Profil pracovníka

doc. PhDr. Jozef Pauer, CSc.

Samostatný vedecký pracovník
E-mail: Jozef.Pauer@savba.sk

Zameranie

Sociálna filozofia, politická filozofia, filozofia umenia

Publikačná činnosť

Monografie

Pauer J. Diluviálne lamentácie. Bratislava: Theatrica; 2016. s 169.
Pauer J. Veľký vek ničenia. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2012. s 217.
Pauer J. Od médií k tragédii. Bratislava: Infopress; 2010. s 174.
Pauer J. Do jaskyne. Bratislava: Fox&Col; 2006. s 101.
Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Bratislava: Iris; 2004. s 226.
Pauer J. Nechuť byť spolu. Bratislava: Homer; 2004. s 159.

Kapitoly v monografiách

Pauer J. Stretnutie s Bubákom. Alebo Bubákove stretnutie s človekom. V: Bubák M, Bubáková D. Jozef Bubák. Intervention, Bratislava; 2009. s 523-533.
Pauer J. In Search of the Human Sense of Dwelling. V: F. McLean, R. Magliola FW. Democracy. The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D. C.; 2004. s 107-126.
Pauer J. Náboženstvo alebo zápas o obnovu strateného. V: Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Iris, Bratislava; 2004. s 71-90.
Pauer J. Umenie v existencionálnych a historických súvislostiach. V: Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Iris, Bratislava; 2004. s 141-163.

Príspevky v časopisoch

Pauer J. Stretnúť sa so svetom ľudsky. FilozofiaFilozofia. 2014;69:623-631.
Pauer J. Zo života duše. Dokončenie. KultúraKultúra. 2014;17:5.
Pauer J. Z cesty veľkým vekom ničenia 2. KultúraKultúra. 2013;16:4-5.
Pauer J. Oligarchická manipulácia svetového (ne)poriadku – 1. časť. Filozofia. 2012;67:751-760.
Pauer J. Oligarchická manipulácia svetového (ne)poriadku – 2. časť. Filozofia. 2012;67:832-840.
Pauer J. Demokracia a tragédia (Skeptické kritické úvahy v pochybných krízových časoch) II. časť. Filozofia [Internet]. 2010;65:83-88. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/1/83-88.pdf
Pauer J. Demokracia a tragédia (Skeptické kritické úvahy v pochybných krízových časoch) I. časť. Filozofia [Internet]. 2009;64:996-1000. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/10/996-1000.pdf
Pauer J. Vrstvy bývania. ARCH : o architektúre a inej kultúre. 2009;14:50-53.
Pauer J. Vznešeno, konflikt a jeho premena. Filozofia [Internet]. 2009;64:839-848. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/9/839-848.pdf
Pauer J. O bývaní a spoločnom svete (Architektúra: filozofia a verejný priestor). Filozofia [Internet]. 2008;63:776-789. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/9/776-789.pdf
Pauer J. Veľmi malé eseje (s veľmi dlhým názvom) o obraze tela a o tele ako obraze alebo tiež o túžbe a odovzdanosti. Filozofia [Internet]. 2008;63:790-797. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/9/790-797.pdf
Pauer J. Medzi „znovuzrodením“ a „smrťou človeka“ (K niektorým podobám vzťahu človeka a spoločnosti). I. časť : Od miznutia transcendentna ku kráľovstvu človeka. Filozofia [Internet]. 2007;62:686-695. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/8/686-695.pdf
Pauer J. Medzi „znovuzrodením“ a „smrťou“ človeka (K niektorým podobám vzťahu človeka a spoločnosti) II. časť : Od ríše človeka k „smrti“ človeka. Filozofia [Internet]. 2007;62:825-833. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/9/825-833.pdf
Pauer J. Globálna transformácia, premena človeka a Minervina sova. Filozofia. 2006;61:136-146.
Pauer J. Mediálna premena človeka alebo absencia vznešeného vzdoru v časoch televízie. Filozofia. 2006;61:502-507.
Pauer J. Globalizácia: rozkvet, alebo rozpad impéria?. Filozofia. 2004;59:588-600.
Pauer J. Umenie ako filozofia?. Filozofia. 2004;59:334-342.
Pauer J. Je ešte možný spoločný svet? Alebo o jednote v mnohosti a o spoločnom základe v potencii (I. časť). Filozofia. 2003;58:87-97.
Pauer J. Je ešte možný spoločný svet? Alebo o jednote v mnohosti a o spoločnom základe v potencii II. časť: Komplexná doména potencie. Filozofia. 2003;58:188-198.
Pauer J. Od dezintegrácie ku kooperácii (Alebo kde a kam pláva loď nášho sveta?). Filozofia. 2003;58:544-550.
Pauer J. Čriepky z Kuzánskeho. Filozofia. 2001;56:714-718.
Pauer J. Diferencia a poriadok. Filozofia. 2001;56:485-494.
Pauer J. Kultúra pluralizmu (medzi stratou centra, polycentrizmom a univerzalizmom). Filozofia. 2000;55:316-326.

Príspevky v zborníkoch

Pauer J. Odľudštený svet a túžba byť spolu. V: Sucharek P, Sťahel R. Filozofia a umenie žiť, zborník vedeckých príspevkovFilozofia a umenie žiť, zborník vedeckých príspevkov. SFZ pri SAV - FF UKF Bratislava - Nitra; 2014. s 211-217.
Pauer J. Globalizácia alebo mravenisko? (Niekoľko nezábavných čŕt). V: Buraj I, Korená K. Éra globalizácie vo filozofickej reflexii, zborník s medzinárodnou účasťou zostavený KFaDF FiF UK v Bratislave pri príležitosti životného jubilea Ladislava Hohoša. Univerzita Komenského Bratislava; 2009. s 47-53.
Pauer J. Televízia a dobro. V: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Vnímať, konať, myslieť. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2008. s 174-178.
Pauer J. Telo ako kontext stretnutia a symbol. V: Sťahel R, Plašienková Z. Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie, zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci 8. výročného stretnutia SFZ pri SAV, Nitra 18. - 19. septembra 2008. Iris Bratislava; 2008. s 9-20.
Pauer J. K niektorým podobám vzťahu osoby a spoločnosti po "smrti človeka". V: Sisáková O, Cehelník M, Navrátilová D. Reformulácie antropologickej otázky v súčasnej filozofii. FF PU Prešov; 2007. s 61-72.
Pauer J. Globalizácia, transformácia človeka a filozofia. V: Andreanský E. Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta, zborník príspevkov z 3. slovenského filozofického kongresu konaného v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach 7. - 9. novembra 2005. Iris Bratislava; 2006. s 159-165.
Pauer J. K niektorým črtám súčasnej kapitalistickej globalizácie. V: Plesník Ľ. Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti - prolegomena, zborník vedeckých štúdi Univerzita Konštantína Filozofa Nitra; 2006. s 25-35.
Pauer J. Metamorfózy hodnôt a cností v technicko-technologickom svete. V: Muránsky M, Karul R. Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. Fox&Col Bratislava; 2006. s 194-198.
Pauer J. Svet v konflikte, dialóg a zodpovednosť. V: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Intersubjektivita v globálnej situácii. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2006. s 220-226.
Pauer J. Architektúra ako filozofia. V Filozofia a/ako umenie, zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 28. 1. 2004. Fo Art Bratislava; 2004. s 71-74.
Pauer J. Dilema prítomnosti a vízia poriadku. V: Gálik S. Hodnotové aspekty súčasného sveta, zborník príspevkov z interdisciplinárnej vedeckej konferencie s medz. účasťou konanej v rámci 5. výročného stretnutia SFZ v dňoch 18. - 19. septembra 2003 v Nitre. Iris Bratislava; 2003. s 205-208.
Pauer J. Časy bezmieria a potreba dialógu. V: Tolnaiová S, Gálik S. Človek, kultúra, hodnoty, zborník príspevkov z medz. vedeckej konferencie konanej v rámci 4. stretnutia SFZ v dňoch 12. - 14. septembra 2001 v Píle pri Častej Iris Bratislava; 2002. s 181-186.
Novosád F, Karul R, Muránsky M, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, et al. Národná identita a hodnoty spoločnosti. V Zborník podkladových štúdií k Vízii vývoja Slovenska do roku 2020. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. s 38-50.
Novosád F, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, Smreková D. Scenáre možného vývoja hodnôt. V: Zajac Š. Zborník analyticko-prognostických štúdií k prognóze rozvoja Slovenska do roku 2010. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. s 32-51.
Pauer J. Starosti s kultúrou a poriadok. V: Balážová J, Remišová A. Filozofia a doba, zborník príspevkov z 2. slovenského filozofického kongresu konaného v dňoch 26. - 28. októbra 2000 v Bratislave. Iris Bratislava; 2001. s 383-388.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka