Personal Profile

Mgr. Róbert Karul, PhD.

Junior Researcher
E-mail: Robert.Karul@savba.sk

Specialization

Contemporary French philosophy

List of Publications

Monographs

Karul R. O bytí bez subjektu. Pusté Úľany: Schola Philosophica; 2012. p. 171.
Karul R. Michel Henry: život ako prelínanie subjektivity a intersubjektivity. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2009. p. 270.
Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al.. Hodina filozofie. Bratislava: Iris; 2004. p. 226.

Chapters

Karul R. Le chaos du monde sensible et la qu?te du sens rudimentaire (? partir de Plotin). In: Tymieniecka AT. Analecta Husserliana. Vol. CXVII. Springer, Dordrecht; 2014. pp. 57-66.
Karul R. Henri Bergson: dva zdroje spolužitia. In: Novosád F, Smreková D. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. pp. 487-498.
Karul R. Láska ako hybnosť a nehybnosť. In: Karul R, Bierhanzl J, Fridmanová M, Husson S, Chalier C, Nitsche M, et al. Subjektivita / Intersubjektivita. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2011. pp. 114-130.
Karul R. Úvod. In: Karul R, Bierhanzl J, Fridmanová M, Husson S, Chalier C, Nitsche M, et al. Subjektivita / Intersubjektivita. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2011. pp. 7-8.
Karul R. Oslabenie henryovskej diferencie ontologického a existenciálneho ako podmienka možnosti etiky. In: Karul R, Bierhanzl J, Fridmanová M, Husson S, Chalier C, Nitsche M, et al. Michel Henry. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2009. pp. 236-250.
Karul R. Úvod. In: Karul R, Bierhanzl J, Fridmanová M, Husson S, Chalier C, Nitsche M, et al. Michel Henry. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2009. pp. 7-10.
Karul R. Masový rozmer komunikovania. In: Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Iris, Bratislava; 2004. pp. 193-210.

Journal Articles

Lissarrague and Schnapp, Bažant and Frontisi-Ducroux on a Shift in Representing and Seeing in Ancient Greece
Karul R. Lissarrague a Schnapp, Bažant a Frontisi-Ducroux o posune medzi zobrazovaním a videním u starých Grékov. Filozofia [Internet]. 2019;74:154-162. https://www.sav.sk/journals/uploads/0220125710.31577filozofia.2019.74.2.6.pdf
Contemporary Art on the Way to Post-post? Modesty, Triviality and Non-Grandiosity in André Stanguennec’s Vision of Art
Karul R. Súčasné umenie na ceste k post-post? Ako André Stanguennec spája umenie so skromným, triviálnym a negrandióznym. Filozofia [Internet]. 2016;71:595-607. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2016/7/595-607.pdf
Non-Authenticity: The Paradigm of Contemporary Art
Karul R. Paradigmou súčasného umenia je neautenticita. Filozofia. 2015;70:736-747.
Karul R, Tomašovičová J, Vydrová J. Na úvod. Interiorita, exteriorita, responzivita. FilozofiaFilozofia. 2013;68:1.
Karul R. Zvieracia a ľudská duša, čítanie Plotina. FilozofiaFilozofia. 2013;68:91-99.
Karul R. La montée vers l'Un et la redescente vers le Multiple : le mouvement de la vertu chez Plotin. Romanica Olomucensia. 2010;22:53-57.
The Commitee of Slovak Philosophical Association 2008 – 2010: A Report
Karul R. Správa o činnosti výboru SFZ pri SAV za volebné obdobie 2008 – 2010. Filozofia [Internet]. 2010;65:918-926. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/9/918-926.pdf
The General Assembly of SPhA: A Report
Karul R. Správa z Valného zhromaždenia SFZ pri SAV. Filozofia [Internet]. 2010;65:1025-1026. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/10/1025-1026.pdf
How to Conceive of the Perceivable? Hades as a Metaphor of the Sensible World in Plotinus
Karul R. Ako nazerať na to, čo je vnímateľné? Hádes ako metafora zmyslového sveta u Plotina. Filozofia [Internet]. 2009;64:894-902. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/9/894-902.pdf
One Way of Being Passive: Picture in J.-L. Marion
Karul R. Jeden spôsob pasivity: Obraz u J.-L. Mariona. Filozofia. 2006;61:667-671.
On the Forms of Weariness (J.-L. Chrétien)
Karul R. O únavách (J.-L. Chrétien). Filozofia. 2006;61:691-695.
Living in a Dream World as a From of Visuality (Bachelard and Happy Melancholy)
Karul R. Zasnenosť ako forma vizuality (Bachelard a šťastná melanchólia). Filozofia. 2006;61:46-52.
A Henologic Reduction: The Nonliving One
Karul R. Henologická redukcia: Jedno, ktoré nežije. Filozofia. 2005;60:440-447.
The Ground of Comparison: Sartre and Levinas
Karul R. Rovina porovnania. Sartre a Levinas. Filozofia. 2005;60:334-341.
Percepting and Recording Life (M. Henry on Art)
Karul R. Vnímanie a zachytávanie života (M. Henry o umení). Filozofia. 2003;58:209-212.

Conference Papers

Drengubiak J, Karul R. Avant-propos. In: Drengubiak J, Karul R. L'Individu et la familleL'Individu et la famille. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2013. pp. 5-6.
Drengubiak J, Karul R. Úvod. In: Drengubiak J, Karul R. L'Individu et la familleL'Individu et la famille. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2013. pp. 7-8.
Karul R. Láska ako hybnosť a nehybnosť. In: Karul R. Subjektivita/Intersubjektivita. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2011. pp. 114-130.
Karul R. Úvod. In: Karul R. Subjektivita/Intersubjektivita. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2011. pp. 7-8.
Karul R. Na úvod. In: Karul R, Sťahel R, Toman M. Identita - Diferencia, zborník príspevkov zo 4. slovenského filozofického kongresu. SFZ pri SAV a FiÚ SAV Bratislava; 2010. pp. 13-14.
Karul R, Sťahel R, Toman M. Slovo editorov. In: Karul R, Sťahel R, Toman M. Identita - Diferencia, zborník príspevkov zo 4. slovenského filozofického kongresu. SFZ pri SAV a FiÚ SAV Bratislava; 2010. pp. 9-10.
Karul R. Stemňujúca hĺbka inteligibilnej matérie. In: Slavkovský RA, Vydrová J, Vydra A. Boh a racionalita. Schola Philosophica Pusté Úľany; 2010. pp. 147-158.
Karul R, Porubjak M. Na úvod. In: Karul R, Porubjak M. Realita a fikcia, zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci 9. výročného stretnutia SFZ pri SAV. SFZ pri SAV a KF FF UMC Bratislava; 2009. pp. 9-10.
Karul R. Na úvod. In: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Vnímať, konať, myslieť. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2008. pp. 7-8.
Karul R. Une façon d'étre passif: l’image chez J. - L. Marion. In: Malinovská Z. Image. Imaginaire. Imagination, actes de la XVI-i?me Université d’été de l’Association Jan Hus, Vysoké Tatry - Stará Lesná, 1 - 7 juillet 2007. Filozofická fakulta PU Prešov; 2008. pp. 105-111.
Karul R. Vidieť. In: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Vnímať, konať, myslieť. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2008. pp. 45-50.
Karul R. Pohľad na vzdialené utrpenie (L. Boltanski a politika súcitu). In: Muránsky M, Karul R. Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. Fox&Col Bratislava; 2006. pp. 180-186.
Karul R. Súčasná podoba komunikácie (homo communicans podľa Ph. Bretona). In: Plesník Ľ. Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti - prolegomena, zborník vedeckých štúdi Univerzita Konštantína Filozofa Nitra; 2006. pp. 60-65.
Karul R. O plotinovskej cnosti. In Filozofia a/ako umenie, zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 28. 1. 2004. Fo Art Bratislava; 2004. pp. 207-211.
Karul R. Jednosť života a mnohosť živých. In: Farkašová E, Szapuová M. Filozofia: minulé podoby - súčasné perspektívy, zborník z konferencie konanej dňa 6. 2. a 7. 2. 2003 na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave. Maxima press Bratislava; 2003. pp. 87-92.
Novosád F, Karul R, Muránsky M, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, et al.. Národná identita a hodnoty spoločnosti. In Zborník podkladových štúdií k Vízii vývoja Slovenska do roku 2020. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. pp. 38-50.Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page