Profil emeritného vedeckého pracovníka

prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.

Profesor Jozef Viceník patrí k renomovaným a rešpektovaným metodológom a filozofom vedy. J. Viceník sa narodil 11. decembra 1941 v Trnave. Pôsobil na Katedre logiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; za univerzitného profesora v odbore bol vymenovaný v roku 2000. Na Filozofickej fakulte tiež pôsobil ako prodekan, viedol Katedru logiky a metodológie vied (1984–1988) a riadil Ústav filozofie a sociológie SAV v Bratislave (od r. 1990 Filozofický ústav SAV). Ako vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV pôsobil do roku 2013. J. Viceník viedol viacero úspešných projektov a pôsobil v redakčných radách časopisov. Jeho pedagogická činnosť zahŕňala prednášky logiky, metodológie vied, filozofie vedy a teórie poznania. J. Viceník vedecky nadviazal na prácu V. Filkorna a poznanskej školy metodológie vied. K trvalému prínosu v oblasti metodológie vied patria jeho analýzy vedeckého zákona, vedeckých metód, povahy a štruktúry explanácie, praktického usudzovania, racionality. Spolu s profesorom V. Černíkom je zakladateľom tzv. bratislavskej metodologickej školy, na ktorú nadväzuje už niekoľko generácií slovenských metodológov a filozofov vedy. J. Viceník patrí k tým výnimočným osobnostiam, u ktorých sa snúbi pedagogický talent s vedeckou erudovanosťou. Jeho pôsobenie na Filozofickom ústave (predtým Ústav filozofie a sociológie), ale aj na viacerých slovenských univerzitách, nepochybne prispelo k zvýšeniu akademickej kultúry a k prehĺbeniu kritického myslenia kolegov aj študentov.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava