Výskumný projekt

Názov projektu

Pavel Tichý o indivíduách, rolách a Bohu

Vedúci projektu

Daniela Vacek

Program

John Templeton Foundation

Doba trvania projektu

01.11.2020 - 01.08.2023

Riešitelia mimo ústav

Marie Duží, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Bridger Landle, University of York, Spojené kráľovstvo
William Kilborn, University of York, Spojené kráľovstvo

Opis projektu

Pavel Tichý bol jeden z filozofov a logikov z Československa, ktorý žal úspechy aj v medzinárodnom akademickom kontexte. Jeho ambicióznym projektom bola analýza celej pojmovej sústavy (vzhľadom na prirodzené aj formálne jazyky). S týmto cieľom navrhol neuveriteľne komplexný rámec Transparentnej intenzionálnej logiky (TIL). Tento rámec sa ďalej rozvíjal komunitou TIL filozofov, logikov, informatikov, a jazykovedcov. Napriek tomu sa Tichého dielo nepodrobilo hĺbkovej analýze v najvýznamnejších časopisoch a TIL nevyčerpala svoj potenciál. Súčasný projekt sa zameriava najmä na pojmy indivíduum, rola a Boh.

Po prvé, TIL má špecifickú koncepciu holých indivíduí. Po druhé, Tichý predložil vlastnú analýzu ontologického dôkazu existencie Boha, ktorá používa pojem rola (úrad). Po tretie, tento pojem (rola, úrad) je zaujímavý sám o sebe, keďže otvára viacero dôležitých otázok (čo sú a ako sa vzťahujú k esenciálnym vlastnostiam). Tento pojem má zároveň netriviálne aplikácie v oblasti analytickej estetiky (tzv. realizmus rolí a jeho TIL verzia navrhnutá v Daniela Glavaničová, 'Rethinking Role Realism', British Journal of Aesthetics). So všetkým uvedeným súvisí pojem rekvizita. TIL používa pojem rekvizity namiesto pojmu esencie. Nové zistenia ukazujú, že aspoň niektoré úrady a niektoré rekvizity vyžadujú hyperintezionálnu analýzu (Miloš Kosterec, ‘On the Essence of Empty Properties’, Synthese; Marie Duží, Bjørn Jespersen and Daniela Glavaničová, ‘Impossible Individuals as Necessarily Empty Individual Concepts’, in Logic in High Definition: Developing Fine-Grained Semantics, Studia Logica Series, Springer). Jedným z našich cieľov je preskúmať spojenie medzi rekvizitami a esenciami, a navrhnúť prijateľnú koncepciu esencií v TIL. Vrátime sa tiež k Tichého koncepcii kľúčových pojmov: indivíduum, rola (úrad), či Boh, a preskúmame, ako môžu nové výsledky ohľadom úradov, rekvizít a esencií vylepšiť pôvodnú koncepciu. Ďalším kľúčovým cieľom bude aplikácia Tichého pojmov v analytickej estetike.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava