Výskumný projekt

Názov projektu

Morálna zodpovednosť: aktuálne teoretické a praktické otázky

Vedúci projektu

Program

Medziústavná dohoda

Doba trvania projektu

01.12.2015 - 31.12.2017

Riešitelia projektu z ústavu

Riešitelia mimo ústav

PhDr. Vlastimil Hála, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.)
PhDr. Rudolf Kolářský, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.)
Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. (Filozofická fakulta UCM v Trnave)
Mgr. Marie Hrdá, PhD. (Filosofická fakulta UHK Hradec Králové)

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka