Personal Profile

doc. PhDr. Jozef Pauer, CSc.

Researcher
E-mail: Jozef.Pauer@savba.sk

Specialization

Social philosophy, political philosophy, philosophy of art

List of Publications

Monographs

Pauer J. Diluviálne lamentácie. Bratislava: Theatrica; 2016. p. 169.
Pauer J. Veľký vek ničenia. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2012. p. 217.
Pauer J. Od médií k tragédii. Bratislava: Infopress; 2010. p. 174.
Pauer J. Do jaskyne. Bratislava: Fox&Col; 2006. p. 101.
Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al.. Hodina filozofie. Bratislava: Iris; 2004. p. 226.
Pauer J. Nechuť byť spolu. Bratislava: Homer; 2004. p. 159.

Chapters

Pauer J. Stretnutie s Bubákom. Alebo Bubákove stretnutie s človekom. In: Bubák M, Bubáková D. Jozef Bubák. Intervention, Bratislava; 2009. pp. 523-533.
Pauer J. In Search of the Human Sense of Dwelling. In: F. McLean, R. Magliola FW. Democracy. The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D. C.; 2004. pp. 107-126.
Pauer J. Náboženstvo alebo zápas o obnovu strateného. In: Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Iris, Bratislava; 2004. pp. 71-90.
Pauer J. Umenie v existencionálnych a historických súvislostiach. In: Novosád F, Pauer J, Smreková D, Palovičová Z, Smolková E, Muránsky M, et al. Hodina filozofie. Iris, Bratislava; 2004. pp. 141-163.

Journal Articles

Pauer J. Stretnúť sa so svetom ľudsky. FilozofiaFilozofia. 2014;69:623-631.
Pauer J. Zo života duše. Dokončenie. KultúraKultúra. 2014;17:5.
Pauer J. Z cesty veľkým vekom ničenia 2. KultúraKultúra. 2013;16:4-5.
Oligarchic Manipulation of the World (Dis)Order I
Pauer J. Oligarchická manipulácia svetového (ne)poriadku – 1. časť. Filozofia. 2012;67:751-760.
Oligarchic Manipulation of the World (Dis)Order II
Pauer J. Oligarchická manipulácia svetového (ne)poriadku – 2. časť. Filozofia. 2012;67:832-840.
Democracy and Tragedy (Skeptical and Critical Reflexions in an Uncertain Time of Crisis) Part II
Pauer J. Demokracia a tragédia (Skeptické kritické úvahy v pochybných krízových časoch) II. časť. Filozofia [Internet]. 2010;65:83-88. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/1/83-88.pdf
Democracy and Tragedy (Skeptical and Critical Reflexions in an Uncertain Time of Crisis) Part I
Pauer J. Demokracia a tragédia (Skeptické kritické úvahy v pochybných krízových časoch) I. časť. Filozofia [Internet]. 2009;64:996-1000. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/10/996-1000.pdf
Pauer J. Vrstvy bývania. ARCH : o architektúre a inej kultúre. 2009;14:50-53.
The Sublime, Conflict and Its Transformation
Pauer J. Vznešeno, konflikt a jeho premena. Filozofia [Internet]. 2009;64:839-848. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/9/839-848.pdf
On Habitation and the Shared World (Architecture: Philosophy and Public Sector)
Pauer J. O bývaní a spoločnom svete (Architektúra: filozofia a verejný priestor). Filozofia [Internet]. 2008;63:776-789. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/9/776-789.pdf
ome Very Short Reflections (with Very Long Titles) on the Image of the Body and on the Body as an Image, or Also on Desire and Abandonment
Pauer J. Veľmi malé eseje (s veľmi dlhým názvom) o obraze tela a o tele ako obraze alebo tiež o túžbe a odovzdanosti. Filozofia [Internet]. 2008;63:790-797. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/9/790-797.pdf
Between Man’s „Rebirth“ and His „Death“ (Towards Some Forms of the Relationship between Person and Society). Part 1: From the Dissolving of Transcendence to the Kingdom of Man
Pauer J. Medzi „znovuzrodením“ a „smrťou človeka“ (K niektorým podobám vzťahu človeka a spoločnosti). I. časť : Od miznutia transcendentna ku kráľovstvu človeka. Filozofia [Internet]. 2007;62:686-695. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/8/686-695.pdf
Between Man’s „Rebirth“ and His „Death“ (Towards Some Forms of the Relationship between Person and Society) Part II: From the Realm of Humans to the „Death“ of the Person
Pauer J. Medzi „znovuzrodením“ a „smrťou“ človeka (K niektorým podobám vzťahu človeka a spoločnosti) II. časť : Od ríše človeka k „smrti“ človeka. Filozofia [Internet]. 2007;62:825-833. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/9/825-833.pdf
Global Transformation, Changing Human and Minerva's Owl
Pauer J. Globálna transformácia, premena človeka a Minervina sova. Filozofia. 2006;61:136-146.
Medial Transformation of Humans Or the Absence of a Noble Resistance in the Times of Television
Pauer J. Mediálna premena človeka alebo absencia vznešeného vzdoru v časoch televízie. Filozofia. 2006;61:502-507.
Globalization: Full Bloom, Or the Breakdown of an Imperium?
Pauer J. Globalizácia: rozkvet, alebo rozpad impéria?. Filozofia. 2004;59:588-600.
Art as a Philosophy?
Pauer J. Umenie ako filozofia?. Filozofia. 2004;59:334-342.
Is a Common World Still Possible? On a Unity in Diversity and On a Common Ground in Potency I
Pauer J. Je ešte možný spoločný svet? Alebo o jednote v mnohosti a o spoločnom základe v potencii (I. časť). Filozofia. 2003;58:87-97.
Is a Common World Still Possible? On a Unity in Diversity and On a Common Ground in Potency II: Complex Domain of Potency
Pauer J. Je ešte možný spoločný svet? Alebo o jednote v mnohosti a o spoločnom základe v potencii II. časť: Komplexná doména potencie. Filozofia. 2003;58:188-198.
From Dezintegration to Cooperation Or Where and Where To is Sailing the Ship of Our World?
Pauer J. Od dezintegrácie ku kooperácii (Alebo kde a kam pláva loď nášho sveta?). Filozofia. 2003;58:544-550.
Splinters of M. Cusanus
Pauer J. Čriepky z Kuzánskeho. Filozofia. 2001;56:714-718.
Difference and Order
Pauer J. Diferencia a poriadok. Filozofia. 2001;56:485-494.
Pluralistic Culture: Between the Loss of Centre, Polycentrism and Universalism
Pauer J. Kultúra pluralizmu (medzi stratou centra, polycentrizmom a univerzalizmom). Filozofia. 2000;55:316-326.

Conference Papers

Pauer J. Odľudštený svet a túžba byť spolu. In: Sucharek P, Sťahel R. Filozofia a umenie žiť, zborník vedeckých príspevkovFilozofia a umenie žiť, zborník vedeckých príspevkov. SFZ pri SAV - FF UKF Bratislava - Nitra; 2014. pp. 211-217.
Pauer J. Globalizácia alebo mravenisko? (Niekoľko nezábavných čŕt). In: Buraj I, Korená K. Éra globalizácie vo filozofickej reflexii, zborník s medzinárodnou účasťou zostavený KFaDF FiF UK v Bratislave pri príležitosti životného jubilea Ladislava Hohoša. Univerzita Komenského Bratislava; 2009. pp. 47-53.
Pauer J. Televízia a dobro. In: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Vnímať, konať, myslieť. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2008. pp. 174-178.
Pauer J. Telo ako kontext stretnutia a symbol. In: Sťahel R, Plašienková Z. Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie, zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci 8. výročného stretnutia SFZ pri SAV, Nitra 18. - 19. septembra 2008. Iris Bratislava; 2008. pp. 9-20.
Pauer J. K niektorým podobám vzťahu osoby a spoločnosti po "smrti človeka". In: Sisáková O, Cehelník M, Navrátilová D. Reformulácie antropologickej otázky v súčasnej filozofii. FF PU Prešov; 2007. pp. 61-72.
Pauer J. Globalizácia, transformácia človeka a filozofia. In: Andreanský E. Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta, zborník príspevkov z 3. slovenského filozofického kongresu konaného v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach 7. - 9. novembra 2005. Iris Bratislava; 2006. pp. 159-165.
Pauer J. K niektorým črtám súčasnej kapitalistickej globalizácie. In: Plesník Ľ. Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti - prolegomena, zborník vedeckých štúdi Univerzita Konštantína Filozofa Nitra; 2006. pp. 25-35.
Pauer J. Metamorfózy hodnôt a cností v technicko-technologickom svete. In: Muránsky M, Karul R. Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii. Fox&Col Bratislava; 2006. pp. 194-198.
Pauer J. Svet v konflikte, dialóg a zodpovednosť. In: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Intersubjektivita v globálnej situácii. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2006. pp. 220-226.
Pauer J. Architektúra ako filozofia. In Filozofia a/ako umenie, zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 28. 1. 2004. Fo Art Bratislava; 2004. pp. 71-74.
Pauer J. Dilema prítomnosti a vízia poriadku. In: Gálik S. Hodnotové aspekty súčasného sveta, zborník príspevkov z interdisciplinárnej vedeckej konferencie s medz. účasťou konanej v rámci 5. výročného stretnutia SFZ v dňoch 18. - 19. septembra 2003 v Nitre. Iris Bratislava; 2003. pp. 205-208.
Pauer J. Časy bezmieria a potreba dialógu. In: Tolnaiová S, Gálik S. Človek, kultúra, hodnoty, zborník príspevkov z medz. vedeckej konferencie konanej v rámci 4. stretnutia SFZ v dňoch 12. - 14. septembra 2001 v Píle pri Častej Iris Bratislava; 2002. pp. 181-186.
Novosád F, Karul R, Muránsky M, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, et al.. Národná identita a hodnoty spoločnosti. In Zborník podkladových štúdií k Vízii vývoja Slovenska do roku 2020. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. pp. 38-50.
Novosád F, Palovičová Z, Pauer J, Smolková E, Smreková D. Scenáre možného vývoja hodnôt. In: Zajac Š. Zborník analyticko-prognostických štúdií k prognóze rozvoja Slovenska do roku 2010. Prognostický ústav SAV Bratislava; 2002. pp. 32-51.
Pauer J. Starosti s kultúrou a poriadok. In: Balážová J, Remišová A. Filozofia a doba, zborník príspevkov z 2. slovenského filozofického kongresu konaného v dňoch 26. - 28. októbra 2000 v Bratislave. Iris Bratislava; 2001. pp. 383-388.

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page