Profil pracovníka

PhDr. Ján Dubnička, CSc.

Vedúci vedecký pracovník
E-mail: Jan.Dubnicka@savba.sk

Zameranie

Filozofia vedy, filozofické problémy kozmológie, filozofické problémy súčasnej fyziky

Publikačná činnosť

Monografie

Dubnička J. Čas a kauzalita. Veda, Bratislava; 1986.

Kapitoly v monografiách

Dubnička J. Čas, dejiny a historici. V: Ivaničková E. Kapitoly z histórie stredoeurópskeho priestoru v 19. a 20. storočí. Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print spol. s.r.o., Bratislava; 2011.
Dubnička J. Ako veci vznikajú, vyvíjajú sa a zanikajú: súčasný pohľad filozofie. V: Magdolen D. Hmota. Život. Inteligencia. Veda, Bratislava; 2008. s 273-285.

Príspevky v časopisoch

Dubnička J. Teória kvantovej gravitácie a jej ontologická báza. Filozofia. 2012;67:557-569.
Dubnička J. Teória kvantovej gravitácie a kvantová teória poľa. Filozofia [Internet]. 2011;66:755-768. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/8/755-768.pdf
Dubnička J. Teória kvantovej gravitácie a teória relativity. Filozofia [Internet]. 2011;66:325-335. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/4/325-335.pdf
Dubnička J. Filozofické a metodologické problémy budovania teórie kvantovej gravitácie. Filozofia [Internet]. 2009;64:658-668. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/7/658-668.pdf
Dubnička J. R. Kirshner, Výstřední vesmír. Explodující hvězdy, temná energie a zrychlování. Organon F. 2008;15:409-418.
Dubnička J. Teória strún a fyzikálny obraz sveta. Filozofia [Internet]. 2008;63:695-703. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/8/695-703.pdf
Dubnička J. Antropický princíp. Filozofia [Internet]. 2007;62:813-824. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/9/813-824.pdf
Dubnička J. K holistickému výkladu reality (I. Zacharovič Cechmistro). Filozofia. 2006;61:764-768.
Dubnička J. Priestor, čas a kvantová gravitácia. Organon F. 2006;13:506-523.
Dubnička J. Filozofia prírodných vied v diele M. Ziga. Filozofia. 2005;60:796-803.
Dubnička J. I. Hanzel, The Concept of Scientific Law in the Philosophy of Science. Organon F. 2001;8:463-465.
Dubnička J, Krempaský L. Chaotický dialóg o chaose. Organon F. 1997;4:279-296.
Dubnička J. John D. Barrow: Pôvod vesmíru. Organon F. 1997;4:419-423.
Dubnička J. Je "teória všetkého" principiálne možná?. Organon F. 1995;2:173-179.
Dubnička J. Paul Davies: Posledné tri minúty. Úvahy o konečnom osude vesmíru. Organon F. 1995;2:102.

Príspevky v zborníkoch

Dubnička J. Teória kvantovej gravitácie a teória všetkého. V: Šuch J. K otázkam metodológie vied (spoločenských a prírodných). Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica; 2011. s 149-167.
Dubnička J. Priestor a čas v kontexte teórie kvantovej gravitácie. V: Zouhar M. Kontext a význam. Aleph Bratislava; 2010. s 116-135.
Dubnička J. Priestor a čas v kontexte teórie kvantovej gravitácie. V: Zouhar M. Kontext a význam. Bratislava: Aleph; 2010. s 116-135.
Dubnička J. Kvantová gravitácia - realita alebo fikcia. V: Karul R, Porubjak M. Realita a fikcia, zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci 9. výročného stretnutia SFZ pri SAV. SFZ pri SAV a KF FF UMC Bratislava; 2009. s 277-283.
Dubnička J. Teória strún a nový fyzikálny obraz sveta. V: Sousedík P. Ozvěny Fregovy filosofie. Filozofický ústav SAV - Filosofický ústav AV ČR Bratislava - Praha; 2009. s 185-199.
Dubnička J. Teória strún a nový fyzikálny obraz sveta. V: Sousedík P. Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava: Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR; 2009. s 185-199.
Dubnička J. Slučková kvantová teória gravitácie (LQG) (Nová teória časopriestoru?). V: Sousedík P. Jazyk - logika - věda. Filosofia Praha; 2005. s 325-335.
Dubnička J. K špecifike metodológie praktických vied. V Akademická Dubnica 2004. II. diel. MTF - STU Dubnica n/V.; 2004. s 75-78.
Dubnička J. Priestor, čas a teória strún. V: Zouhar M. Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Veda Bratislava; 2004. s 259.269.
Dubnička J. Priestor, čas a teória strún. V: Zouhar M. Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava: Veda; 2004. s 259-269.
Dubnička J. Redukcionizmus v koncepcii K. R. Poppera. V: Havlík V. Metoda - význam - intence, popperovské motivy v současném analytickém myšlení. Filosofia Praha; 2003. s 109-124.
Dubnička J. Problém smeru času. V: Cmorej P. K filozofii jazyka, vedy a iným problémom. Filozofický ústav SAV - Infopress Bratislava; 1998. s 135-143.
Dubnička J. Problém smeru času. V: Cmorej P. K filozofii jazyka, vedy a iným problémom. Bratislava: Infopress; 1998. s 135-143.
Dubnička J. Modely a ekosystémy (filozofické a metodologické východiská). V: Smolková E, Palovičová Z. Diskusie o ekofilozofii. Filozofický ústav SAV Bratislava; 1992. s 61-78.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka