Personal Profile

doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD.

Researcher
E-mail: Peter.Sajda@savba.sk

Specialization

Philosophy of Søren Kierkegaard, philosophy of existence, philosophy of religion, social and political philosophy

List of Publications

Chapters

Šajda P. Haatzmi haeti-dati shel Anti-Climacus. In: Yaguri T, Golomb J, Ifargan P. Kierkegaard: Bein Emuna othentit veHonaa Atzmit. Jerusalem: Magnes Press; 2018. pp. 240-251.
Šajda P. Príbeh Kierkegaardovej rozpravy o zúfalstve. In: Kierkegaard S. Choroba na smrť. Bratislava: Premedia; 2018. pp. 157-176.
Šajda P. Kierkegaard – existencia, bytie sebou, stávanie sa kresťanom. In: Leško V, Sobotka M. Heidegger a novoveká metafyzika. Prešov: FF UPJŠ; 2017. pp. 575-594.
Šajda P, Barnett C. Catholicism. Finding Inspiration and Provocation in Kierkegaard. In: Stewart J. A Companion to Kierkegaard. Oxford: Wiley-Blackwell; 2015. pp. 237-250.
Šajda P. Kierkegaard’s Mystical and Spiritual Sources. In: Stewart J. Meister Eckhart to Tersteegen. Oxford: Wiley-Blackwell; 2015. pp. 167-179.
Šajda P. Nejednoznačnosť, nerozhodnosť, nevýnimočnosť: Kierkegaard v Politickej teológii Carla Schmitta. In: Vydrová J. Starosť o dušu. Červený Kostelec: Pavel Mervart; 2014. pp. 169-190.
Šajda P. Does Anti-Climacus’ Ethical-Religious Theory of Selfhood Imply a Discontinuity of the Self?. In: Aylat-Yaguri T, Stewart J. The Authenticity of Faith in Kierkegaard’s Philosophy. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing; 2013. pp. 60-67.
Šajda P. Søren Kierkegaard: kritika spoločnosti a jej neskoršia recepcia. In: Novosád F, Smreková D. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Bratislava: Kalligram; 2013. pp. 447-467.
Šajda P. From Pathos to Ethos: On the Notions of Intersubjectivity and Community in Buber's Pre-dialogical Authorship. In: Šajda P. Affectivity, Agency and Intersubjectivity. Budapest: L'Harmattan; 2012. pp. 43-57.
Šajda P. Introduction. In: Šajda P. Affectivity, Agency and Intersubjectivity. Budapest: L'Harmattan; 2012. pp. 7-8.
Šajda P. Martensen's Treatise Mester Eckart and the Contemporary Philosophical-Theological Debate on Speculative Mysticism in Germany. In: Stewart J. Hans Lassen Martensen. Theologian, Philosopher and Social Critic. Kobenhavn: Museum Tusculanum Press; 2012. pp. 47-72.
Šajda P. Romano Guardini: Between Actualistic Personalism, Qualitative Dialectic and Kinetic Logic. In: Stewart J. Kierkegaard's Influence on Theology. Farnham: Ashgate; 2012. pp. 45-74.
Šajda P. Theodor W. Adorno: Tracing the Trajectory of Kierkegaard’s Unintended Triumphs and Defeats. In: Stewart J. Kierkegaard’s Influence on Philosophy. Farnham: Ashgate; 2012. pp. 3-48.
Šajda P. Interiorita a indeterminácia: Adornova kritika Kierkegaardovej konceptualizácie vzťahovosti subjektivity. In: Karul R, Bierhanzl J, Fridmanová M, Husson S, Chalier C, Nitsche M, et al. Subjektivita / Intersubjektivita. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2011. pp. 29-42.
Šajda P. Martin Buber: "Non-One Can so Refute Kierkegaard as Kierkegaard Himself". In: Stewart J. Kierkegaard and Existentialism. Ashgate, Farnham; 2011. pp. 33-61.
Šajda P. Isolation on Both Ends? Romano Guardini's Double Response to the Concept of Contemporaneity. In: Cappelorn NJ, Deuser H, Soderquist KB. Kierkegaard Studies. Yearbook 2010. Walter de Gruyter, Berlin - New York; 2010.
Šajda P. Problém náboženského akozmizmu: Buberova filozoficko-politická kritika Kierkegaarda. In: Muránsky M. Náboženstvo a nihilizmus. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2010. pp. 44-57.
Šajda P. Abraham a Sancta Clara: An Aphoristic Encyclopedia of Christian Wisdom. In: Stewart J. Kierkegaard and the Renaissance and Modern Traditions. Ashgate, Aldershot; 2009. pp. 1-20.
Šajda P. Does Hegelian Philosophy of Religion Distort Christian Dogmatics and Ethics? (The Debate on Speculative Mysticism). In: Králik R. Kierkegaard and the Nineteenth Century Religious Crisis in Europe. Kierkegaard Circle, Trinity College, Toronto; 2009. pp. 64-83.
Šajda P. Francois de la Mothe Fénelon: Clearing the Way for The Sickness unto Death. In: Stewart J. Kierkegaard and the Renaissance and Modern Traditions. Ashgate, Aldershot; 2009. pp. 129-147.
Šajda P. Kierkegaard's Encounter with the Rhineland-Flemish Mystics. A Case Study. In: Cappelorn NJ, Deuser H. Kierkegaard Studies. Yearbook 2009. Walter de Gruyter, Berlin, New York; 2009. pp. 559-584.
Šajda P. Majster Eckhart a Michel Henry: Presah teórie imanencie do teórie intersubjektivity. In: Karul R, Bierhanzl J, Fridmanová M, Husson S, Chalier C, Nitsche M, et al. Michel Henry. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2009. pp. 176-190.
Šajda P. "The wise men went another way": Kierkegaard's Dialogue with Fénelon and Tersteegen in the Summer of 1849. In: Králik R. Kierkegaard and Christianity. Kierkegaard Circle, Trinity College, Toronto; 2008. pp. 89-105.
Šajda P. Meister Eckhart: The Patriarch of German Speculation who was a Lebemeister: Meister Eckhart's Silent Way into Kierkegaard's Corpus. In: Stewart J. Kierkegaard and the Patristic and Medieval Traditions. Ashgate, Aldershot; 2008. pp. 237-253.
Šajda P. Tauler: A Teacher in Spiritual Dietethics: Kierkegaard's Reception of Johannes Tauler. In: Stewart J. Kierkegaard and the Patristic and Medieval Traditions. Ashgate, Aldershot; 2008. pp. 265-287.

Journal Articles

Schmitt’s Theory of the Enemy as a Challenge for Kierkegaard’s Theory of Nonpreferential Love
Šajda P. Schmittova teória nepriateľa ako výzva pre Kierkegaardovu teóriu nepreferenčnej lásky. Filozofia [Internet]. 2018;73:804-817. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2018/10/804-817.pdf
On the Epistemological Advantage of the Vanquished: C. Schmitt and R. Koselleck
Šajda P. O epistemologickej výhode porazených: C. Schmitt a R. Koselleck. Filozofia [Internet]. 2017;72:789-799. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/10/789-799.pdf
Four Models of Social Involvement in Kierkegaard’s The Single Individual
Šajda P. Štyri modely spoločenskej angažovanosti v Kierkegaardovej rozprave Jedinec. Filozofia. 2016;71:282-291.
On the Condition of the Age: Kierkegaard’s Public and Jaspers’ Mass
Šajda P. K situácii doby: Kierkegaardova verejnosť a Jaspersova masa. Filozofia. 2015;70:726-735.
A Dispute about the Interpretation of the 19th Century: Carl Schmitt’s Remarks on Kierkegaard and Donoso Cortés
Šajda P. Spor o interpretáciu 19. storočia. Poznámky Carla Schmitta ku Kierkegaardovi a Donosovi Cortésovi. Filozofia. 2015;70:245-257.
Haecker’s Criticism of the Liberal Press Inspired by Kierkegaard
Šajda P. Haeckerova kritika liberálnej tlače inšpirovaná Kierkegaardom. Filozofia. 2014;69:378-387.
Slovak and Slovenian Philosophers on Kierkegaard in the 20th Century Context
Repar P, Šajda P. Slovenskí a slovinskí filozofi o Kierkegaardovi v kontexte 20. storočia. Filozofia. 2014;69:377.
The 200th Birth Anniversary of S. Kierkegaard
Šajda P. Kierkegaardov jubilejný rok. Filozofia. 2013;68:1-2.
Kierkegaard’s Contribution to Buber’s Philosophy of Judaism and His Theories of Patriotism and Political Groups
Šajda P. Kierkegaardov príspevok k Buberovej filozofii židovstva, teórii vlastenectva a teórii politických skupín. Filozofia. 2013;68:5-16.
Šajda P. A Jewish, a Catholic and a Neo-Marxist Critique of Kierkegaard's Philosophy of Religion. Kierkegaard Studies Yearbook 2012. 2012;2012:303-321.
Petkanič, M.: Søren Kierkegaard’s Philosophy of Passion (in Slovak)
Šajda P. Petkanič, M.: Filozofia vášne Sørena Kierkegaarda. Filozofia. 2012;67:262-265.
Concepts of Choice and Freedom in Continental and Analytical Philosophy: A Report from an International Workshop
Šajda P. Metamorfózy konceptov voľby a slobody v tradícii kontinentálnej a analytickej filozofie. Správa z medzinárodného vedeckého workshopu. Filozofia [Internet]. 2011;66:401-402. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/4/401-402.pdf
The Choice of Oneself: Revisiting Guardini’s Critique of Kierkegaard’s Concept of Selfhood
Šajda P. The Choice of Oneself: Revisiting Guardini’s Critique of Kierkegaard’s Concept of Selfhood. Filozofia [Internet]. 2011;66:868-878. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/9/868-878.pdf
Theodor W. Adorno: Kierkeggard – A Critique of Society with Two Faces
Šajda P. Theodor W. Adorno: Dve tváre Kierkegaarda ako kritika spoločnosti. Filozofia [Internet]. 2010;65:821-832. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/9/821-832.pdf
Hegel’s Thesis of the Unphilosophical and Unscientific Character of the Theology of That Time and Its Consequences
Šajda P. Hegelova téza o nefilozofickosti a nevedeckosti súdobej teológie a jej následky. Filozofia [Internet]. 2009;64:717-727. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/8/717-727.pdf
Šajda P. Soren Kierkegaard: Buď - alebo. Revue svetovej literatúry. 2009;:122-123.
Kierkegaard’s Rejection of the of the Mysticism of Master Eckhart
Šajda P. Kierkegaardovo odmietnutie mystiky majstra Eckharta. Filozofia [Internet]. 2008;63:161-168. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/2/161-168.pdf
The Theory of Image on the Background of the Doctrine of Analogy and Univocity in the Works of Meister Eckhart
Šajda P. Teória obrazu v súvislostiach náuky o analógii a univocite v diele Majstra Eckharta. Filozofia [Internet]. 2008;63:573-581. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/7/573-581.pdf
Preferential and Non-Preferential Love in Søren Kierkegaard’s Work: An Outline
Šajda P. Náčrt kontrapozície preferenčnej a nepreferenčnej lásky v diele Sørena Kierkegaarda. Filozofia [Internet]. 2007;62:110-121. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/2/110-121.pdf
A Critical Outline of Kierkegaard´s Concept of Love in the Works of M. Buber, T. W. Adorno and K. E. Løgstrup
Šajda P. Náčrt kritiky Kierkegaardovho konceptu lásky v diele M. Bubera, T. W. Adorna a K. E. Løgstrupa. Filozofia. 2003;58:484-493.

Conference Papers

Šajda P. Writing Better Histories: On the Epistemological Potential of Being Vanquished. In: Kusá D. Identities in Flux: Globalisation, Trauma, and Reconciliation (Kritika a Kontext 22). 2018. pp. 44-52.
Šajda P. “A Reflective Age Devoid of Passion”: On Kierkegaard’s Theory of Modern Levelling. In Kritika a kontext: Dignity – Cui bono? 2015. pp. 4-11.
Šajda P, Schmidt J, Schulz H. From Objectless Inwardness to Political Irrationalism. Adorno’s Critique and Defense of Kierkegaard. In Religion und Irrationalität. Tübingen: Mohr Siebeck; 2013. pp. 151-158.
Šajda P. Theodore W. Adorno: Tracing the Trajectory of Kierkegaard's Unintended Triumphs and Defeats. In Kierkegaard's Influence on Philosophy, Tome I: German and Scandinavian Philosophy. Farnham: Ashgate; 2012. pp. 3-48.
Šajda P. Interiorita a indeterminácia: Adornova kritika Kierkegaardovej konceptualizácie vzťahovosti subjektivity. In: Karul R. Subjektivita/Intersubjektivita. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2011. pp. 29-42.
Šajda P. Soren Kierkegaard módszertani hozzájárulása a valláskozi párbeszédhéz. In: Nagypál S. A valláskozi párbeszéd a vallások szemszogébol. L'Harmattan Budapest; 2011. pp. 154-166.
Šajda P. Problém náboženského akozmizmu: Buberova filozoficko-politická kritika Kierkagaarda. In: Muránsky M. Náboženstvo a nihilizmus [Internet]. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2010. pp. 44-57. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/fil-01-2010/44-57.pdf
Šajda P. Ludovicus Blosius: A Frightful Satire on Christendom. In: Stewart J. Kierkegaard and the Renaissance and Modern Traditions. Ashgate Aldershot; 2009. pp. 31-41.
Šajda P. Søren Kierkegaard's Methodological Contribution to Interreligious Dialogue. In: Weber R, Nagypál S, Šajda P. Integrity in Integration. Developing Sustainable Dialogue. BGÖI & WSCF-CESR & Oikumené - Akademická YMCA Budapest - Praha; 2008. pp. 144-156.

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page