Personal Profile

PhDr. Ján Dubnička, CSc.

Senior researcher
E-mail: Jan.Dubnicka@savba.sk

Specialization

Philosophy of science, philosophy of cosmology and contemporary physics

List of Publications

Monographs

Dubnička J. Čas a kauzalita. Veda, Bratislava; 1986.

Chapters

Dubnička J. Čas, dejiny a historici. In: Ivaničková E. Kapitoly z histórie stredoeurópskeho priestoru v 19. a 20. storočí. Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print spol. s.r.o., Bratislava; 2011.
Dubnička J. Ako veci vznikajú, vyvíjajú sa a zanikajú: súčasný pohľad filozofie. In: Magdolen D. Hmota. Život. Inteligencia. Veda, Bratislava; 2008. pp. 273-285.

Journal Articles

The Quantum Gravitation Theory and Its Ontological Basis
Dubnička J. Teória kvantovej gravitácie a jej ontologická báza. Filozofia. 2012;67:557-569.
The Theory of Quantum Gravitation and Quantum Field Theory
Dubnička J. Teória kvantovej gravitácie a kvantová teória poľa. Filozofia [Internet]. 2011;66:755-768. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/8/755-768.pdf
The Theory of Quantum Gravitation and the Theory of Relativity
Dubnička J. Teória kvantovej gravitácie a teória relativity. Filozofia [Internet]. 2011;66:325-335. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/4/325-335.pdf
Philosophical and Methodological Problems in Building the Theory of Quantum Gravitation
Dubnička J. Filozofické a metodologické problémy budovania teórie kvantovej gravitácie. Filozofia [Internet]. 2009;64:658-668. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/7/658-668.pdf
R. Kirshner, <i>Výstřední vesmír. Explodující hvězdy, temná energie a zrychlování </i>
Dubnička J. R. Kirshner, Výstřední vesmír. Explodující hvězdy, temná energie a zrychlování. Organon F. 2008;15:409-418.
The Theory of Strings and the Physical Picture of the World
Dubnička J. Teória strún a fyzikálny obraz sveta. Filozofia [Internet]. 2008;63:695-703. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/8/695-703.pdf
Antropic Principle
Dubnička J. Antropický princíp. Filozofia [Internet]. 2007;62:813-824. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/9/813-824.pdf
On One Holistic Explanation of Reality (I. Z. Cechmistro)
Dubnička J. K holistickému výkladu reality (I. Zacharovič Cechmistro). Filozofia. 2006;61:764-768.
Space, Time, and Quantum Gravitation
Dubnička J. Priestor, čas a kvantová gravitácia. Organon F. 2006;13:506-523.
The Philosophy of Natural Sciences in the Works of M. Zigo
Dubnička J. Filozofia prírodných vied v diele M. Ziga. Filozofia. 2005;60:796-803.
I. Hanzel, The Concept of Scientific Law in the Philosophy of Science
Dubnička J. I. Hanzel, The Concept of Scientific Law in the Philosophy of Science. Organon F. 2001;8:463-465.
A Chaotic Dialogue on Chaos
Dubnička J, Krempaský L. Chaotický dialóg o chaose. Organon F. 1997;4:279-296.
John D. Barrow: Pôvod vesmíru
Dubnička J. John D. Barrow: Pôvod vesmíru. Organon F. 1997;4:419-423.
Is "The Theory of Everything" Possible?
Dubnička J. Je "teória všetkého" principiálne možná?. Organon F. 1995;2:173-179.
Paul Davies: Posledné tri minúty. Úvahy o konečnom osude vesmíru
Dubnička J. Paul Davies: Posledné tri minúty. Úvahy o konečnom osude vesmíru. Organon F. 1995;2:102.

Conference Papers

Dubnička J. Teória kvantovej gravitácie a teória všetkého. In: Šuch J. K otázkam metodológie vied (spoločenských a prírodných). Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica; 2011. pp. 149-167.
Dubnička J. Priestor a čas v kontexte teórie kvantovej gravitácie. In: Zouhar M. Kontext a význam. Bratislava: Aleph; 2010. pp. 116-135.
Dubnička J. Priestor a čas v kontexte teórie kvantovej gravitácie. In: Zouhar M. Kontext a význam. Aleph Bratislava; 2010. pp. 116-135.
Dubnička J. Kvantová gravitácia - realita alebo fikcia. In: Karul R, Porubjak M. Realita a fikcia, zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci 9. výročného stretnutia SFZ pri SAV. SFZ pri SAV a KF FF UMC Bratislava; 2009. pp. 277-283.
Dubnička J. Teória strún a nový fyzikálny obraz sveta. In: Sousedík P. Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava: Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR; 2009. pp. 185-199.
Dubnička J. Teória strún a nový fyzikálny obraz sveta. In: Sousedík P. Ozvěny Fregovy filosofie. Filozofický ústav SAV - Filosofický ústav AV ČR Bratislava - Praha; 2009. pp. 185-199.
Dubnička J. Slučková kvantová teória gravitácie (LQG) (Nová teória časopriestoru?). In: Sousedík P. Jazyk - logika - věda. Filosofia Praha; 2005. pp. 325-335.
Dubnička J. K špecifike metodológie praktických vied. In Akademická Dubnica 2004. II. diel. MTF - STU Dubnica n/V.; 2004. pp. 75-78.
Dubnička J. Priestor, čas a teória strún. In: Zouhar M. Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava: Veda; 2004. pp. 259-269.
Dubnička J. Priestor, čas a teória strún. In: Zouhar M. Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Veda Bratislava; 2004. p. 259.269.
Dubnička J. Redukcionizmus v koncepcii K. R. Poppera. In: Havlík V. Metoda - význam - intence, popperovské motivy v současném analytickém myšlení. Filosofia Praha; 2003. pp. 109-124.
Dubnička J. Problém smeru času. In: Cmorej P. K filozofii jazyka, vedy a iným problémom. Bratislava: Infopress; 1998. pp. 135-143.
Dubnička J. Problém smeru času. In: Cmorej P. K filozofii jazyka, vedy a iným problémom. Filozofický ústav SAV - Infopress Bratislava; 1998. pp. 135-143.
Dubnička J. Modely a ekosystémy (filozofické a metodologické východiská). In: Smolková E, Palovičová Z. Diskusie o ekofilozofii. Filozofický ústav SAV Bratislava; 1992. pp. 61-78.

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page