Výskumný projekt

Názov projektu

Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr

Vedúci projektu

Jon Stewart

Program

APVV

Číslo projektu

APVV-20-0137

Doba trvania projektu

01.07.2021 - 30.06.2025

Riešitelia mimo ústav

Mgr. Dagmar Kusá, PhD. (BISLA)
David Cole Simmons, PhD. (BISLA)
doc. Mgr. Anton Vydra, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave)
Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave)

Opis projektu

Vo filozoficko-antropologickom diskurze súčasnosti nájdeme mnoho rôznych definícií človeka. V predkladanom projekte chápeme človeka primárne ako „animal symbolicum“ (E. Cassirer). Zaujíma nás, ako človek tvorí, interpretuje a mení symbolické štruktúry a ako ho tieto štruktúry ovplyvňujú. Pochopenie vzťahu človeka k symbolickým štruktúram je kľúčom k pochopeniu zmien v jeho sebaponímaní, spôsoboch jeho rozh odovania i k pochopeniu toho, ako spoločnosť kóduje a rieši svoje problémy.

Filozofická reflexia nadväzujúca na podnety kantovskej a herderovskej línie uvažovania o prirodzenosti človeka ukazuje, že naše vzťahy k bytiu sa realizujú v podobe diferencovaných symbolických sústav (E. Cassirer), poriadkov života (M. Weber), režimov pravdy (M. Foucault), ako sú veda, umenie, politika či náboženstvo.

Tieto štruktúry tvoria rámec, v ktorom človek definuje realitu rozlišujúc medzi daným a vytvoreným, skutočným a mož ným, reálnym a fiktívnym, možným a dovoleným a zároveň vyjadruje sám seba a kontroluje svoje vzťahy k iným a realite. Podstatnou zložkou všetkých našich vzťahov je ich reflexívnosť, to znamená, že vo vzťahu k svetu, iným a sebe samému sa človek konštituuje ako subjekt.

Súčasnosť sa vyznačuje viacerými navzájom previazanými krízami symbolických štruktúr. Tieto krízy spôsobujú kľúčové zmeny vo vzťahu človeka k sebe, druhým a bytiu. Nie sú len prejavmi dysfunkcie, ale aj komplexnými procesmi transformácie, ktoré prinášajú nové príležitosti. Naším zámerom je preskúmať vybrané krízy symbolických štruktúr, určiť ich vzájomný súvis a ukázať, ako ovplyvňujú vzťahovosť človeka a menia antropologický rámec skúmania. Zloženie výskumného tímu je zárukou multiperspektívn eho prístupu a dôsledného ukotvenia výskumu v medzinárodnom i domácom prostredí. Výsledky výskumu ponúknu relevantné odpovede na zásadné otázky a budú originálnym príspevkom k prebiehajúcim diskusiám na poli filozofickej antropológie.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava