šulavíková B, Viceník J, et al. Filozofické iniciatívy Igora Hrušovského. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2009. pp. 110-131.
Cmorej P. Semivýrazy a výrazy. In: Cmorej P. Analytické filozofické skúmania. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2009. pp. 48-76.
Cmorej P, Černík V. Druhý dialóg o bytí. In: Cmorej P. Filozofické dialógy. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2007. pp. 182-206.
Cmorej P, Gál E, Kamhal D, Martinka J, Sedová T, Šefránek Ján, et al.. Úsilie o exaktnú filozofiu. In: Cmorej P. Filozofické dialógy. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2007. pp. 9-52.
Cmorej P, Kamhal D, Zouhar M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (I - IV). In: Cmorej P. Filozofické dialógy. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2007. pp. 359-419.
Cmorej P, Zouhar M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (V - VII). In: Cmorej P. Filozofické dialógy. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2007. pp. 420-447.
Cmorej P. Pavel Tichý a jeho ohlas na Slovensku. In: Cmorej P, Černík V, Viceník J. Sondy do dejín logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2005. pp. 167-178.
Cmorej P. State k neklasickým logikám a logickej sémantike (1970-1989). In: Cmorej P, Černík V, Viceník J. Sondy do dejín logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2005. pp. 149-165.
Cmorej P. Tri pozoruhodné príručky z logiky. In: Cmorej P, Černík V, Viceník J. Sondy do dejín logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2005. pp. 97-147.
Cmorej P. Elementárna logika Jozefa Tvrdého. In: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. pp. 99-130.
Cmorej P. Karol Kattoš o logických axiómach. In: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. pp. 141-148.
Cmorej P. Počiatky logiky na Slovensku - logika v "Logike" Jozefa Koreňa. In: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. pp. 73-98.
Cmorej P. Prvá práca o logickej stavbe jazyka. In: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. pp. 197-207.
Viceník J, Cmorej P. Úvod. In: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. pp. 7-15.
Cmorej P. Vojtech Illenčík o metóde rozlišovacej redukcie. In: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. pp. 161-163.
Cmorej P. Denotácia a referencia. In: Cmorej P. Na pomedzí logiky a filozofie. Veda, Bratislava; 2001. pp. 230-244.
Cmorej P. Empirické esenciálne vlastnosti. In: Cmorej P. Na pomedzí logiky a filozofie. Veda, Bratislava; 2001. pp. 125-148.
Cmorej P. Esencializmus verzus antiesencializmus. In: Cmorej P. Na pomedzí logiky a filozofie. Veda, Bratislava; 2001. pp. 91-113.
Cmorej P. K explikácii pojmu jazykový znak. In: Cmorej P. Na pomedzí logiky a filozofie. Veda, Bratislava; 2001. pp. 213-229.
Cmorej P. Neverifikovateľné a nefalzifikovateľné empirické propozície. In: Cmorej P. Na pomedzí logiky a filozofie. Veda, Bratislava; 2001. pp. 50-68.
Cmorej P. Referencia, identifikácia a intencionálne akty. In: Cmorej P. Na pomedzí logiky a filozofie. Veda, Bratislava; 2001. pp. 245-263.

Journal Articles

On the Existence and Mental Character of Intentional Individuals and on Predication of Their Properties
Cmorej P. Existencia a mentálnosť intencionálnych indivíduí a predikácia ich vlastností. Organon F. 2012;19:506-522.
On the Existence of Prof. Sousedík’s Intentional Beings
Cmorej P. K existencii intencionálnych objektov prof. Sousedíka. Organon F. 2012;19:96-109.
Language Practice, Or Philosophical Prejudices? Bewildering Lightness of Rejecting
Cmorej P. Jazyková prax, alebo filozofické predsudky? (Zarážajúca ľahkosť odmietania). Filozofia [Internet]. 2011;66:794-817. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/8/794-817.pdf
On the Notions of Existence and Their Order
Cmorej P. K pojmom existencie a ich rádu. Organon F [Internet]. 2011;18:84-95. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2011/1/84-95.pdf
On Sousedík’s Theses about Intentional Entities
Cmorej P. K Sousedíkovým tézam o intencionálnych entitách. Organon F [Internet]. 2011;18:245-253. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2011/2/245-253.pdf
The Mental and Intersubjective Accessibility of Intentional Entities
Cmorej P. Mentálnosť a intersubjektívna dostupnosť intencionálnych entít. Organon F [Internet]. 2011;18:531-539. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2011/4/531-539.pdf
Cmorej P. O jednej vete a o tom, o čom hovorí. Organon F [Internet]. 2011;18:540-543. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2011/4/540-543.pdf
Prof. Pavel Materna‘s Jubilee
Duží M, Cmorej P, Zouhar M. Jubileum prof. Pavla Maternu. Organon F [Internet]. 2010;17:434-436. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2010/3/434-436.pdf
On the Bad News for Ontologic Nudists
Cmorej P. Na margo zlej správy pre ontologických nudistov. Organon F [Internet]. 2010;17:218-226. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2010/2/218-226.pdf
Are Individuals Parts of Thoughts?
Cmorej P. Sú indivíduá zložkami myšlienok?. Filozofia [Internet]. 2010;65:780-791. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/8/780-791.pdf
Cmorej P. Ideálne jazykové znaky a ich fyzické realizácie. Jazykovedný časopis. 2009;60:57-74.
Individuals and Their Individuators
Cmorej P. Indivíduá a ich individuátory. Organon F. 2009;16:250-263.
Individuator – an Individual or a Property?
Cmorej P. Individuátor – indivíduum alebo vlastnosť?. Organon F. 2009;16:406-409.
Some Reflections on the Book of Marián Zouhar Essentials of Logic for Social and Human Sciences
Cmorej P. Úvaha nad knihou Mariána Zouhara Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory. Filozofia [Internet]. 2009;64:704-710. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/7/704-710.pdf
On the Notions of Identification
Cmorej P. K pojmom identifikácie. Organon F. 2008;15:439-457.
Do Tichý’s Individuals Have Parts?
Cmorej P. Majú Tichého indivíduá časti?. Organon F. 2008;15:235-237.
On Šebela’s Critique of a Critique of Anti-Essentialism
Cmorej P. K Šebelovej kritike jednej kritiky antiesencializmu. Organon F. 2007;14:372-378.
On Roots of Analytic Philosophy in Slovakia
Cmorej P, Viceník J. Ku koreňom analytickej filozofie na Slovensku. Organon F. 2007;14:270-280.
On the Same and on Something Different
Cmorej P. O tom istom a o inom. Organon F. 2007;14:88-91.
Platonism, Expressions, and Semi-Expressions
Cmorej P. Platonizmus, výrazy a semivýrazy. Organon F. 2006;13:218-231.
Natural, Common, or Ordinary Language?
Cmorej P. Prirodzený, bežný či obyčajný jazyk?. Organon F. 2006;13:361-365.
Proper Names and the Aposteriority of Identity Statements
Cmorej P. Vlastné mená a aposteriórnosť výrokov o identite. Organon F. 2006;13:481-494.
Proper Names, Their Semantics and Philosophical Problems (V)
Cmorej P, Zouhar M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (V). Organon F. 2006;13:55-66.
Proper Names, Their Semantics, and Philosophical Problems (VI)
Cmorej P, Zouhar M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (VI). Organon F. 2006;13:366-378.
On the Nature of Intentional Reference
Cmorej P. K povahe intencionálnej referencie. Organon F. 2005;12:397-406.
Proper Names, Their Semantics, and Philosophical Problems (II)
Cmorej P, Kamhal D, Zouhar M. Vlasné mená, ich sémantika a filozofické problémy (II). Organon F. 2005;12:193-203.
Proper Names, Their Semantics, and Philosophical Problems (I)
Cmorej P, Kamhal D, Zouhar M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (I). Organon F. 2005;12:80-94.
Proper Names, Their semantics, and Philosophical Problems (III)
Cmorej P, Kamhal D, Zouhar M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (III). Organon F. 2005;12:335-350.
Proper Names, Their Semantics and Philosophical Problems (IV)
Cmorej P, Kamhal D, Zouhar M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (IV). Organon F. 2005;12:429-437.
About an Aristotelian Understanding of Predication (IV)
Sousedík S, Cmorej P. O aristotelovskom chápaní predikácie (IV). Organon F. 2003;10:55-80.
On Creation of the Ideal Patterns of Language Expressions
Cmorej P. O utváraní ideálnych vzorov jazykových výrazov. Organon F. 2003;10:316-327.
About an Aristotelian Understanding of Predication (III)
Sousedík S, Cmorej P. O aristotelovskom chápaní predikácie (III). Organon F. 2002;9:308-327.
On One Example of an Evolving Concept
Cmorej P. O jednom príklade vyvíjajúceho sa pojmu. Organon F. 2002;9:83-92.
About an Aristotelian Understanding of Predication (II)
Sousedík S, Cmorej P. O aristotelovskom chápaní predikácie (II). Organon F. 2001;8:40-55.
An Introduction to the Problems of Methodology of Sciences (IV)
Cmorej P. Úvod do problematiky metodológie vied (IV). Organon F. 2001;8:79-90.
An Introduction to the Problems of Methodology of Sciences (VII)
Cmorej P. Úvod do problematiky metodológie vied (VII). Organon F. 2001;8:323-340.
On the Transparent Theory of Concept (I)
Materna P, Cmorej P. K transparentnej teórii pojmov (I). Organon F. 2000;7:176-191.
On the Transparent Theory of Concept (II)
Materna P, Cmorej P. K transparentnej teórii pojmov (II). Organon F. 2000;7:302-319.
About an Aristotelian Understanding of Predication (I)
Sousedík S, Cmorej P. O aristotelovskom chápaní predikácie (I). Organon F. 2000;7:437-454.
An Introduction to the Problems of Methodology of Sciences (III)
Cmorej P. Úvod do problematiky metodológie vied (III). Organon F. 2000;7:326-337.
Professor Pavel Materna's Jubilee
Viceník J, Cmorej P. Životné jubileum profesora Pavla Maternu. Organon F. 2000;7:239-241.
Dialogue about Reference
Strawson PF, Cmorej P. Dialogue about Reference. Organon F. 1999;6:395-406.
The Second Dialogue on Being
Cmorej P, Černík V. Druhý dialóg o bytí. Organon F. 1999;6:50-69.
Complexes (I)
Cmorej P, Tichý P. Komplexy (I). Organon F. 1998;5:139-161.
Complexes (II)
Cmorej P, Tichý P. Komplexy (II). Organon F. 1998;5:266-289.
On One Attempt to Extend the Subject of Logic
Cmorej P. O jednom pokuse rozšíriť predmet logiky. Organon F. 1998;5:394-405.
Development of Concepts - the Last Continuation on One Conception
Cmorej P. Vývin pojmov - posledné pokračovanie k jednej koncepcii. Organon F. 1998;5:66-83.
On the Processional Conception of Concepts
Cmorej P. K procesovému chápaniu pojmov. Organon F. 1997;4:67-77.
Pavel Tichý: O čem mluvíme?
Cmorej P. Pavel Tichý: O čem mluvíme?. Organon F. 1997;4:208-213.
What Is and What Is Not Contemporary Analytical Philosophy
Cmorej P. Čo je a čo nie je súčasná analytická filozofia. Organon F. 1996;3:1-8.
Empirical Essential Properties
Cmorej P. Empirické esenciálne vlastnosti. Organon F. 1996;3:239-261.
Gödel's Proof of the Existence of God and the Set Conception of Properties
Cmorej P. Gödelov dôkaz existencie Boha a množinové chápanie vlastností. Organon F. 1996;3:349-358.
To the Development of Concepts and Genetic Bonds among Them
Cmorej P. K vývinu pojmov a genetickej väzbe medzi nimi. Organon F. 1996;3:78-86.
On One Attempt to Throttle Logic
Cmorej P. O jednom pokuse priškrtiť logiku. Organon F. 1996;3:181-190.
Alfréd Tarski (1901-1983)
Cmorej P. Alfréd Tarski (1901-1983). Organon F. 1995;2:55.
Is Entailment a Fact and Has It an Empirical Character?
Cmorej P, Peregrin J. Je vyplývanie fakt a má empirický charakter? (I). Organon F. 1995;2:277-292.
Is Entailment a Fact and Has t an Empirical Character (II)
Cmorej P, Peregrin J. Je vyplývanie fakt a má empirický charakter? (II). Organon F. 1995;2:381-394.
The Exactness of Language and Assertive Force of Sentences
Cmorej P. Presnosť jazyka a obsah výrokov. Organon F. 1995;2:189-197.
Exactness of Expressions and Adequacy of Answers to Questions
Cmorej P. Presnosť výrazov a primeranosť odpovedí na otázku. Organon F. 1995;2:293-301.
From Logical Syntax and Semantics (V)
Cmorej P. Z logickej syntaxe a sémantiky (V). Organon F. 1995;2:82-96.
From Logical Syntax and Semantics (VI)
Cmorej P. Z logickej syntaxe a sémantiky (VI). Organon F. 1995;2:198-218.
From Logical Syntax and Semantics (VII)
Cmorej P. Z logickej syntaxe a sémantiky (VII). Organon F. 1995;2:306-318.
From Logical Syntax and Semantics (VIII)
Cmorej P. Z logickej syntaxe a sémantiky (VIII). Organon F. 1995;2:417-429.
An Acquaintance with an Object and its Concept
Cmorej P. Znalosť predmetu a jeho pojem. Organon F. 1995;2:406-416.
The Penitent Confession
Cmorej P. Kajúcne priznanie. Organon F. 1994;1:250.
Piaget's Conception of Logical and Mathematical Entities
Cmorej P, Rybár J. Piagetovo chápanie logicko-matematických entít. Organon F. 1994;1:334-353.
The First Dialogue on Being
Cmorej P, Martinka J. Prvý dialóg o bytí. Organon F. 1994;1:225-237.
From Logical Syntax and Semantics (I)
Cmorej P. Z logickej syntaxe a sémantiky (I). Organon F. 1994;1:76-84.
From Logical Syntax and Semantics (II)
Cmorej P. Z logickej syntaxe a sémantiky (II). Organon F. 1994;1:149-159.
From Logical Syntax and Semantics (III
Cmorej P. Z logickej syntaxe a sémantiky (III). Organon F. 1994;1:251-259.
From Logical Syntax and Semantics
Cmorej P. Z logickej syntaxe a sémantiky (IV). Organon F. 1994;1:363-372.

Conference Papers

Cmorej P. Identifikačný potenciál empirických deskripcií. In: Zouhar M. Realizmus, internalizmus a individualizmus. Bratislava: Infopress; 2010. pp. 145-170.
Cmorej P. Holé indivíduá a predikácia. In: Zouhar M. Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava: Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR; 2006. pp. 137-161.
Cmorej P. Holé indivíduá a predikácia. In: Zouhar M. Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Filozofický ústav SAV - Filosofický ústav AV ČR Bratislava - Praha; 2006. pp. 137-161.
Cmorej P. Semivýrazy a výrazy. In: Sousedík P. Jazyk - logika - věda. Filosofia Praha; 2005. pp. 63-88.
Cmorej P. Používanie, spôsob používania a význam jazykových výrazov. In: Zouhar M. Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Veda Bratislava; 2004. pp. 35-48.
Cmorej P. Používanie, spôsob používania a význam jazykových výrazov. In: Zouhar M. Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava: Veda; 2004. pp. 35-48.
Cmorej P. Protirečenia, antinómie a paradoxy. In Věda, poznání, komunikace, sborník k osmdesátým narozeninám Ladislava Tondla Filosofia Praha; 2004. pp. 29-37.
Cmorej P. Popperov svet 3. In: Havlík V. Metoda - význam - intence, popperovské motivy v současném analytickém myšlení. Filosofia Praha; 2003. pp. 11-22.
Cmorej P. K Fregeho teórii pojmov. In Logica et methodologica VI. Univerzita Komenského Bratislava; 2000. pp. 69-76.
Cmorej P. Referencia, identifikácia a intencionálne akty. In: Cmorej P. Denotácia, referencia a význam, Organon F - Príloha. Filozofický ústav Bratislava; 2000. pp. 29-45.
Cmorej P. Referencia, identifikácia a intencionálne akty. In: Cmorej P. Denotácia, referencia a význam. Bratislava: Infopress; 2000. pp. 29-45.
Cmorej P. Denotácia a referencia. In: Cmorej P. K filozofii jazyka, vedy a iným problémom, Organon F - Príloha. Infopress Bratislava; 1998. pp. 7-19.
Cmorej P. Denotácia a referencia. In: Cmorej P. K filozofii jazyka, vedy a iným problémom. Bratislava: Infopress; 1998. pp. 7-19.
Cmorej P. Erste Wissenschaftstheorie in der Slowakei und der Wiener Scientismus. In: Haller R, Stadler R. Wien - Berlin - Prag, der Aufstieg der wissenschaftlichen Philosophie. Verlag Holder - Pichler - Tempsky Wien; 1993. pp. 642-647.
Cmorej P. Esencializmus verzus antiesencializmus. In Philosophica XXVI. Univerzita Komenského Bratislava; 1988. pp. 163-202.


Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page