Profil pracovníka

doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD.

Samostatný vedecký pracovník
E-mail: Martin.Muransky@savba.sk

Zameranie

Sociálna filozofia, politická filozofia, dejiny nemeckej filozofie

Publikačná činnosť

Monografie

Muránsky M. Die Freiheit zum radikal Bösen: Das Problem der Fatalismus - These in Reinholds Interpretation zu Kant. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften; 2015. s 182.
Vydrová J, Šajda P, Muránsky M, Sedová T. Starosť o dušu. Životy subjektivity a podoby myslenia. Červený Kostelec: Pavel Mervart; 2014. s 325.
Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Bratislava: Iris; 2004. s 226.
Muránsky M. Heideggers Aneignung der Kantischen Grundlegung der Metaphysik im Zusammenhang mit der Konzeption von Sein und Zeit. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag; 2002. s 157.

Kapitoly v monografiách

Muránsky M. "Potrebujeme dnes ešte veriť v Boha?" Tugendhatov koncept imanentnej transcendencie a aktuálnosť Heideggerovho "ono sa" v tejto štruktúre. V: Vydrová J. Starosť o dušu. Pavel Mervart, Červený Kostelec; 2014. s 211-242.
Muránsky M. O konci kapitalizmu a demokracie. V: Blaha Ľ. Európsky sociálny model - čo ďalej? Veda, Bratislava; 2014. s 200-251.
Muránsky M. On the Way to "the Things Themselves". On Heidegger's Interpretation of Husserl's Phenomenology. V: Šajda P. Affectivity, Agency and Intersubjectivity. Budapest: L'Harmattan; 2012. s 74-95.
Muránsky M. Ku Kantovej a Heideggerovej téze bytia. V: Tomašovičová J. Cestami Heideggerovho myslenia. Schola Philosophica, Pusté Úľany; 2011. s 41-63.
Muránsky M. Praktická evidencia dobra verzus morálny indiferentizmus. Ku Kantovej teórii. V: Muránsky M. Náboženstvo a nihilizmus. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2010. s 72-92.
Muránsky M. Úvod. V: Muránsky M. Náboženstvo a nihilizmus. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2010. s 7-8.
Muránsky M. Kantova deontologická etika. V: Remišová A. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava; 2008. s 330-351.
Muránsky M. Filozofia a ideológie. V: Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Iris, Bratislava; 2004. s 165-192.

Príspevky v časopisoch

Muránsky M. On the Concept of Freedom of Will in Ernst Tugendhat. Filozofia [Internet]. 2011;66:890-905. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/9/890-905.pdf
Muránsky M. Na ceste k veciam samým (K Heideggerovej interpretácii Husserlovej fenomenológie). Filozofia [Internet]. 2010;65:12-26. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/1/12-26.pdf
Muránsky M. Existuje absolútna povinnosť voči etike? (Problém slobody v kantovskej tradícii). Filozofia [Internet]. 2008;63:562-572. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/7/562-572.pdf
Muránsky M. Existuje absolútna povinnosť voči etike? II. časť (Problém etiky a sebachápania v existencialistickej tradícii). Filozofia [Internet]. 2008;63:750-762. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/9/750-762.pdf
Muránsky M. Dvojsečný meč. OS - Fórum občianskej spoločnosti. 2006;10:218-224.
Muránsky M. Koniec subjektu? Otázky a otázniky vo fenomenologickej koncepcii morálnej zrelosti Huberta L. Dreyfusa. Filozofia. 2006;61:714-725.
Muránsky M. Imperatív slobody v Kantovej morálnej filozofii (K dvestoročnému výročiu úmrtia Immanuela Kanta). Filozofia. 2004;59:563-570.
Muránsky M. Liberálna demokracia ako záležitosť demokratického liberalizmu. OS - Fórum občianskej spoločnosti. 2002;6:38-45.
Muránsky M. Pulp fiction zoči-voči tradičnej etike cnosti. Slovo. 2002;4:30.

Príspevky v zborníkoch

Muránsky M. Praktická evidencia dobra versus morálny indiferentizmus. V: Muránsky M. Náboženstvo a nihilizmus [Internet]. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2010. s 72-92. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/fil-01-2010/72-92.pdf
Muránsky M. Úvod. V: Muránsky M. Náboženstvo a nihilizmus [Internet]. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2010. s 7-8. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/fil-01-2010/7-8.pdf
Muránsky M. EU-Subjects in Slovac Political Scene. V: Ágh A, Szemere V. Completing Membership in East Central Europe, the Hungarian Pespectives II. Táncisc Foundation Euro-Contact Budapest; 2007. s 80-96.
Muránsky M. Časovosť vedomia a konania v Heideggerovom Bytí a čas (Náčrt problematiky). V: Andreanský E. Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta, zborník príspevkov z 3. slovenského filozofického kongresu konaného v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach 7. - 9. novembra 2005. Iris Bratislava; 2006. s 445-451.
Muránsky M. Derrida a hermeneutika priateľstva. V: Muránsky M, Karul R. Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. Fox&Col Bratislava; 2006. s 44-51.
Muránsky M. K metodickým otázkam pojmu intersubjektivity vo vzťahu k morálnym normám. V: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Intersubjektivita v globálnej situácii. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2006. s 17-38.
Muránsky M. Na úvod. V: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Intersubjektivita v globálnej situácii. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2006. s 7-8.
Muránsky M. Sloboda a otázka šťastia v Kantovej morálnej filozofii. V: Plesník Ľ. Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti - prolegomena, zborník vedeckých štúdi Univerzita Konštantína Filozofa Nitra; 2006. s 36-44.
Muránsky M. Kant: medzi vierou a poznaním. V: Sklenka I. Európa hodnôt. Bratislava; 2005. s 156-163.
Muránsky M. Spravodlivosť a otázka šťastia v Kantovej morálnej filozofii. V: Démuth A. Prolegomena ku Kantovi. Trnavská univerzita a Schola Philosophica Trnava - Pusté Úľany; 2005. s 62-69.
Muránsky M. Die Marginalisierung der Linken in Parteienlandschaft der Slowakei. V Politische Analysen. Friedrich Ebert-Stiftung Berlin; 2004. s 1-12.
Muránsky M. Kants Seinsthese als Heideggers Sichtweise. V Festschrift zum 70. Geburtstag Paul Jannsen. Unvezagt Verlag Köln; 2004. s 34-49.
Muránsky M. Pulpfiction a Kantova etika cnosti. V Hodnoty a významy, zborník prác z konferencie. FF UK Bratislava; 2004. s 235-244.
Muránsky M. Pulp Fiction zoči-voči tradičnej etike cnosti. V: Farkašová E, Szapuová M. Filozofia: minulé podoby - súčasné perspektívy, zborník z konferencie konanej dňa 6. 2. a 7. 2. 2003 na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave. Maxima press Bratislava; 2003. s 169-174.
Novosád F, Karul R, Muránsky M, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, et al. Národná identita a hodnoty spoločnosti. V Zborník podkladových štúdií k Vízii vývoja Slovenska do roku 2020. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. s 38-50.

Edičná a zostavovateľská činnosť

Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Vnímať, konať, myslieť [Internet]. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2008. s 265. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/vnimat-konat-mysliet-2008.pdf
Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Intersubjektivita v globálnej situácii. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2006. s 272.
Muránsky M, Karul R. Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. 2006.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka