Detail príspevku/publikácie

Historicistická koncepcia slovanstva v politickom myslení S. H. Vajanského

Filozofia, 2011, vol. 66, No 10, pp. 1013-1023.
Súbor na stiahnutie: PDF
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Medzi základné myšlienky, ktoré formovali povedomie slovenskej národnej individuálnosti patrí aj idea Slovanstva. V jej kontexte Vajanský propagoval historicistický koncept vývinu Slovanstva pod Ruskou dominanciou, ktorý mal predstavovať novú civilizačnú etapu v spredmetňovaní ideálu ľudskosti. Táto predstava S. Hurbana Vajanského o význame a povahe Slovanstva vychádzala z Herderovej vízie o civilizačnom a kultúrnom poslaní Slovanov v dejinách. Vajanského rusofilstvo voľne nadväzovalo na politické myslenie a etnický romantizmus Ľ. Štúra, ale aj ruských slavianofilov a panslavizmus N. J. Danilevského. Ústredným ideologickým prvkom reinterpretovanej idey Slovanstva sa opäť stáva Rusko a romanticky esencializujúce predstavy o civilizačných prednostiach Slovanstva pred Západom. Vytvorenie kultúrne jednotného civilizačného okruhu Slovanov, pri zachovaní národnej individuálnosti sa tak stáva novým cieľom Vajanského myšlienky Slovanstva.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka