Výskumný projekt

Názov projektu

Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy

Opis projektu

Projekt sa zameriava na možnosti uplatnenia princípu ľudskosti v konfliktoch súčasnosti. Diferenciu predstavuje nielen ako antagonizmus a polemos, ktorý smeruje k anihilácii druhého pólu, ale aj ako výzvu k vzájomnému prestupovaniu a koexistencii bez zahladenia konštitutívnych rozdielov. Skúmame tvorbu paradigiem, ktoré chápu diferenciu primárne ako antagonizmus a podporujú bezmedznú negativizáciu „nositeľov“ inakosti. Súbežne s kritikou týchto paradigiem rozvíjame reflexiu ich korektívu v podobe princípu ľudskosti ako rámca tolerancie rozdielnosti. Z existenciálneho a fenomenologického hľadiska skúmame, čo znamená ľudskosť v súčasných podmienkach. Aplikácia princípu ľudskosti je kľúčovým krokom k zabráneniu absolutizácie antagonizmu a k deeskalácii konfliktu. Skúmame rôzne spôsoby tvorby priestoru pre využitie princípu ľudskosti i hranice jeho zmysluplného uplatnenia.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava