Detail príspevku/publikácie

Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia

Bratislava : VEDA, 2024, 208 s.
ISBN 9788022420495
Publikácia sa z rôznych výskumných perspektív zaoberá skúmaním vybraných ideových a filozofických presahov, ktoré ovplyvnili rozvoj slovenského filozofického a politického myslenia. Autori približujú problematiku skúmania národných filozofií v stredoeurópskom kontexte prostredníctvom dôrazu na prelínanie filozofických naratívov. Publikácia približuje spôsob, akým sa v rámci slovenského filozofického myslenia prejavovali európske filozofické iniciatívy. Témy, na ktoré sa autori monografie zamerali, spája hľadanie odpovedí na otázky vzťahu kultúry a politiky, význam humanizácie spoločenských inštitúcií a prekonávanie princípu etnického nacionalizmu. Ideovým svorníkom štúdií je charakterizácia filozoficko-politického prínosu vybraných mysliteľov, ktorí prostredníctvom zdôrazňovania princípu pluralizmu vniesli do národnej filozofie a kolektívnej identity Slovákov dôraz na obhajobu občianskych práv a hodnôt.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava