Personal Profile

prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.

E-mail: Jozef.Vicenik@savba.sk

Specialization

Philosophy and methodology of science, problems of practical and social sciences, epistemology, theory of action, history of logic and methodology of science in Slovakia after 1918

List of Publications

Monographs

Černík V, Viceník J. Úvod do metodológie spoločenských vied (filozofia, predmet, metóda). Bratislava: Iris; 2011. p. 386.
Viceník J, Černík V. Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. Bratislava: Iris; 2005. p. 287.
Černík V, Viceník J, Višňovský E. Praktické usudzovanie, konanie a humanitná interpretácia. Iris, Bratislava; 2000.
Viceník J. Spory o charakter metodológie vied. Pravda, Bratislava; 1988.
Černík V, Farkašová E, Viceník J. Teória poznania. Pravda, Bratislava; 1987.
Černík V, Farkašová E, Viceník J. Teória poznania. Pravda, Bratislava; 1980.

Chapters

Viceník J. Metodológia vied, história, história vedy, metodológia histórie (vybrané problémy). In: Ivaničková E. Kapitoly z histórie stredoeurópskeho priestoru v 19. a 20. storočí. Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print spol. s.r.o., Bratislava; 2011. pp. 30-49.
Viceník J. Metodologické analýzy (přístupy a úrovně) a formování policejních věd. In: Porada V, Holcr K. Policejní vědy. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň; 2011. pp. 19-34.
Viceník J. Metodologické prístupy ku konštituovaniu policajných vied. In: Holcr K, Porada V. Policajné vedy (úvod do teórie a metodológie). Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň; 2011. pp. 11-38.
Viceník J, Černík V, Višňovský E. Prozess der Formierung und Entwicklung der modernen Methodologie der Wissenschaften in der Slowakei nach dem Jahr 1918. In: Ginev D. Kulturwissenschaftliche Situationen und geisteswissenschaftliche Traditionen. Idea Publishing House, Sofia; 2009. pp. 135-161.
Viceník J. Teória vedy. In: Bakoš V, Cmorej P, Černík V, Farkašová E, Šulavíková B, Viceník J, et al. Filozofické iniciatívy Igora Hrušovského. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2009. pp. 46-109.
Viceník J. Metodologické analýzy (přístupy a úrovne) a formování policejních věd. Díl I., 1.1, 1.2, 1.3. In: a kol. Porada FA. Základy teorie a metodologie policejních věd a teorie policejně bezpečnostní činnosti. Policejní akademie ČR, Praha; 2007. pp. 15-38.
Cmorej P, Gál E, Kamhal D, Martinka J, Sedová T, Šefránek Ján, et al.. Úsilie o exaktnú filozofiu. In: Cmorej P. Filozofické dialógy. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2007. pp. 9-52.
Viceník J, Černík V. Nomologické vysvetlenie a humanitná interpretácia. In: Černík V, Viceník J. Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. Iris, Bratislava; 2005. pp. 143-180.
Viceník J, Černík V. Proces inštitucionalizácie a profesionalizácie logiky a metodológie vied na Slovensku (1970-1989). In: Cmorej P, Černík V, Viceník J. Sondy do dejín logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2005. pp. 71-96.
Černík V, Viceník J. Rozvíjanie metodológie vied na Slovensku v rokoch 1970-1989. In: Cmorej P, Černík V, Viceník J. Sondy do dejín logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2005. pp. 179-304.
Viceník J, Černík V. Spoločenskovedné teórie. In: Černík V, Viceník J. Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. Iris, Bratislava; 2005. pp. 181-224.
Černík V, Viceník J. Úvod. In: Černík V, Viceník J. Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. Iris, Bratislava; 2005. pp. 7-12.
Viceník J, Černík V. Zákon a pravidlo v sociálno-humanitných vedách. In: Černík V, Viceník J. Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách. Iris, Bratislava; 2005. pp. 71-114.
Černík V, Viceník J. Diskusie o povahe filozofie a metodológie vedy na Slovensku v rokoch 1963-1970. In: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. pp. 240-279.
Viceník J. Poznámky k názorom na rozvoj logiky a metodológie vied na Slovensku v rokoch 1918-1948. In: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. pp. 35-41.
Viceník J, Černík V. Proces inštitucionalizácie a profesionalizácie logiky a metodológie vied na Slovensku v rokoch 1949-1970. In: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. pp. 164-190.
Viceník J, Cmorej P. Úvod. In: Viceník J, Cmorej P. K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. Iris, Bratislava; 2002. pp. 7-15.
Viceník J. Veda, konanie a metodológia praktických vied. In: Černík V, Viceník J, Višňovský E. Praktické usudzovanie, konanie a humanitná interpretácia. Iris, Bratislava; 2000. pp. 170-188.
Viceník J. Veda, konanie a metodológia praktických vied. In: Černík V, Viceník J, Višňovský E. Praktické usudzovanie, konanie a humanitná interpretácia. Iris, Bratislava; 2000. pp. 170-188.
Viceník J. Proces inštitucionalizácie a profesionalizácie logiky na Slovensku po roku 1918. In: Kollár K, Kopčok A, Pichler T. Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí. Infopress, Bratislava; 1998. pp. 436-449.

Journal Articles

Viceník J. Náčrt dejín logiky a metodológie vied na Slovensku v rokoch 1918-1970. Forum Historiae. 2011;5:56-77.
Černík V, Viceník J. K niektorým metodologickým otázkam historického poznania. Historický časopis. 2010;58:193-212.
Internal and External Influences in I. Hrušovský’s Conception of the Development of Scientific Knowledge
Viceník J, Zigo M. Problém vnútorných a vonkajších faktorov v Hrušovského koncepcii vývinu vedeckého poznania. Filozofia [Internet]. 2010;65:939-952. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/10/939-952.pdf
Černík V, Viceník J. Historical Narratives. A Dispute between Constructionism and Scientific Realism. Human Affairs. 2009;19:182-193.
I. Hrušovský and His Analyses of the Development of Scientific Knowledge
Viceník J, Zigo M. Hrušovského analýzy vývinu vedeckého poznania. Filozofia [Internet]. 2009;64:949-959. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/10/949-959.pdf
In the Memory of Vojtech Filkorn (8. 4. 1922 – 14. 4. 2009)
Viceník J. Za Vojtechom Filkornom (8. 4. 1922 – 14. 4. 2009). Organon F. 2009;16:279-280.
On Roots of Analytic Philosophy in Slovakia
Cmorej P, Viceník J. Ku koreňom analytickej filozofie na Slovensku. Organon F. 2007;14:270-280.
The Method of Situational Analysis
Černík V, Viceník J. Metóda situačnej analýzy. Filozofia [Internet]. 2007;62:765-776. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/9/765-776.pdf
Karel Berka (4. 5. 1923 - 24.11.2004)
Viceník J. Karel Berka (4. 5. 1923 - 24.11.2004). Organon F. 2005;12:237-239.
Černík V, Viceník J, Višňovský E. The post-classical type of racionality. Dialogue and Universalism. 2002;12:101-120.
An Introduction to the Problems of Methodology of Sciences (IX)
Viceník J. Úvod do problematiky metodológie vied (IX). Organon F. 2002;9:93-109.
An Introduction to the Problems of Methodology of Sciences (X)
Viceník J. Úvod do problematiky metodológie vied (X). Organon F. 2002;9:212-225.
A Workshop on the History of Logic and Methodology of Sciences in Bohemia and Slovakia after 1918
Viceník J. Seminár k dejinám logiky a metodológie vied v Čechách a na Slovensku po roku 1918. Organon F. 2001;8:466-470.
Svätopluk Štúr's Reflections On Logic
Viceník J. Úvahy Svätopluka Štúra o logike. Filozofia. 2001;56:640-646.
An Introduction to the Problems of Methodology of Sciences (V)
Viceník J. Úvod do problematiky metodológie vied (V). Organon F. 2001;8:91-103.
An Introduction to the Problems of Methodology of Sciences (VI)
Viceník J. Úvod do problematiky metodológie vied (VI). Organon F. 2001;8:197-213.
An Introduction to the Problems of Methodology of Science (VIII)
Viceník J. Úvod do problematiky metodológie vied (VIII). Organon F. 2001;8:444-459.
An Introduction to the Problems of Methodology of Sciences (I)
Viceník J. Úvod do problematiky metodológie vied (I). Organon F. 2000;7:78-89.
An Introduction to the Problems of Methodology of Sciences (II)
Viceník J. Úvod do problematiky metodológie vied (II). Organon F. 2000;7:196-209.
Professor Pavel Materna's Jubilee
Viceník J, Cmorej P. Životné jubileum profesora Pavla Maternu. Organon F. 2000;7:239-241.
Karl R. Popper: Logika vědeckého bádání
Viceník J. Karl R. Popper: Logika vědeckého bádání. Organon F. 1999;6:184-189.
K. R. Popper's Theory of Falsification and Exactness
Viceník J. Teória falzifikácie K. R. Poppera a exaktnosť. Organon F. 1999;6:158-166.
Thomas S. Kuhn: Struktura vědeckých revolucí
Viceník J. Thomas S. Kuhn: Struktura vědeckých revolucí. Organon F. 1999;6:312-316.
The Doctrine of Realism: Necessity or Dangler
Gál E, Rybár J, Sedová T, Viceník J. Doktrína realizmu: Nutnosť alebo prívesok. Organon F. 1998;5:372-393.
Karel Berka - 75 years old
Viceník J. Karel Berka - 75 ročný. Organon F. 1998;5:323-324.
Epistemologic Relativism: Yes and No
Gál E, Novosád F, Rybár J, Viceník J. Epistemologický relativizmus: Áno a nie. Organon F. 1997;4:387-402.
František Mihina: Racionalita. K náčrtu genealógie, modelov a problémov
Viceník J. František Mihina: Racionalita. K náčrtu genealógie, modelov a problémov. Organon F. 1997;4:313-320.
T. S. Kuhn and the Theory of Scientific Revolution
Viceník J. T. S. Kuhn a teória vedeckých revolúcií. Organon F. 1997;4:337-358.
Philosophy, Science, Methodology of Sciences, and Exactness
Viceník J. Filozofia, veda, metodológia vied a exaktnosť. Organon F. 1994;1:238-250.
Hanzel I, Černík V, Viceník J. What is a Category?. Metaphilosophy. 1994;25:181-193.

Conference Papers

Černík V, Viceník J. K otázke predmetu spoločenských vied. In: Šuch J. K otázkam metodológie vied (spoločenských a prírodných). Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica; 2011. pp. 5-26.
Černík V, Viceník J. Kríza modernity a kľúčový problém súčasnej civilizácie. In: Višňovský E. Philosophica XXXVI. Za zrkadlom modernity, zborník Filozofickej fakulty UK. Univerzita Komenského Bratislava; 2011. pp. 59-65.
Viceník J. Náčrt problematiky metodológie vied. In: Ďurčík V. Aplikovaná etika vo vedeckej príprave doktorandov. FHV UMB Banská Bystrica; 2011. pp. 7-83.
Viceník J. Igor Hrušovský a filozofia vedy (Poznámky k vybraným otázkam). In: Plašienková Z, Lalíková E. Igor Hrušovský - osobnosť slovenskej filozofie, zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie a 7. výročného stretnutia SFZ pri SAV 2. a 3. mája 2007, Bratislava - Smolenice Iris Bratislava; 2007. pp. 64-74.
Viceník J, Černík V. Logika a metodológia vied na Slovensku v rokoch 1971-1990. In: Plašienková Z, Lalíková E. Pohľady do slovenskej filozofie 20. storočia, zborník z konferencie s medz. účasťou konanej dňa 2. 2. 2005 na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK v Bratislave (pri príležitosti životného jubilea Milana Zigu). All Acta Bratislava; 2005. pp. 49-59.
Viceník J, Černík V. Formálne a špecifické pozadie sociálno-humanitných vied. In: Černík V, Viceník J. Problém rekonštrukcie sociálnych a humanitných vie Iris Bratislava; 2004. pp. 175-203.
Černík V, Viceník J. Metóda a metodológia sociálno-humanitných vied. In: Černík V, Viceník J. Problém rekonštrukcie sociálnych a humanitných vie Iris Bratislava; 2004. pp. 204-226.
Černík V, Viceník J. Úvod. In: Černík V, Viceník J. Problém rekonštrukcie sociálnych a humanitných vie Iris Bratislava; 2004. pp. 7-11.
Viceník J. K. R. Popper a presnosť. In: Havlík V. Metoda - význam - intence, popperovské motivy v současném analytickém myšlení. Filosofia Praha; 2003. pp. 89-108.
Viceník J, Holcr K. K niektorým vybraným filozofickým a metodologickým otázkam konštituovania policajných vied. In Bezpečnostní teorie a praxe, sborník Policejní Akademie ČR, zvláštní číslo, 1. díl. Policejní akademie ČR Praha; 2001. pp. 33-40.
Viceník J. Slowacka logika w latach 1918-1948 (Krótki zarys). In: Mižinská J, Ratort H. Colloquia Communia, 4 (71). Instytut Filoszofii Umes Lublin; 2001. pp. 26-37.
Viceník J. Vnútorné a vonkajšie činitele (faktory) rozvoja vedy (vybrané aspekty). In: Marcelli M, Farkašová E. Filozofia v kultúrnom kontexte, zborník z konferencie. Mirox Bratislava; 2001. pp. 97-103.
Viceník J. K otázkam metodológie praktických vied. In Úloha metodológie v systematickom poznávaní spoločnosti Slovenskej republiky 2000, zborník zo seminára, Bratislava 7. jún 2000. NHF EU Bratislava; 2000. pp. 24-30.


Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page