Kultúra, civilizácia, normativita – dialóg a konflikty z pohľadu filozofie

Miesto konania: 

Kongresové centrum SAV, Stará Lesná

Dátum konania: 

streda, 5. október 2016 - piatok, 7. október 2016

Organizátori: 

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV
Katedra filozofie FF UMB

Témou konferencie je povaha a podstata kultúry a jej vzťah k civilizácii, vymedzenie ich adekvátnych pojmov; otázka normativity, jej podôb (napr. pravidlo, jeho druhy, konvencie, normy) a zdrojov so zreteľom na status konfliktov v súčasnosti, a spôsoby ich riešenia alebo aspoň neutralizácie.

Príspevky by mali analyzovať rozdiely a súvislosti špeciálnovedných a filozofických koncepcií kultúry (napr. prostredníctvom pojmov štruktúra, funkcia, význam, adaptácia, symbol, kognícia, kompetencia a performácia); objasniť vzťahy medzi biologickou a sociálno-kultúrnou evolúciou (napr. problém vrodeného a naučeného); koncentrovať sa na mechanizmy akulturácie a kritéria medzikultúrnej komparácie, na otázku existencie kultúrnych univerzálií a kultúrny relativizmus, na problém chápania a interpretácie inej kultúry a pod. V súvislosti s multikulturalizmom sú vítané kritické analýzy venované tomuto fenoménu, kultúrnej zmene a možným príčinám kolapsu istej civilizácie z dejinnej aj systematickej perspektívy.

Príspevky zamerané na rozvíjanie problému normativity sociálneho by mali rozvíjať otázky noriem, konvencií, pravidla, ich druhov a pôvodu (napr. so zreteľom na paradigmy homo economicus a homo sociologicus, pričom normativita by sa mala v príspevkoch tematizovať od jazyka až po právo). Problematika vplyvu, ale aj oslabovania sociálnych noriem v modernej spoločnosti (napr. náboženských) je tiež v danom kontexte relevantným problémom.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava