Profil pracovníka

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

Samostatný vedecký pracovník
Vedúci oddelenia
E-mail: Tatiana.Sedova@savba.sk

Zameranie

Analytická filozofia, filozofia a metodológia sociálneho poznania

Publikačná činnosť

Monografie

Vydrová J, Šajda P, Muránsky M, Sedová T. Starosť o dušu. Životy subjektivity a podoby myslenia. Červený Kostelec: Pavel Mervart; 2014. s 325.
Sedová T, Filadelfiová J, Porubänová S. Rodová asymetria v študijných preferenciách dievčat a chlapcov v oblasti informatiky a technicko-inžinierskych odboroch. Bratislava: Veda; 2009. s 205.
Chovancová J, Sedová T. Filozofické základy sociálnej práce. Sládkovičovo: Vysoká škola Sládkovičovo; 2007. s 60.
Sedová T. Women and Science in SAS. Bratislava: Veda; 2005. s 216.
Sedová T. Úvod do filozofie sociálneho poznania. Stimul, Bratislava; 2000.

Kapitoly v monografiách

Sedová T. Príbeh(y) filozofie: medzi mytológiou a vedou. V: Vydrová J. Starosť o dušu. Pavel Mervart, Červený Kostelec; 2014. s 301-320.
Sedová T, Palovičová Z. Škótske osvietenstvo. V: Novosád F, Smreková D. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. s 314-327.
Cmorej P, Gál E, Kamhal D, Martinka J, Sedová T, Šefránek Ján, et al. Úsilie o exaktnú filozofiu. V: Cmorej P. Filozofické dialógy. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2007. s 9-52.
Sedová T. Feminism versus Equal Opportunities. V: Sedová T. Women and Science in SAS. Veda, Bratislava; 2005. s 11-21.
Sedová T. Foreword. V: Sedová T. Women and Science in SAS. Veda, Bratislava; 2005. s 7-9.
Sedová T. Feminizmus verzus rovnosť šancí. V: Sedová T. Ženy a veda v SAV. Veda, Bratislava; 2003. s 11-23.

Príspevky v časopisoch

Sedová T. Jánusovská tvár ľudských práv: medzi ľudskou dôstojnosťou a právom mať práva. Na margo troch kníh o problematike ľudských práv. Filozofia [Internet]. 2018;73:318-328. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2018/4/318-328.pdf
Sedová T. K metodologickému významu pojmu kultúry. Filozofia [Internet]. 2017;72:632-644. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/8/632-644.pdf
Sedová T. Na margo poznávacej stratégie v sociálnom poznaní: medzi interpretativizmom a naturalizmom. Filozofia [Internet]. 2016;71:669-679. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2016/8/669-679.pdf
Sedová T. Leško, V. – Schifferová, V. – Stojka, R. – Tholt, P. a kol.: Patočka a novoveká filozofia. Filozofia. 2015;70:479-482.
Sedová T. Elster, J.: Tmel společnosti. Studie sociálního řádu. FilozofiaFilozofia. 2014;69:719-721.
Sedová T. O zle, násilí, ich vzťahu a odlišnosti - traja autori, tri perspektívy. FilozofiaFilozofia. 2014;69:777-785.
Sedová T. Várossove pohľady na filozofiu – pokus o rekonštrukciu. Filozofia. 2014;69:173-177.
Sedová T. Jaroslav Peregrin, Člověk a pravidla. Kde se berou rozum, jazyk a svoboda. Organon F. 2012;19:129-132.
Sedová T. Noras, A. J.: Kant a novokantovstvo – bádenská a marburská škola. Filozofia. 2012;67:89-91.
Sedová T. Postrehy a subjektívne poznámky o siedmom kongrese analytickej filozofie. Organon F. 2012;19:133-135.
Sedová T. Potrebujeme pri vymedzovaní sociálnych fenoménov nevyhnutne pojem pravidla?. Filozofia. 2012;67:582-591.
Sedová T. Poznámky k Habermasovým východiskám komunikačnej teórie konania. Filozofia. 2012;67:743-750.
Sedová T. K niektorým aspektom interpretativizmu v sociálnom poznaní. Filozofia [Internet]. 2011;66:769-781. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/8/769-781.pdf
Sedová T. Špelda, D.: Proměny historiografie vědy. Filozofia [Internet]. 2011;66:818-820. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/8/818-820.pdf
Sedová T. Vzostup a pád idey pokroku. Nad knihou Zdzisława Krasnodębského Zánik myšlenky pokroku. Filozofia [Internet]. 2011;66:423-430. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/5/423-430.pdf
Sedová T. Leško, V. – Plašienková, Z.: Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie. Filozofia [Internet]. 2010;65:504-506. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/5/504-506.pdf
Sedová T. Malá úvaha nad jedným pokusom o rozlíšenie medzi etikou a morálkou: Smreková, D. – Palovičová, Z.: Dvojznačnosť etických pojmov. Filozofia [Internet]. 2010;65:493-498. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/5/493-498.pdf
Sedová T. Návrat psychologizmu: Pandorina skrinka, alebo nové inšpirácie pre filozofiu?. Filozofia [Internet]. 2010;65:738-749. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/8/738-749.pdf
Sedová T. Dakers, J. R.: Defining Technological Literacy: Towards an Epistemological Framework. Filozofia [Internet]. 2009;64:711-713. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/7/711-713.pdf
Sedová T. K predpokladom a súvislostiam faktu v sociálnom poznaní. Filozofia [Internet]. 2009;64:613-624. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/7/613-624.pdf
Sedová T. Konstruktivizmus mint tudományfilozófia és tudományszociológia. Magyar Filozófiai Szemle. 2009;53:525-548.
Sedová T. Parusniková, Z.: Rozum, kritika, otevřenost: živý odkaz filosofie K. R. Poppera. Filozofia [Internet]. 2009;64:713-715. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/7/713-715.pdf
Sedová T. S. Soames: Philosophical Analysis in the Twentieth Century. Organon F. 2009;16:264-268.
Sedová T. K pojmom ľudskej prirodzenosti a kultúry a k ich funkcii v sociálnom poznaní. Filozofia [Internet]. 2008;63:657-669. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/8/657-669.pdf
Sedová T. Koštruktivizmus, konštrukcie a pluralita svetov. Filozofia [Internet]. 2008;63:155-160. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/2/155-160.pdf
Sedová T. S. Soames, Philosophical Analysis in the Twentieth Century, Vol.1 The Dawn of Analysis. Organon F. 2008;15:556-560.
Sedová T. Šiesty európsky kongres analytickej filozofie: medzi tradíciou a výzvami dneška. Organon F. 2008;15:561-564.
Sedová T. Between Analysis of Discourse and History of Ideas. Sociológia. 2007;39:272-273.
Sedová T. Funkcia psychologických pojmov pri interpretácii (P. Koťátko). Filozofia [Internet]. 2007;62:176-178. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/2/176-178.pdf
Sedová T. Koštruktivizmus ako filozofia a sociológia vedy: Problémy, možnosti a limity. Filozofia [Internet]. 2007;62:750-764. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/9/750-764.pdf
Sedová T. Medzi analýzou diskurzu a dejinami ideí. Sociológia. 2007;39:161-163.
Sedová T. Foucault, M.: Je třeba bránit společnost. Sociológia. 2006;38:472-474.
Sedová T. Moderna a postmoderna (G. Delanty). Filozofia. 2006;61:173-176.
Sedová T. Ondrejkovič, P.: Úvod do metodológie sociálnych vied. Sociológia. 2006;38:83-86.
Sedová T. Schizma filosofie 20. století. Organon F. 2006;13:563-566.
Sedová T. Dedička osvietenských tradícií. Správy SAV. 2005;41:10.
Sedová T. Donald Davidson, Subjektivita, intersubjektivita a objektivita. Organon F. 2005;12:477-480.
Sedová T. Peter L. Berger, Thomas Luckmann: Sociální konstrukce reality, pojednání o sociologii vědění. Sociológia. 2005;37:201-204.
Sedová T. Sociálne konflikty, spravodlivosť a normatívna legitimizácia v období globalizácie (N. Fraserová - A. Honneth). Filozofia. 2005;60:716-719.
Sedová T. Tim Crane, The Mechanical Mind. Organon F. 2005;12:351-353.
Sedová T. Bertrand Russell, Analýza poznania. Organon F. 2004;11:224-227.
Sedová T. Francis Fukuyama: Konec dějin a poslední člověk. Sociológia. 2004;36:159-163.
Sedová T. M. Marcelli, Prípad Barthés. Organon F. 2003;10:104-107.
Sedová T. O jednom neelementárnom pohľade na filozofiu (P. F. Strawson). Filozofia. 2003;58:70-72.
Sedová T. Nie, vysvetlenie to skutočne nie je: odpoveď M. Kanovskému. Organon F. 2002;9:328-343.
Sedová T. Bent Flyvbjerg: Making Social Science Matter: Why Social Inquiry Fails and How It Can Succeed Again. Sociológia. 2001;33:593-596.
Sedová T. Dispozitív sexuality verzus telo a pôžitok (M. Foucault). Filozofia. 2001;56:357-359.
Sedová T. Feministický pohľad na spoločenskú zmluvu. OS - Fórum občianskej spoločnosti. 2001;5:69-70.
Sedová T. Jürgen Habermas: Problémy legitimity v pozdním kapitalismu. Sociológia. 2001;33:406-408.
Sedová T. K povahe sociálneho faktu a sociálnej reality. Filosofický časopis. 2001;49:381-393.
Sedová T. Kathrin Glüer: Sprache und Regeln. Organon F. 2001;8:214-216.
Sedová T. Moderný výklad stoickej logiky (F. Gahér). Filozofia. 2001;56:72-74.
Sedová T. O interpretácii z pohľadu filozofie jazyka. Filozofia. 2001;56:282-283.
Sedová T. Rozlúčka s oponentom. Filozofia. 2001;56:194-199.
Sedová T. Alchýmia sociálneho sveta (Pierre Bourdieu). Filozofia. 2000;55:273-277.
Sedová T. Babich, B. - Cohen, R.: Nietzsche and the Sciences. Organon F. 2000;7:467-470.
Sedová T. Dan Sperber, Explaining Culture: A Naturalistic Approach. Organon F. 2000;7:97-100.
Sedová T. Jazyk v sieti pragmatických prístupov. Organon F. 2000;7:361-363.
Sedová T. K explanačnej sile interpretativizmu v sociálnom poznaní. Filozofia. 2000;55:443-459.
Sedová T. K filozofiii sociálnych vied. Organon F. 2000;7:136-155.
Sedová T. Na ceste k M. Weberovi (F. Novosád). Filozofia. 2000;55:354-357.
Sedová T. Odpoveď L. Kvaszovi alebo o banalite a bizarnosti. Filozofia. 2000;55:649-653.
Sedová T. Rortyho zrkadlo. Filozofia. 2000;55:557-562.
Sedová T. P. Koťátko: Význam a komunikace. Organon F. 1999;6:95-97.
Sedová T. Pohľad na švédsku filozofiu. Organon F. 1999;6:119-129.
Sedová T. VI. Karlovarské sympózium analytickej filozofie. Organon F. 1999;6:99-101.
Sedová T. Za osobnosťou Johna Watkinsa (31.VII.1924 - 26.VII.1999). Organon F. 1999;6:428-429.
Gál E, Rybár J, Sedová T, Viceník J. Doktrína realizmu: Nutnosť alebo prívesok. Organon F. 1998;5:372-393.
Sedová T. J. Hroch: Filosofická hermeneutika v dějinách současnosti. Organon F. 1998;5:311-313.
Watkins J, Sedová T. O filozofii vedy z pohľadu kritického racionalizmu. Organon F. 1998;5:52-65.
Sedová T. Poznámky na okraj jednej diskusie. Organon F. 1998;5:162-164.
Sedová T. Nekonvenčné stretnutie: Pohľady na analytickú filozofiu a jazyk. Organon F. 1997;4:324.
Sedová T. Glosa o jednom podujatí. Organon F. 1996;3:434-435.
Sedová T. Posledná konfrontácia - Odpoveď M. Marcellimu. Organon F. 1996;3:62-70.
Sedová T. Józef M. Bochenski: Wspólczesne metody myslenia. Organon F. 1994;1:167-169.
Sedová T. Postmoderná situácia a situácia postmoderny. Organon F. 1994;1:354-362.
Sedová T. V tieni postmoderny. Organon F. 1994;1:17-28.
Sedová T. Explanácia a chápanie v humanistike. Kontroverzia alebo komplementarita?. Filozofia. 1989;42:566-577.

Príspevky v zborníkoch

Sedová T. Ist kulturelle Erfahrung übertragbar? Einige Bemerkungen zur menschlichen Natur und Kultur. V: und Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Susan Gottlöber RKHRS (H). Europäische Menschenbilder. Thelem Dresden; 2009. s 55-69.
Sedová T. K ľudskej prirodzenosti a povahe emócií. V: Kelemen J, Kvasnička V, Rybár J. Kognice a umělý život IX Slezská univerzita Opava; 2009. s 281-286.
Sedová T. Reflexivita mysle a transformácia chápania vedeckého poznania v zrkadle postmodernity. V: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Vnímať, konať, myslieť. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2008. s 197-207.
Sedová T. K problematike exklúzie z pohľadu politickej a sociálnej filozofie. V: Čambáliková M, Sedová T. Exklúzia a sociálna situácia na Slovensku, zborník z konferencie. Vysoká škola Sládkovičovo Sládkovičovo; 2007. s 13-25.
Sedová T. Re-distribúcia a uznávanie ako dva aspekty sociálnej spravodlivosti. V: Polák K, Košťál M, Paulusová A. Sociálna práca v globalizácii. Vysoká škola Višegrádu Sládkovičovo; 2007. s 83-86.
Sedová T, Čambáliková M. Úvod: K niektorým aspektom exklúzie a globalizácie. V: Čambáliková M, Sedová T. Exklúzia a sociálna situácia na Slovensku, zborník z konferencie. Vysoká škola Sládkovičovo, Sládkovičovo; 2007. s 7-10.
Sedová T. Úvody ku kapitolám. V: Čambáliková M, Sedová T. Exklúzia a sociálna situácia na Slovensku, zborník z konferencie. Vysoká škola Sládkovičovo, Sládkovičovo; 2007. s 11, 43, 115.
Sedová T. Pestrý kaleidoskop. V: Sedová T. Sociálne vedy a humanistika očami mladých, zborník zo stretnutia v Třešti 14. - 16. 3. 2005. Veda Bratislava; 2006. s 13-15.
Sedová T. Úvodné slovo. V: Sedová T. Sociálne vedy a humanistika očami mladých, zborník zo stretnutia v Třešti 14. - 16. 3. 2005. Veda Bratislava; 2006. s 18, 92, 166, 220, 262, 316.
Sedová T. Príspevok sociálnych vied a humanistiky k jednotnému európskemu výskumnému priestoru. V: Tučná E. Spoločenské vedy a vysokoškolské vzdelávanie v podmienkach EÚ. UKF Nitra; 2005. s 88-97.
Sedová T. Na čo referujeme v sociálnych vedách alebo o čom hovríme v humanistike?. V: Cmorej P. Denotácia, referencia a význam. Bratislava: Infopress; 2000. s 163-170.
Sedová T. K Davidsonovmu chápaniu explanácie prostredníctvom dôvodu. V: Havlík V. Mezi jazykem a vědomím. Filosofia Praha; 1999. s 73-83.
Sedová T. Ku koherenčnej teórii D. Davidsona. V: Cmorej P. K filozofii jazyka, vedy a iným problémom. Bratislava: Infopress; 1998. s 128-134.
Sedová T. Národná identita medzi echom minulosti a víziou budúcnosti. Prolegomena k jednému sociologickému výskumu. V: Piscová M. Aspekty národnej identity a národná identita v strednej Európe. Sociologický ústav SAV Bratislava; 1997. s 5-17.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka