Profil pracovníka

prof. Dr. Phil. Martin Muránsky, PhD.

Samostatný vedecký pracovník
Vedúci oddelenia
E-mail: Martin.Muransky@savba.sk

Zameranie

Sociálna filozofia, politická filozofia, dejiny nemeckej filozofie

Témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2024/2025

Kantov problém „radikálneho zla“

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Kantova teória radikálneho zla je úzko prepojená so širším konceptom praktickej racionality a zodpovednosti človeka za život vcelku. Reflexia tohto problému bude spočívať, po prvé, v rozpracovaní problému autonómie „zla“ v Kantovom historickom koncepte a jeho moderných ekvivalentov, a po druhé, v analýze meniaceho sa konceptu „spoločenstva všetkých racionálnych bytostí“ v prospech jeho dejinnosti.

Kantovský egalitárny význam „dôstojnosti“

Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Anotácia:
Kantovovsky egalitárny význam „dôstojnosti“ ako normatívneho východiska pri tématizácii nedeliteľnosti ľudských práv je kľúčovým, ale stále nedostatočne analyzovaným problémom. Reflexia tohto vzťahu bude spočívať v dvoch perspektívach, ktoré nastolil E. Tugendhat: po prvé, v jeho ukotvenosti v princípe vzťahov individuálnej a kolektívnej autonómie, po druhé, v rozpracovaní tohto normatívneho východiska na pozadí ambivalentného vzťahu práva vlastniť s právom na dôstojný život.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava