Profil pracovníka

doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD.

Samostatný vedecký pracovník
E-mail: Peter.Sajda@savba.sk

Zameranie

Filozofia Sørena Kierkegaarda, filozofia existencie, filozofia náboženstva, sociálna a politická filozofia

Publikačná činnosť

Kapitoly v monografiách

Šajda P. Haatzmi haeti-dati shel Anti-Climacus. V: Yaguri T, Golomb J, Ifargan P. Kierkegaard: Bein Emuna othentit veHonaa Atzmit. Jerusalem: Magnes Press; 2018. s 240-251.
Šajda P. Príbeh Kierkegaardovej rozpravy o zúfalstve. V: Kierkegaard S. Choroba na smrť. Bratislava: Premedia; 2018. s 157-176.
Šajda P. Kierkegaard – existencia, bytie sebou, stávanie sa kresťanom. V: Leško V, Sobotka M. Heidegger a novoveká metafyzika. Prešov: FF UPJŠ; 2017. s 575-594.
Šajda P, Barnett C. Catholicism. Finding Inspiration and Provocation in Kierkegaard. V: Stewart J. A Companion to Kierkegaard. Oxford: Wiley-Blackwell; 2015. s 237-250.
Šajda P. Kierkegaard’s Mystical and Spiritual Sources. V: Stewart J. Meister Eckhart to Tersteegen. Oxford: Wiley-Blackwell; 2015. s 167-179.
Šajda P. Nejednoznačnosť, nerozhodnosť, nevýnimočnosť: Kierkegaard v Politickej teológii Carla Schmitta. V: Vydrová J. Starosť o dušu. Červený Kostelec: Pavel Mervart; 2014. s 169-190.
Šajda P. Does Anti-Climacus’ Ethical-Religious Theory of Selfhood Imply a Discontinuity of the Self?. V: Aylat-Yaguri T, Stewart J. The Authenticity of Faith in Kierkegaard’s Philosophy. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing; 2013. s 60-67.
Šajda P. Søren Kierkegaard: kritika spoločnosti a jej neskoršia recepcia. V: Novosád F, Smreková D. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Bratislava: Kalligram; 2013. s 447-467.
Šajda P. From Pathos to Ethos: On the Notions of Intersubjectivity and Community in Buber's Pre-dialogical Authorship. V: Šajda P. Affectivity, Agency and Intersubjectivity. Budapest: L'Harmattan; 2012. s 43-57.
Šajda P. Introduction. V: Šajda P. Affectivity, Agency and Intersubjectivity. Budapest: L'Harmattan; 2012. s 7-8.
Šajda P. Martensen's Treatise Mester Eckart and the Contemporary Philosophical-Theological Debate on Speculative Mysticism in Germany. V: Stewart J. Hans Lassen Martensen. Theologian, Philosopher and Social Critic. Kobenhavn: Museum Tusculanum Press; 2012. s 47-72.
Šajda P. Romano Guardini: Between Actualistic Personalism, Qualitative Dialectic and Kinetic Logic. V: Stewart J. Kierkegaard's Influence on Theology. Farnham: Ashgate; 2012. s 45-74.
Šajda P. Theodor W. Adorno: Tracing the Trajectory of Kierkegaard’s Unintended Triumphs and Defeats. V: Stewart J. Kierkegaard’s Influence on Philosophy. Farnham: Ashgate; 2012. s 3-48.
Šajda P. Interiorita a indeterminácia: Adornova kritika Kierkegaardovej konceptualizácie vzťahovosti subjektivity. V: Karul R, Bierhanzl J, Fridmanová M, Husson S, Chalier C, Nitsche M, et al. Subjektivita / Intersubjektivita. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2011. s 29-42.
Šajda P. Martin Buber: "Non-One Can so Refute Kierkegaard as Kierkegaard Himself". V: Stewart J. Kierkegaard and Existentialism. Ashgate, Farnham; 2011. s 33-61.
Šajda P. Isolation on Both Ends? Romano Guardini's Double Response to the Concept of Contemporaneity. V: Cappelorn NJ, Deuser H, Soderquist KB. Kierkegaard Studies. Yearbook 2010. Walter de Gruyter, Berlin - New York; 2010.
Šajda P. Problém náboženského akozmizmu: Buberova filozoficko-politická kritika Kierkegaarda. V: Muránsky M. Náboženstvo a nihilizmus. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2010. s 44-57.
Šajda P. Abraham a Sancta Clara: An Aphoristic Encyclopedia of Christian Wisdom. V: Stewart J. Kierkegaard and the Renaissance and Modern Traditions. Ashgate, Aldershot; 2009. s 1-20.
Šajda P. Does Hegelian Philosophy of Religion Distort Christian Dogmatics and Ethics? (The Debate on Speculative Mysticism). V: Králik R. Kierkegaard and the Nineteenth Century Religious Crisis in Europe. Kierkegaard Circle, Trinity College, Toronto; 2009. s 64-83.
Šajda P. Francois de la Mothe Fénelon: Clearing the Way for The Sickness unto Death. V: Stewart J. Kierkegaard and the Renaissance and Modern Traditions. Ashgate, Aldershot; 2009. s 129-147.
Šajda P. Kierkegaard's Encounter with the Rhineland-Flemish Mystics. A Case Study. V: Cappelorn NJ, Deuser H. Kierkegaard Studies. Yearbook 2009. Walter de Gruyter, Berlin, New York; 2009. s 559-584.
Šajda P. Majster Eckhart a Michel Henry: Presah teórie imanencie do teórie intersubjektivity. V: Karul R, Bierhanzl J, Fridmanová M, Husson S, Chalier C, Nitsche M, et al. Michel Henry. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2009. s 176-190.
Šajda P. "The wise men went another way": Kierkegaard's Dialogue with Fénelon and Tersteegen in the Summer of 1849. V: Králik R. Kierkegaard and Christianity. Kierkegaard Circle, Trinity College, Toronto; 2008. s 89-105.
Šajda P. Meister Eckhart: The Patriarch of German Speculation who was a Lebemeister: Meister Eckhart's Silent Way into Kierkegaard's Corpus. V: Stewart J. Kierkegaard and the Patristic and Medieval Traditions. Ashgate, Aldershot; 2008. s 237-253.
Šajda P. Tauler: A Teacher in Spiritual Dietethics: Kierkegaard's Reception of Johannes Tauler. V: Stewart J. Kierkegaard and the Patristic and Medieval Traditions. Ashgate, Aldershot; 2008. s 265-287.

Príspevky v časopisoch

Šajda P. Schmittova teória nepriateľa ako výzva pre Kierkegaardovu teóriu nepreferenčnej lásky. Filozofia [Internet]. 2018;73:804-817. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2018/10/804-817.pdf
Šajda P. O epistemologickej výhode porazených: C. Schmitt a R. Koselleck. Filozofia [Internet]. 2017;72:789-799. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/10/789-799.pdf
Šajda P. Štyri modely spoločenskej angažovanosti v Kierkegaardovej rozprave Jedinec. Filozofia. 2016;71:282-291.
Šajda P. K situácii doby: Kierkegaardova verejnosť a Jaspersova masa. Filozofia. 2015;70:726-735.
Šajda P. Spor o interpretáciu 19. storočia. Poznámky Carla Schmitta ku Kierkegaardovi a Donosovi Cortésovi. Filozofia. 2015;70:245-257.
Šajda P. Haeckerova kritika liberálnej tlače inšpirovaná Kierkegaardom. Filozofia. 2014;69:378-387.
Repar P, Šajda P. Slovenskí a slovinskí filozofi o Kierkegaardovi v kontexte 20. storočia. Filozofia. 2014;69:377.
Šajda P. Kierkegaardov jubilejný rok. Filozofia. 2013;68:1-2.
Šajda P. Kierkegaardov príspevok k Buberovej filozofii židovstva, teórii vlastenectva a teórii politických skupín. Filozofia. 2013;68:5-16.
Šajda P. A Jewish, a Catholic and a Neo-Marxist Critique of Kierkegaard's Philosophy of Religion. Kierkegaard Studies Yearbook 2012. 2012;2012:303-321.
Šajda P. Petkanič, M.: Filozofia vášne Sørena Kierkegaarda. Filozofia. 2012;67:262-265.
Šajda P. Metamorfózy konceptov voľby a slobody v tradícii kontinentálnej a analytickej filozofie. Správa z medzinárodného vedeckého workshopu. Filozofia [Internet]. 2011;66:401-402. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/4/401-402.pdf
Šajda P. The Choice of Oneself: Revisiting Guardini’s Critique of Kierkegaard’s Concept of Selfhood. Filozofia [Internet]. 2011;66:868-878. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/9/868-878.pdf
Šajda P. Theodor W. Adorno: Dve tváre Kierkegaarda ako kritika spoločnosti. Filozofia [Internet]. 2010;65:821-832. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/9/821-832.pdf
Šajda P. Hegelova téza o nefilozofickosti a nevedeckosti súdobej teológie a jej následky. Filozofia [Internet]. 2009;64:717-727. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/8/717-727.pdf
Šajda P. Soren Kierkegaard: Buď - alebo. Revue svetovej literatúry. 2009;:122-123.
Šajda P. Kierkegaardovo odmietnutie mystiky majstra Eckharta. Filozofia [Internet]. 2008;63:161-168. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/2/161-168.pdf
Šajda P. Teória obrazu v súvislostiach náuky o analógii a univocite v diele Majstra Eckharta. Filozofia [Internet]. 2008;63:573-581. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/7/573-581.pdf
Šajda P. Náčrt kontrapozície preferenčnej a nepreferenčnej lásky v diele Sørena Kierkegaarda. Filozofia [Internet]. 2007;62:110-121. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/2/110-121.pdf
Šajda P. Náčrt kritiky Kierkegaardovho konceptu lásky v diele M. Bubera, T. W. Adorna a K. E. Løgstrupa. Filozofia. 2003;58:484-493.

Príspevky v zborníkoch

Šajda P. Writing Better Histories: On the Epistemological Potential of Being Vanquished. V: Kusá D. Identities in Flux: Globalisation, Trauma, and Reconciliation (Kritika a Kontext 22). 2018. s 44-52.
Šajda P. “A Reflective Age Devoid of Passion”: On Kierkegaard’s Theory of Modern Levelling. V Kritika a kontext: Dignity – Cui bono? 2015. s 4-11.
Šajda P, Schmidt J, Schulz H. From Objectless Inwardness to Political Irrationalism. Adorno’s Critique and Defense of Kierkegaard. V Religion und Irrationalität. Tübingen: Mohr Siebeck; 2013. s 151-158.
Šajda P. Theodore W. Adorno: Tracing the Trajectory of Kierkegaard's Unintended Triumphs and Defeats. V Kierkegaard's Influence on Philosophy, Tome I: German and Scandinavian Philosophy. Farnham: Ashgate; 2012. s 3-48.
Šajda P. Interiorita a indeterminácia: Adornova kritika Kierkegaardovej konceptualizácie vzťahovosti subjektivity. V: Karul R. Subjektivita/Intersubjektivita. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2011. s 29-42.
Šajda P. Soren Kierkegaard módszertani hozzájárulása a valláskozi párbeszédhéz. V: Nagypál S. A valláskozi párbeszéd a vallások szemszogébol. L'Harmattan Budapest; 2011. s 154-166.
Šajda P. Problém náboženského akozmizmu: Buberova filozoficko-politická kritika Kierkagaarda. V: Muránsky M. Náboženstvo a nihilizmus [Internet]. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2010. s 44-57. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/fil-01-2010/44-57.pdf
Šajda P. Ludovicus Blosius: A Frightful Satire on Christendom. V: Stewart J. Kierkegaard and the Renaissance and Modern Traditions. Ashgate Aldershot; 2009. s 31-41.
Šajda P. Søren Kierkegaard's Methodological Contribution to Interreligious Dialogue. V: Weber R, Nagypál S, Šajda P. Integrity in Integration. Developing Sustainable Dialogue. BGÖI & WSCF-CESR & Oikumené - Akademická YMCA Budapest - Praha; 2008. s 144-156.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka