Profil pracovníka

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

Samostatný vedecký pracovník
Vedúci oddelenia
E-mail: Tatiana.Sedova@savba.sk

Zameranie

Analytická filozofia, filozofia a metodológia sociálneho poznania

Témy dizertačných prác pre šk. rok 2021/2022

Téma: Problém zdôvodnenia univerzálnosti idey ľudských práv
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: K otázke ľudskej dôstojnosti ako základu ľudských práv
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Normatívne sústavy a ontológia sociálneho sveta
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Inštitucionálne záruky slobody ako politická hodnota
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka