XXV. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii

Termín prihlášky: 

sobota, 15. máj 2021

Miesto konania: 

Online

Dátum konania: 

streda, 15. september 2021 - piatok, 17. september 2021

Organizátori: 

Filozofický ústav SAV, Bratislava
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Aktualizácia
Videozáznamy z jednotlivých sekcií sú dostupné na stránke http://www.klemens.sav.sk/fiusav/?q=sk/content/xxv-css-videozaznamy.

Vážené kolegyne,
Vážení kolegovia,

dovoľujeme si vás osloviť v súvislosti s pripravovaným XXV. Česko-slovenským sympóziom o analytickej filozofii, ktoré sa uskutoční v dňoch 15. až 17. septembra 2021. V prípade, že máte záujem aktívne zúčastniť sa sympózia, pošlite anotáciu svojho príspevku (jeho názov a abstrakt). Na základe anotácií Programový výbor rozhodne o zaradení príspevkov a vytvorí z nich aj jednotlivé tematické sekcie.

Tematicky sa sympózium neobmedzuje na jednotlivý problém alebo disciplínu. Jedinou požiadavkou je analytický spôsob tematizácie vybraného problému, jasne artikulovaná téza príspevku a plauzibilná argumentácia. Teda účastníci/čky majú možnosť vybrať si, podľa svojho záujmu a profesionálnej orientácie, z tematicko-problémového poľa od metafyziky až k morálnej filozofii.

Rokovacím jazykom bude čeština a slovenčina. Anotáciu v rozsahu max. 1500 znakov (vrátane medzier) je potrebné zaslať do 15. mája 2021 na adresu cssympxxv@gmail.com, z ktorej vám aj teraz píšeme. V anotácii musí byť jasne sformulovaná hlavná téza príspevku a načrtnutá línia argumentácie.

O zaradení príspevku vás budeme informovať do 30. júna 2021.
Sympózium má aj svoju webstránku, ktorú priebežne aktualizujeme:
https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-filozofie/podujatia-katedry/pripra...

Ako viete predbežne sme sa dohodli na online forme, ale v prípade, že by sa situácia s pandémiou zásadne zmenila, sympózium by sa uskutočnilo prezenčne v Banskej Bystrici. V tomto smere neostáva nič iné, než vyčkať.

V prípade, že poznáte niekoho z analyticko-filozofickej obce, kto by mal záujem o sympózium, no jeho meno nefiguruje medzi adresátmi tohto e-mailu, prosíme vás o posunutie e-mailu ďalším záujemcom.

Za organizačný výbor
srdečne pozdravuje a praje všetkým pevné zdravie v tejto ťažkej dobe:
Táňa Sedová

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava