Doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre šk. rok 2019/2020

Školiteľ: Mgr. Róbert Karul, PhD.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Existenciálny problém voľby v procese sebautvárania 2.1.2. systematická filozofia denné
Školiteľ: Mgr. Miloš Kosterec, PhD.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Transparentná Intenzionálna Logika, teoretický vývoj a aplikácia 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Problém uchopenia hyperintenioálnych jazykových fenoménov 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Formálna analýza nemožných objektov 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Formálna analýza fikčného diskurzu 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Školiteľ: doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Kantova teória radikálneho zla v kontexte súčasnej etiky 2.1.2. systematická filozofia denné
Heideggerov problém pravdy v kontexte dnešnej hermeneutiky 2.1.2. systematická filozofia denné
Tugendhatov koncept etiky ako kritické východisko chápania ľudských práv 2.1.2. systematická filozofia denné
Komparácia konceptov "antropocén" a "kapitalocén" v kontexte klimatickej a sociálnej spravodlivosti 2.1.2. systematická filozofia externé
Školiteľ: prof. PhDr. František Novosád, CSc.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Pojem moci vo vzťahu k pojmu ľudskej prirodzenosti 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Školiteľ: doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Rôzne typy lásky ako filozofický problém 2.1.2. systematická filozofia denné
Školiteľ: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Interpretácia ako metóda: epistemologické a jazykové problémy 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Explanácia a chápanie v sociálnom poznaní a humanitných vedách 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Racionalita a relativizmus v sociálnom a humanitnom poznaní 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Fakt v sociálnom poznaní. Medzi reprezentáciou a konštrukcionizmom 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Fakty, hodnoty a objektivita 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Kľúčové pojmy a princípy v teórii inštitúcii 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Pojem pravidla a jeho funkcia v sociálnom svete 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Povaha a dynamika sociálnych noriem 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Sociálny poriadok: medzi ideou kooperácie a regularitou správania 2.1.2. systematická filozofia denné/externé
Školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Od fenomenológie k hermeneutike 2.1.2. systematická filozofia denné
K pojmu filozofickej noematiky 2.1.2. systematická filozofia denné
Fakt a hodnota 2.1.2. systematická filozofia denné
Školiteľ: doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Environmentálne myslenie na Slovensku – problémy, témy, prístupy a nové metódy riešenia 2.1.2. systematická filozofia denné
Filozofické problémy modernej ekonomiky – kľúčové problémy a aletrnatívne riešenia 2.1.2. systematická filozofia denné
Školiteľ: Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Filozoficko-antropologické chápanie expresivity 2.1.2. systematická filozofia denné

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka