Profil pracovníka

prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.

E-mail: Jozef.Vicenik@savba.sk

Zameranie

Filozofia a metodológia vedy, problémy metodológie praktických a spoločenských vied, teória poznania, teória konania, dejiny logiky a metodológie vied na Slovensku po r. 1918

Publikačná činnosť

Monografie

Černík V, Viceník J. Úvod do metodológie spoločenských vied (filozofia, predmet, metóda). Bratislava: Iris; 2011. s 386.
Viceník J, Černík V. Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. Bratislava: Iris; 2005. s 287.
Černík V, Viceník J, Višňovský E. Praktické usudzovanie, konanie a humanitná interpretácia. Iris, Bratislava; 2000.
Viceník J. Spory o charakter metodológie vied. Pravda, Bratislava; 1988.
Černík V, Farkašová E, Viceník J. Teória poznania. Pravda, Bratislava; 1987.
Černík V, Farkašová E, Viceník J. Teória poznania. Pravda, Bratislava; 1980.

Kapitoly v monografiách

Viceník J. Metodológia vied, história, história vedy, metodológia histórie (vybrané problémy). V: Ivaničková E. Kapitoly z histórie stredoeurópskeho priestoru v 19. a 20. storočí. Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print spol. s.r.o., Bratislava; 2011. s 30-49.
Viceník J. Metodologické analýzy (přístupy a úrovně) a formování policejních věd. V: Porada V, Holcr K. Policejní vědy. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň; 2011. s 19-34.
Viceník J. Metodologické prístupy ku konštituovaniu policajných vied. V: Holcr K, Porada V. Policajné vedy (úvod do teórie a metodológie). Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň; 2011. s 11-38.
Viceník J, Černík V, Višňovský E. Prozess der Formierung und Entwicklung der modernen Methodologie der Wissenschaften in der Slowakei nach dem Jahr 1918. V: Ginev D. Kulturwissenschaftliche Situationen und geisteswissenschaftliche Traditionen. Idea Publishing House, Sofia; 2009. s 135-161.
Viceník J. Teória vedy. V: Bakoš V, Cmorej P, Černík V, Farkašová E, Šulavíková B, Viceník J, et al. Filozofické iniciatívy Igora Hrušovského. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2009. s 46-109.
Viceník J. Metodologické analýzy (přístupy a úrovne) a formování policejních věd. Díl I., 1.1, 1.2, 1.3. V: a kol. Porada FA. Základy teorie a metodologie policejních věd a teorie policejně bezpečnostní činnosti. Policejní akademie ČR, Praha; 2007. s 15-38.
Cmorej P, Gál E, Kamhal D, Martinka J, Sedová T, Šefránek Ján, et al. Úsilie o exaktnú filozofiu. V: Cmorej P. Filozofické dialógy. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2007. s 9-52.
Viceník J, Černík V. Nomologické vysvetlenie a humanitná interpretácia. V: Černík V, Viceník J. Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. Iris, Bratislava; 2005. s 143-180.
Viceník J, Černík V. Proces inštitucionalizácie a profesionalizácie logiky a metodológie vied na Slovensku (1970-1989). V: Cmorej P, Černík V, Viceník J. Sondy do dejín logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2005. s 71-96.
Černík V, Viceník J. Rozvíjanie metodológie vied na Slovensku v rokoch 1970-1989. V: Cmorej P, Černík V, Viceník J. Sondy do dejín logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2005. s 179-304.
Viceník J, Černík V. Spoločenskovedné teórie. V: Černík V, Viceník J. Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. Iris, Bratislava; 2005. s 181-224.
Černík V, Viceník J. Úvod. V: Černík V, Viceník J. Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. Iris, Bratislava; 2005. s 7-12.
Viceník J, Černík V. Zákon a pravidlo v sociálno-humanitných vedách. V: Černík V, Viceník J. Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. Iris, Bratislava; 2005. s 71-114.
Černík V, Viceník J. Diskusie o povahe filozofie a metodológie vedy na Slovensku v rokoch 1963-1970. V: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. s 240-279.
Viceník J. Poznámky k názorom na rozvoj logiky a metodológie vied na Slovensku v rokoch 1918-1948. V: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. s 35-41.
Viceník J, Černík V. Proces inštitucionalizácie a profesionalizácie logiky a metodológie vied na Slovensku v rokoch 1949-1970. V: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. s 164-190.
Viceník J, Cmorej P. Úvod. V: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. s 7-15.
Viceník J. Veda, konanie a metodológia praktických vied. V: Černík V, Viceník J, Višňovský E. Praktické usudzovanie, konanie a humanitná interpretácia. Iris, Bratislava; 2000. s 170-188.
Viceník J. Veda, konanie a metodológia praktických vied. V: Černík V, Viceník J, Višňovský E. Praktické usudzovanie, konanie a humanitná interpretácia. Iris, Bratislava; 2000. s 170-188.
Viceník J. Proces inštitucionalizácie a profesionalizácie logiky na Slovensku po roku 1918. V: Kollár K, Kopčok A, Pichler T. Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí. Infopress, Bratislava; 1998. s 436-449.

Príspevky v časopisoch

Viceník J. Náčrt dejín logiky a metodológie vied na Slovensku v rokoch 1918-1970. Forum Historiae. 2011;5:56-77.
Černík V, Viceník J. K niektorým metodologickým otázkam historického poznania. Historický časopis. 2010;58:193-212.
Viceník J, Zigo M. Problém vnútorných a vonkajších faktorov v Hrušovského koncepcii vývinu vedeckého poznania. Filozofia [Internet]. 2010;65:939-952. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/10/939-952.pdf
Černík V, Viceník J. Historical Narratives. A Dispute between Constructionism and Scientific Realism. Human Affairs. 2009;19:182-193.
Viceník J, Zigo M. Hrušovského analýzy vývinu vedeckého poznania. Filozofia [Internet]. 2009;64:949-959. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/10/949-959.pdf
Viceník J. Za Vojtechom Filkornom (8. 4. 1922 – 14. 4. 2009). Organon F. 2009;16:279-280.
Cmorej P, Viceník J. Ku koreňom analytickej filozofie na Slovensku. Organon F. 2007;14:270-280.
Černík V, Viceník J. Metóda situačnej analýzy. Filozofia [Internet]. 2007;62:765-776. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/9/765-776.pdf
Viceník J. Karel Berka (4. 5. 1923 - 24.11.2004). Organon F. 2005;12:237-239.
Černík V, Viceník J, Višňovský E. The post-classical type of racionality. Dialogue and Universalism. 2002;12:101-120.
Viceník J. Úvod do problematiky metodológie vied (IX). Organon F. 2002;9:93-109.
Viceník J. Úvod do problematiky metodológie vied (X). Organon F. 2002;9:212-225.
Viceník J. Seminár k dejinám logiky a metodológie vied v Čechách a na Slovensku po roku 1918. Organon F. 2001;8:466-470.
Viceník J. Úvahy Svätopluka Štúra o logike. Filozofia. 2001;56:640-646.
Viceník J. Úvod do problematiky metodológie vied (V). Organon F. 2001;8:91-103.
Viceník J. Úvod do problematiky metodológie vied (VI). Organon F. 2001;8:197-213.
Viceník J. Úvod do problematiky metodológie vied (VIII). Organon F. 2001;8:444-459.
Viceník J. Úvod do problematiky metodológie vied (I). Organon F. 2000;7:78-89.
Viceník J. Úvod do problematiky metodológie vied (II). Organon F. 2000;7:196-209.
Viceník J, Cmorej P. Životné jubileum profesora Pavla Maternu. Organon F. 2000;7:239-241.
Viceník J. Karl R. Popper: Logika vědeckého bádání. Organon F. 1999;6:184-189.
Viceník J. Teória falzifikácie K. R. Poppera a exaktnosť. Organon F. 1999;6:158-166.
Viceník J. Thomas S. Kuhn: Struktura vědeckých revolucí. Organon F. 1999;6:312-316.
Gál E, Rybár J, Sedová T, Viceník J. Doktrína realizmu: Nutnosť alebo prívesok. Organon F. 1998;5:372-393.
Viceník J. Karel Berka - 75 ročný. Organon F. 1998;5:323-324.
Gál E, Novosád F, Rybár J, Viceník J. Epistemologický relativizmus: Áno a nie. Organon F. 1997;4:387-402.
Viceník J. František Mihina: Racionalita. K náčrtu genealógie, modelov a problémov. Organon F. 1997;4:313-320.
Viceník J. T. S. Kuhn a teória vedeckých revolúcií. Organon F. 1997;4:337-358.
Viceník J. Filozofia, veda, metodológia vied a exaktnosť. Organon F. 1994;1:238-250.
Hanzel I, Černík V, Viceník J. What is a Category?. Metaphilosophy. 1994;25:181-193.

Príspevky v zborníkoch

Černík V, Viceník J. K otázke predmetu spoločenských vied. V: Šuch J. K otázkam metodológie vied (spoločenských a prírodných). Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica; 2011. s 5-26.
Černík V, Viceník J. Kríza modernity a kľúčový problém súčasnej civilizácie. V: Višňovský E. Philosophica XXXVI. Za zrkadlom modernity, zborník Filozofickej fakulty UK. Univerzita Komenského Bratislava; 2011. s 59-65.
Viceník J. Náčrt problematiky metodológie vied. V: Ďurčík V. Aplikovaná etika vo vedeckej príprave doktorandov. FHV UMB Banská Bystrica; 2011. s 7-83.
Viceník J. Igor Hrušovský a filozofia vedy (Poznámky k vybraným otázkam). V: Plašienková Z, Lalíková E. Igor Hrušovský - osobnosť slovenskej filozofie, zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie a 7. výročného stretnutia SFZ pri SAV 2. a 3. mája 2007, Bratislava - Smolenice Iris Bratislava; 2007. s 64-74.
Viceník J, Černík V. Logika a metodológia vied na Slovensku v rokoch 1971-1990. V: Plašienková Z, Lalíková E. Pohľady do slovenskej filozofie 20. storočia, zborník z konferencie s medz. účasťou konanej dňa 2. 2. 2005 na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK v Bratislave (pri príležitosti životného jubilea Milana Zigu). All Acta Bratislava; 2005. s 49-59.
Viceník J, Černík V. Formálne a špecifické pozadie sociálno-humanitných vied. V: Černík V, Viceník J. Problém rekonštrukcie sociálnych a humanitných vie Iris Bratislava; 2004. s 175-203.
Černík V, Viceník J. Metóda a metodológia sociálno-humanitných vied. V: Černík V, Viceník J. Problém rekonštrukcie sociálnych a humanitných vie Iris Bratislava; 2004. s 204-226.
Černík V, Viceník J. Úvod. V: Černík V, Viceník J. Problém rekonštrukcie sociálnych a humanitných vie Iris Bratislava; 2004. s 7-11.
Viceník J. K. R. Popper a presnosť. V: Havlík V. Metoda - význam - intence, popperovské motivy v současném analytickém myšlení. Filosofia Praha; 2003. s 89-108.
Viceník J, Holcr K. K niektorým vybraným filozofickým a metodologickým otázkam konštituovania policajných vied. V Bezpečnostní teorie a praxe, sborník Policejní Akademie ČR, zvláštní číslo, 1. díl. Policejní akademie ČR Praha; 2001. s 33-40.
Viceník J. Slowacka logika w latach 1918-1948 (Krótki zarys). V: Mižinská J, Ratort H. Colloquia Communia, 4 (71). Instytut Filoszofii Umes Lublin; 2001. s 26-37.
Viceník J. Vnútorné a vonkajšie činitele (faktory) rozvoja vedy (vybrané aspekty). V: Marcelli M, Farkašová E. Filozofia v kultúrnom kontexte, zborník z konferencie. Mirox Bratislava; 2001. s 97-103.
Viceník J. K otázkam metodológie praktických vied. V Úloha metodológie v systematickom poznávaní spoločnosti Slovenskej republiky 2000, zborník zo seminára, Bratislava 7. jún 2000. NHF EU Bratislava; 2000. s 24-30.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka