Medaila SAV za podporu vedy prof. Tiborovi Pichlerovi

Dňa 3. 3. 2021 bola dlhoročnému pracovníkovi a riaditeľovi Filozofického ústavu SAV prof. PhDr. Tiborovi Pichlerovi, CSc. udelená Medaila SAV za podporu vedy. Profesor Tibor Pichler pracoval na Filozofickom ústave SAV od roku 1972 na pozícii samostatného vedeckého pracovníka na Oddelení dejín filozofického a politického myslenia a od roku 1994 zastával pozíciu riaditeľa Filozofického ústavu SAV. Počas svojho výkonu funkcie sa intenzívne zasadzoval za rozvoj vedeckej spolupráce Filozofického ústavu s predstaviteľmi domácej univerzitnej sféry a vedeckých inštitúcii v zahraničí. V rokoch 1994 – 1996 bol súčasne predsedom Slovenského filozofického združenia. V rámci svojej dlhoročnej vedeckej činnosti sa venoval výskumu modernizačných filozoficko-politických koncepcií v stredoeurópskom priestore s koncentráciou na problematiku národných ideológií. Okrem participácie na domácich a zahraničných vedeckých projektoch bol autorom vyše 100 vedeckých a odborných štúdií a publikácií uverejnených v prestížnych vedeckých časopisoch doma aj v zahraničí. Výsledkom uznania prínosu vedeckých výsledkov práce prof. PhDr. Tibora Pichlera, CSc. v rámci výskumu dejín slovenskej filozofie a politického myslenia bolo aj udelenie striebornej plakety Ľudovíta Štúra Za zásluhy v spoločenských vedách (SAV, 1999) a ocenenie ministra školstva SR v roku 2009 za jeho účasť v riešiteľskom kolektíve Centra excelentnosti SAV Kolektívne identity.

Medaila SAV za podporu vedy, ktorá sa udeľuje vynikajúcim vedeckým pracovníkom za významný príspevok pre vedu, výskum a kultúru na Slovensku, je druhým najvyšším vyznamenaním SAV.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava