Article/Publication Details

Historicistická koncepcia slovanstva v politickom myslení S. H. Vajanského

(A Historicist Conception of Slavism in Political Thinking of S. H. Vajanský)
Filozofia, 2011, vol. 66, No 10, pp. 1013-1023.
File to download: PDF
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Medzi základné myšlienky, ktoré formovali povedomie slovenskej národnej individuálnosti patrí aj idea Slovanstva. V jej kontexte Vajanský propagoval historicistický koncept vývinu Slovanstva pod Ruskou dominanciou, ktorý mal predstavovať novú civilizačnú etapu v spredmetňovaní ideálu ľudskosti. Táto predstava S. Hurbana Vajanského o význame a povahe Slovanstva vychádzala z Herderovej vízie o civilizačnom a kultúrnom poslaní Slovanov v dejinách. Vajanského rusofilstvo voľne nadväzovalo na politické myslenie a etnický romantizmus Ľ. Štúra, ale aj ruských slavianofilov a panslavizmus N. J. Danilevského. Ústredným ideologickým prvkom reinterpretovanej idey Slovanstva sa opäť stáva Rusko a romanticky esencializujúce predstavy o civilizačných prednostiach Slovanstva pred Západom. Vytvorenie kultúrne jednotného civilizačného okruhu Slovanov, pri zachovaní národnej individuálnosti sa tak stáva novým cieľom Vajanského myšlienky Slovanstva.

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page