Personal Profile

doc. PhDr. Zuzana Palovičová, CSc.

E-mail: palovicz@chello.sk

Specialization

Ethics, business ethics, environmental ethics

List of Publications

Monographs

Smreková D, Hála V, Hrdá M, Kolářský R, Palovičová Z, Tomašovičová J. Podoby zodpovednosti. Bratislava: Iris; 2018. p. 234 s.
Palovičová Z. Morálne dilemy v sociálnych službách. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2013. p. 180.
Smreková D, Hála V, Palovičová Z, Kohák E, Kolářský R. Morální odpovědnost a její aspekty. Praha: Filosofia; 2013. p. 166.
Smreková D, Palovičová Z. Dvojznačnosť etických pojmov. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2009. p. 166.
Smreková D, Palovičová Z, Hála V, Kolářský R. Podoby etiky. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2009. p. 120.
Hála V, Smreková D, Palovičová Z, Kolářský R. Etika a jej tradícia. Bratislava: Fox&Col; 2006. p. 174.
Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al.. Hodina filozofie. Bratislava: Iris; 2004. p. 226.
Smreková D, Palovičová Z. Dobro a cnosť. Bratislava: Iris; 2003. p. 164.
Smreková D, Palovičová Z. Podnikateľská a environmentálna etika. Iris, Bratislava; 1999.

Chapters

Palovičová Z. Nový komunitarizmus. In: Novosád F, Smreková D. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. pp. 715-726.
Sedová T, Palovičová Z. Škótske osvietenstvo. In: Novosád F, Smreková D. Dejiny sociálneho a politického myslenia. Kalligram, Bratislava; 2013. pp. 314-327.
Palovičová Z. Sebainterpretatívnosť a etika. K Taylorovej koncepcii človeka ako sebainterpretujúcej sa bytosti. In: Smreková D, Palovičová Z, Hála V, Kolářský R. Podoby etiky. Filozofický ústav SAV, Bratislava; 2009. pp. 46-72.
Palovičová Z. Etika cnosti a dobrého života. In: Remišová A. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava; 2008. pp. 728-755.
Palovičová Z. Alasdair MacIntyre: Inšpiratívnosť a limity Aristotelovej etiky. In: Hála V, Smreková D, Palovičová Z, Kolářský R. Etika a jej tradícia. Fox&Col, Bratislava; 2006. pp. 95-117.
Palovičová Z. Zmysel, hodnoty a dobrý život. Podnety aristotelizmu v etickej teórii Charlesa Taylora. In: Hála V, Smreková D, Palovičová Z, Kolářský R. Etika a jej tradícia. Fox&Col, Bratislava; 2006. pp. 118-139.
Palovičová Z. Príroda ako náš osud. In: Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Iris, Bratislava; 2004. pp. 47-69.
Smreková D. Stať sa cnostným. Morálna vízia V. Jankélévitcha. In: Smreková D, Palovičová Z. Dobro a cnosť. Iris, Bratislava; 2003. pp. 86-106.
Palovičová Z. Prirodzené právo ako etický princíp. In: Smreková D, Palovičová Z. Podnikateľská a environmentálna etika. Iris, Bratislava; 1999. pp. 102-109.
Palovičová Z. Prirodzené právo ako etický princíp. In: Smreková D, Palovičová Z. Podnikateľská a environmentálna etika. Iris, Bratislava; 1999. pp. 102-109.
Palovičová Z. Ivan Houdek. In Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení (od roku 1848 do roku 1948). Svoboda, Praha; 1989. pp. 623-630.
Palovičová Z. Viktor Mikuška. In Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení (od roku 1848 do roku 1948). Svoboda, Praha; 1989. pp. 631-639.

Journal Articles

Ambivalence of Human Rights and Vagueness of Their Concept: A Philosophical View
Palovičová Z. Ambivalentnosť ľudských práv a neurčitosť ich pojmu z pohľadu filozofie. Filozofia. 2015;70:759-769.
Solík, M. (ed).: Contradictions and Alternatives of Global Capitalism. Polemics (in Slovak)
Palovičová Z. Solík, M. (ed.): Rozpory a alternatívy globálneho kapitalizmu. Polemiky. Filozofia. 2015;70:778-780.
Palovičová Z. Idea silného hodnotenia a jej význam pre etiku. Filosofický časopisFilosofický časopis. 2014;62:165-176.
A. Sen and His Theory of Justice
Palovičová Z. Senova teória spravodlivosti. Filozofia. 2013;68:265-275.
Social Exclusion from the Perspective of Normative Theory
Palovičová Z. Sociálne vylúčenie z pohľadu normatívnej teórie. Filozofia. 2013;68:595-605.
Amartya Sen’s Interpretation of Human Well-Being
Palovičová Z. K Senovej interpretácii ľudského blaha. Filozofia. 2012;67:570-581.
The Concept of Social Functioning
Palovičová Z. K pojmu sociálneho poznania. Filozofia [Internet]. 2011;66:833-844. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/9/833-844.pdf
Social Work and Ethics
Palovičová Z. Sociálna práca a etika. Filozofia [Internet]. 2011;66:122-132. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/2/122-132.pdf
The Nature of Strong Evaluation
Palovičová Z. K povahe silného hodnotenia. Filozofia [Internet]. 2010;65:564-573. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/6/564-573.pdf
David Miller and His Grammar of Social Justice
Palovičová Z. David Miller a jeho gramatika sociálnej spravodlivosti. Filozofia [Internet]. 2008;63:763-775. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/9/763-775.pdf
The Autonomy of Will as the Ground of Moral Action
Palovičová Z. Autonómia vôle ako základ morálneho konania. Filozofia [Internet]. 2007;62:164-175. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/2/164-175.pdf
Normative Character of the Notion of Recognition
Palovičová Z. Normatívnosť pojmu uznania. Filozofia [Internet]. 2007;62:658-667. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/8/658-667.pdf
Self-interpretation and Ethic
Palovičová Z. Sebainterpretatívnosť a etika. Filozofia. 2006;61:699-713.
Inspirations and Limits of Neoaristotelian Ethics
Palovičová Z. Inšpiratívnosť a limity neoaristotelovskej etiky. Filozofia. 2005;60:637-655.
The Socratic Question How should I Live and Contemporary Moral Theory
Palovičová Z. Sokratovská otázka Ako mám žiť a súčasná morálna voľba. Filozofia. 2005;60:383-398.
Ethics and the Principle of Authenticity
Palovičová Z. Etika a princíp autenticity. Filozofia. 2004;59:627-640.
Identity and the Good: Moral Theory of Ch. Taylor
Palovičová Z. Identita a dobro. Morálna teória Ch. Taylora. Filozofia. 2004;59:401-415.
The Ethics of Virtue and the Ethics of Rules: Complementary, Or Alternative Theories?
Palovičová Z. Etika cnosti a etika pravidiel. Komplementarita, či alternatívy?. Filozofia. 2003;58:396-408.
The Ethics of Virtue and the Problem of Moral Character
Palovičová Z. Etika cnosti a problém morálneho charakteru. Filozofia. 2003;58:75-86.
Practice, Narration, and Tradition: A. MacIntyre's Theory of Virtue
Palovičová Z, Smreková D. Prax, narácia a tradícia. Teória cnosti A. MacIntyra. Filozofia. 2003;58:324-337.
Virtues and the Human Goodness
Palovičová Z. Cnosti a dobro človeka. Filozofia. 2002;57:465-474.
G. E. Moore's Contribution to the Discussion of the Concept of Good in Ethics
Palovičová Z. Prínos G. E. Moora k etickej diskusii o pojme dobra. Filozofia. 2001;56:82-89.
Contemporary Moral Philosophy and the Problem Of Virtue
Palovičová Z. Súčasná morálna filozofia a problém cnosti. Filozofia. 2001;56:669-678.
Towards Some of the Meanings of the Word Good in Moral Philosophy
Palovičová Z. K niektorým významom pojmu dobrý v morálnej filozofii. Filozofia. 2000;55:692-701.
The Essentials of the Environmental Philosophy (D. Špirko)
Palovičová Z. Základy environmentálnej filozofie (D. Špirko). Filozofia. 2000;55:594-596.

Conference Papers

Palovičová Z. Hodnoty a etika v sociálnej práci. In: Fobelová D. Aplikovaná etika a profesionálna prax. FHV UMB Banská Bystrica; 2011. pp. 32-39.
Palovičová Z. Perspektíva: slovenskí odborníci. In: Fobel P. Aplikovaná etika vo vzdelávaní a praxi. FHV UMB Banská Bystrica; 2010. pp. 129-130.
Palovičová Z. Autenticita, intersubjektivita, dobrý život. In: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Intersubjektivita v globálnej situácii. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2006. pp. 213-219.
Palovičová Z. Význam cností pre eticky vedený život. In: Muránsky M, Karul R. Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. Fox&Col Bratislava; 2006. pp. 122-128.
Novosád F, Karul R, Muránsky M, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, et al.. Národná identita a hodnoty spoločnosti. In Zborník podkladových štúdií k Vízii vývoja Slovenska do roku 2020. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. pp. 38-50.
Novosád F, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, Smreková D. Scenáre možného vývoja hodnôt. In: Zajac Š. Zborník analyticko-prognostických štúdií k prognóze rozvoja Slovenska do roku 2010. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. pp. 32-51.Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page