Profil pracovníka

Mgr. Miloš Kosterec, PhD.

Samostatný vedecký pracovník
Vedúci oddelenia
E-mail: milos.kosterec@savba.sk

Témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2023/2024

Analýza zdôvodnení modálnych tvrdení a jej využitie pre posudzovanie myšlienkových experimentov

Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Anotácia:
Účelom mnohých myšlienkových experimentov je obhájiť alebo spochybniť nejaké modálne tvrdenie. Úlohou bude, na základe analýzy, zostaviť typológiu modálnych tvrdení, ich zdôvodnení, a vybraných relevantných relácií a závislostí medzi nimi. Táto analýza má byť následne aplikovaná pri posudzovaní (podmienok) korektnosti rôznych typov myšlienkových experimentov, ktoré sú známe z príslušnej odbornej literatúry.

Morálna zodpovednosť

Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Anotácia:
Diskusie okolo morálnej zodpovednosti patria medzi najrozšírenejšie a najrelevantnejšie vo filozofii. Argumentácia zvyčajne nie je založená na nejakom formálnom systéme. Cieľom je predstaviť nové argumenty v rámci dichotómií v existujúcich debatách ohľadom morálnej zodpovednosti a/alebo argumentovať pre nové pohľady na relevantné problémy. Použitie analytických metód by malo viesť k modelu argumentácie vo formálnom systéme.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava