Doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre šk. rok 2020/2021

Školiteľ: Mgr. Róbert Karul, PhD.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Absurdné v súčasnej filozofii: absencia významu, beznádej, tragickosť 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Premeny ontológie umeleckého diela 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Školiteľ: Mgr. Miloš Kosterec, PhD.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Problém uchopenia hyperintenzionálnych jazykových fenoménov 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Formálna analýza nemožných objektov 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Transparentná Intenzionálna Logika, teoretický vývoj a aplikácia 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Formálna analýza fikčného diskurzu 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Školiteľ: doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Ľudská dôstojnosť v etickej a ľudsko-právnej interpretácii 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Heideggerov problém pravdy- kritická reflexia 2.1.2. systematická filozofia denné
Univerzalizmus v etike - povinnosť alebo väčšinový úžitok pre všetkých 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Školiteľ: doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Rôzne typy lásky ako filozofický problém 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Rôzne typy nepriateľstva ako filozofický problém 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Školiteľ: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Status a pojem z ľudských práv z pohľadu filozofie 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Autonómia osoby a ľudské práva 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Problémy interpretativizmu ako metódy v sociálnych a humanitných vedách 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Základné koncepty ontológie sociálneho sveta 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Naturalizmus a pojem pravidla 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Normativita sociálneho sveta (jej zdroje a druhy) 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Fakt a hodnota 2.1.2. systematická filozofia denné
K pojmu filozofickej noematiky 2.1.2. systematická filozofia denné
Od fenomenológie k hermeneutike 2.1.2. systematická filozofia denné
Školiteľ: doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Kvalita života ako filozofický problém 2.1.2. systematická filozofia denné
Rozširovanie ľudských práv o sociálne práva v kontexte problematiky ľudskej dôstojnosti 2.1.2. systematická filozofia denné
Environmentálne myslenie v stredoeurópskom priestore - témy, metódy a prístupy 2.1.2. systematická filozofia denné
Školiteľ: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Filozofické implikácie konceptu antropocénu 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Filozofické východiská konceptu ekologickej civilizácie 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Školiteľ: Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Fenomenologická metóda v analýze umeleckého diela 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Možnosti fenomenológie v antropológii 2.1.2. systematická filozofia denné/externé

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka